Państwo Kościelne Rotria
Postanowienia Dziekanów i Dyrektorów - Wersja do druku

+- Państwo Kościelne Rotria (http://forum.rotria.pl)
+-- Dział: KULTURA I NAUKA (http://forum.rotria.pl/forumdisplay.php?fid=225)
+--- Dział: Uniwersytet Rotryjski (http://forum.rotria.pl/forumdisplay.php?fid=119)
+---- Dział: Rektorat (http://forum.rotria.pl/forumdisplay.php?fid=120)
+----- Dział: Prawo Uniwersytetu Rotryjskiego (http://forum.rotria.pl/forumdisplay.php?fid=118)
+----- Wątek: Postanowienia Dziekanów i Dyrektorów (/showthread.php?tid=1456)Postanowienia Dziekanów i Dyrektorów - Michelangelo Piccolomini - 08.03.2019

Cytat:
[Obrazek: ur.png]

POSTANOWIENIE 01/2019
Dziekana Wydziału Humanistycznego 
Uniwersytetu Rotryjskiego
w Apostolskim Mieście Rotria

z dn. 08 marca 2019 r.

w sprawie: otwarcia kierunku studiów magisterskich netowe "Wiedza o Państwie Kościelnym i Kościele Rotryjskim"

Na podstawie art. 22 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Rotryjskiego z 28 lutego 2019 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 
Otwieram studia magisterskie netowe "Wiedza o Państwie Kościelnym i Kościele Rotryjskim".

§ 2.
a) studia dedykowane dla wszystkich mikronautów prowadzone są w ramach Apostolskiego Seminarium Duchownego oraz Katedry Sztuk Wyzwