Państwo Kościelne Rotria

Pełna wersja: Prawo Generalne Wielkiego Księstwa Oranii
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Cytat:
[Obrazek: 2dKRX.png]
Prawo Generalne
Wielkiego Księstwa Oranii

Wij, Willem II Goed, bij de gratie Gods Groothertog der Oranje, Prinz der Nederlanden, Hertog der Mailand, Antwerpen en Nassau, Graaf van Cremona, Pavia, Bergamo en Mantua, enz., enz., enz.
besluit vast te stellen de volgende verordening:

Eerste Hoofdstuk. Wielkie Księstwo Oranii
Art.1.
1. Wielkie Księstwo Oranii, zwane dalej jest "Wielkim Księstwem".
2. Wielkie Księstwo jest lennem Państwa Kościelnego Rotria i domeną rodu Oranje-Nassau.
3. Wielkie Księstwo składa się z dwóch, połączonych unią personalną księstw: Księstwa Mediolanu i Księstwa Antwerpii.
4. Stolicą Wielkiego Księstwa jest Mediolan.

Art.2.
1. Herb Wielkiego Księstwa przedstawia załącznik numer 1.
2. Flagę Wielkiego Księstwa przedstawia załącznik numer 2.
3. Hymn Księstwa stanowi pieśń "Het Wilhelmus", załącznik numer 3.

Art.3.
1. Religią panującą jest rotriokatolicyzm.
2. Walutą obowiązującą w Wielkim Księstwie jest lir rotryjski.

Art.4.
1. Językiem urzędowym w Wielkim Księstwie jest język polski.
2. Dopuszcza się także stosowanie języka niderlandzkiego i łacińskiego.

Art.5.
1. Wielkie Księstwo Oranii jest monarchią absolutną.

Tweede Hoofdstuk. Obywatele

Art.6.
1. Obywatelem jest osoba, która wykazała taką chęć i uzyskała obywatelstwo poprzez Dekret Wielkoksiążęcy, opublikowany w aktach prawnych Wielkiego Księstwa.
2. Obywatel zamieszkuje terytorium Wielkiego Księstwa.

Art.7.
1. Każdy obywatel jest równy wobec prawa.
2. W Wielkim Księstwie panuje swoboda wypowiedzi i swoboda religijna.
3. Ochronie prawnej podlegają obywatelskie prawa do życia, wolności i posiadania. Żadna władza nie może naruszyć, ograniczyć, ani odebrać tych praw nikomu.
4. Prawa opisane w pkt. 3 nie ograniczają praw Wielkiego Księcia do wydania na podstawie prawa wyroków ograniczenia lub pozbawienia wolności, grzywny lub v-śmierci.

Art.8.
1. Obywatelstwo nadaje Wielki Książę.
2. Aby uzyskać obywatelstwo, należy wykazać się wzorową postawą i aktywnością.

Art.9.
1. Obywatelstwo odbiera Wielki Książę.
2. Innymi sposobami utracenia obywatelstwa są śmierć lub zrzeczenie się go.

Art.10.
1. Treść przysięgi obywatela:
Ja, N.N., w pełni świadom swych praw i obowiązków wynikających z przynależności do Wielkiego Księstwa Oranii, przysięgam wierność Wielkiemu Księstwu i Jego prawom. Jeden jest Naród, jeden Wielki Książę i Jeden Bóg w Trzech Osobach. Przysięgam strzec i bronić Wielkiego Księstwa, choćbym musiał przelać całą mą krew. Swymi ustami będę wychwalał wielkość Księcia, który zesłany jest przez Najwyższego Pana. Swoją kulturą i perfekcją dobrze będę się wyrażać o ziemiach, których dobytek przyszło mi pielęgnować. Takoż przysięgam, trzymając swą dłoń na Wielkiej Konstytucji, i podpis swój składam:
-podpis-
2. Każdy obywatel ma obowiązek podporządkowania się pod decyzje Wielkiego Księcia oraz prawo Wielkiego Księstwa i przestrzegania przysięgi, którą złożył.

Art.11.
Obywatelstwo Wielkiego Księstwa uprawnia do:
a. uczestniczenia w życiu politycznym Wielkiego Księstwa, przez sprawowanie funkcji publicznych we władzy ustawodawczej i wykonawczej;
b. służby w Siłach Zbrojnych Wielkiego Księstwa.

Art.12.
1. Podstawowym obowiązkiem każdego obywatela jest wierna służba narodowi i ojczyźnie.
2. Za oddanie dla Ojczyzny i wierną służbę koronie Wielki Książę nadaje nobilitacje szlacheckie i arystokratyczne.
3. Lista tytułów szlacheckich i arystokratycznych jest taka, jak w Państwie Kościelnym Rotria.

Derde Hoofdstuk. Władza

Art.13.
1. Domem panującym w Wielkim Księstwie jest dynastia Oranje-Nassau.
2. Na czele Wielkiego Księstwa stoi Wielki Książę. Tytuł to Jego Wielkoksiążęca Mość.
3. Wielki Książę skupia w swym ręku pełnię władzy, jednakże by zapewnić rzetelny rozwój, pomagają mu w tym poszczególne ośrodki władzy.

Art.14.
1. Wielkie Księstwo Oranii jest monarchią dziedziczną.
2. W przypadku wydania przez Wielkiego Księcia aktu abdykacji, ma on obowiązek wyznaczyć swego następcę. Jeśli tego nie zrobi, na tron wstępuje jego najstarszy potomek, zgodnie z sukcesją zawartą w pkt. 5.
3. Jeśli Wielki Książę nie posiada potomstwa i nie wyznaczył swojego następcy, wówczas wyboru dokonują wszyscy mieszkańcy poprzez głosowanie jawne. Wyboru dokuje się większością zwykłą, na specjalnym posiedzeniu, zwołanym przez najstarszego obywatela. Wielkiego Księcia można wybrać tylko z domu Oranje-Nassau. Jeśli ród ten wygasł lub nie posiada aktywnych członków, wówczas obywatele obierają władcę spośród siebie lub zagranicznych pretendentów, rozpoczynając panowanie nowej dynastii.
4. W przypadku planowanej dłuższej nieobecności monarchy, Wielki Książę może powołać i odwołać Regenta Wielkiego Księstwa, w drodze dekretu wielkoksiążęcego. Kompetencje, uprawnienia i zadania regenta ustala dekret. W czasie regencji wprowadzenie stanów nadzwyczajnych uchwalają Stany Generalne większością 4/5 głosów.
5. Sukcesja jest następująca:
1) Najstarszy męski lub żeński potomek Wielkiego Księcia.
2) Najstarszy brat lub siostra Wielkiego Księcia.
3) Najstarszy męski lub żeński potomek rodzeństwa Wielkiego Księcia.
4) Małżonek Wielkiego Księcia.
5) Najstarsi kuzyni Wielkiego Księcia lub ich męscy potomkowie.

Art.15.
W przypadku v-śmierci Wielkiego Księcia obowiązuje pięciodniowa żałoba narodowa.

Art.16.
1. Wielki Książę sprawuje władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.
2. Kompetencje, które nie są uwzględnione w prawie, sprawuje Wielki Książę.

Art.17.
Wielki Książę sprawuje najwyższą władzę nad Siłami Zbrojnymi Wielkiego Księstwa.

Art.18.
Gdy Wielki Książę nie pokazuje się publicznie (jest nieaktywny) przez okres miesiąca, wówczas Stany Generalne mogą powołać Regenta na mocy uchwały. Stany Generalne mogą powołać na Regenta tylko osobę będącą obywatelem Wielkiego Księstwa i posiadająca tytuł szlachecki. Członkowie dynastii panującej mają pierwszeństwo do tytułu Regenta nad szlachtą Wielkiego Księstwa. Kompetencje Regenta powoływanego na zasadach wymienionych w tym Artykule, są identyczne z wielkoksiążęcymi. W przypadku braku obecności Wielkiego Księcia przez co najmniej 3 miesiące od dnia powołania Regenta, Stany Generalne mogą stwierdzić opróżnienie tronu jednogłośną decyzją i przekazać władzę następcy w zgodzie z prawem.

Art.19.
1. Wielki Książę w szczególnych sytuacjach może powołać Doradców Tronu, którzy będą sprawować władzę nad daną dziedziną poprzez wydawanie dekretów lub doradzać mu w wyznaczonych kwestiach.
2. Doradcy Tronu wybierani są spośród obywateli Księstwa.
3. Doradcy Tronu powoływani są na czas nieokreślony, a Wielki Książę w dowolnym momencie może odwołać ich ze stanowiska.

Art.20.
1. W sprawowaniu władzy wykonawczej, Wielkiego Księcia wspomaga Rada Konsularna, zwana Rządem Jego Wielkoksiążęcej Mości.
2. Na czele Rady Konsularnej stoi Konsul, powoływany i odwoływany przez Wielkiego Księcia w drodze dekretu na pięciomiesięczną kadencję.
3. Wielki Książę na wniosek Konsula powołuje i odwołuje spośród obywateli Prokonsulów, obowiązkowo do spraw Wojny oraz do spraw Gospodarki. Jeśli zajdzie taka potrzeba, może powołać dodatkowych Prokonsulów i wyznaczyć ich kompetencje. Konsul może również piastować stanowiska Prokonsulów.
3a. Prokonsul ds. Wojny kreuje politykę wojskową i obronną.
3b. Prokonsul ds. Gospodarki kreuje politykę gospodarczą i finansową.
4. Konsul odpowiedzialny jest za sprawy administracyjne oraz urzędowe.
5. Rada Konsularna oraz Konsul realizują swoje zadania poprzez wydawanie rozporządzeń.

Art.21.
1. Stany Generalne wspomagają Wielkiego Księcia w sprawowaniu władzy ustawodawczej.
2. Stany Generalne uchwalają ustawy i uchwały w równym i jawnym głosowaniu, trwającym nie krócej niż 24 godziny i nie dłużej niż 72 godziny.
3. W skład Stanów Generalnych wchodzą: Wielki Książę oraz wszyscy obywatele Wielkiego Księstwa, a także członkowie Rady Konsularnej.
4. Stany Generalne realizują swoje zadania poprzez wydawanie uchwał i ustaw.
5. Procedura ustawodawcza:
1) Odczytanie projektu ustawy lub uchwały w Sali Obrad Stanów Generalnych.
2) Dyskusja nad projektem.
3) Zgłaszanie poprawek i głosowanie nad ich przyjęciem.
4) Głosowanie nad całością projektu.
5) Przekazanie ustawy do podpisu przez Wielkiego Księcia.
6) Ogłoszenie ustawy w Aktach prawnych lub jej odrzucenie.
6. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje wszystkim obywatelom oraz Wielkiemu Księciu.
7. Uchwały i ustawy uchwalane są zwykłą większością głosów. By weszły w życie, konieczna jest zgoda i podpis Wielkiego Księcia.
8. Obrady zwołuje wedle uznania i im przewodniczy Wielki Książę. Może on również wyznaczyć osobę, która w jego imieniu je poprowadzi.
9. W czasie trwania regencji lub żałoby narodowej Stany Generalne nie mogą się zbierać.

Art.22.
1. Uchwały, ustawy i rozporządzenia zyskują moc prawną po upływie vacatio legis, trwającego dwa dni.
2. Wszystkie decyzje podjęte przez pracowników administracji wielkoksiążęcej, Stany Generalne, Radę Konsularną, obywateli i innych urzędników, mogą być anulowane przez Wielkiego Księcia.
3. Hierarchia aktów prawa:
1) Prawo Generalne Wielkiego Księstwa Oranii.
2) Ustawy Stanów Generalnych.
3) Ratyfikowane Traktaty Międzynarodowe.
4) Dekrety Wielkoksiążęce.
5) Uchwały Stanów Generalnych.
6) Rozporządzenia Konsula i Prokonsulów.
4. Wszystkie akty prawa publikowane są w Dzienniku Praw.
5. Wszystkie akty prawa muszą być zgodne z prawem rotryjskim.

Art.23.
1. Władzę sądowniczą w Wielkim Księstwie sprawuje wyłącznie Wielki Książę.
2. W stan oskarżenia nie może być postawiony Wielki Książę.
3. Do zadań Wielkiego Księcia jako organu sądowniczego należy wydawanie wyroków na osobach lub instytucjach popełniających czyn zabroniony przez przepisy.
4. Wykaz przestępstw oraz kar określa Kodeks Karny w randze ustawy.

Vierde Hoofdstuk. Armia

Art.24.
Siły Zbrojne Wielkiego Księstwa służą zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa, a także realizacji interesów państwowych w czasie wojny oraz walce z terroryzmem w kraju i zagranicą.

Art.25.
Najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych jest Wielki Książę.

Art.26.
Działaniem Sił Zbrojnych zarządza Sztab Generalny, którego skład określa dekret wielkoksiążęcy.

Art.27.
Tryb i zasady pracy Sił Zbrojnych określa ustawa.

Vijfde Hoofdstuk. Okresy szczególne

Art.28.
1. Żałoba narodowa jest okresem głębokiego smutku i symbolem solidaryzmu w cierpieniu.
2. Żałobę narodową ogłasza Wielki Książę, określając czas jej trwania.
3. W przypadku v-śmierci Wielkiego Księcia, żałoba narodowa następuje automatycznie i trwa pięć dni, czyli do momentu pogrzebu v-zmarłego.

Art.29.
1. Stan wojenny jest okresem szczególnego zagrożenia wojną.
2. Stan wojenny jest ogłaszany i odwoływany przez Wielkiego Księcia.
3. W okresie trwania stanu wojennego uprawnienia organów władzy przechodzą całkowicie na Wielkiego Księcia.

Art.30.
1. Stan wojny jest okresem trwania działań wojennych pomiędzy Wielkim Księstwem, a inną mikronacją lub lennem.
2. Stan wojny ogłaszany jest przez Wielkiego Księcia i trwa przez cały okres trwania wojny.
3. W stanie wojny Wielki Książę jest jedynym organem, który może wydawać decyzje i w uzasadnionych przypadkach może naruszyć zasady określone w konstytucji.

Art.31.
1. Stan nadzwyczajny jest okresem zagrożenia dla trwałości Wielkiego Księstwa, spowodowanym zanikiem aktywności lub innym niebezpieczeństwem.
2. Stan nadzwyczajny ogłasza Wielki Książę na czas spadku lub braku aktywności lub istnienia innego niebezpieczeństwa.
3. W okresie trwania stanu nadzwyczajnego Wielki Książę przejmuje uprawnienia organów władzy.

Art.32.
1. W okresach, gdy Wielki Książę przejmuje uprawnienia organów władzy, ma On prawo do wydawania dekretów z mocą ustawy.
2. Po zakończeniu okresu szczególnego, wydane przez Wielkiego Księcia dekrety są poddawane pod głosowanie Stanów Generalnych i w przypadku ich przyjęcia, stają się ustawą, a w przypadku ich zanegowania, przestają obowiązywać.

Zesde Hoofdstuk. Święta i uroczystości

Art.33.
W Wielkim Księstwie, by uczcić zasadnicze dni, obchodzi się następujące święta i uroczystości:
1) 06.06 - Święto Niepodległości,
2) 15.03 - urodziny Wielkiego Księcia Wilhelma II,
3) 07.11 - wspomnienie św. Wilibrorda, patrona Wielkiego Księstwa,
4) 24.03 - Święto Armii.

Zevende Hoofdstuk. Zakończenie

Art.34.
1. Zmiany konstytucji dokonuje Wielki Książę lub 2/3 Stanów Generalnych.
2. Zmiany konstytucji w czasie trwania okresów szczególnych może dokonać tylko Wielki Książę.

Art.35.
Moc prawną traci Ustawa Zasadnicza Wielkiego Księstwa Oranii z dnia 10.07.2017 AD.

Zijne Majesteit
[Obrazek: 2x1iL.png]
de Groothertog der Oranje, enz., enz., enz.
Cytat:
Załącznik numer 1
[Obrazek: 2dKUM.png]

Załącznik numer 2
[Obrazek: 2dJu5.png]

Załącznik numer 3


Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij, onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.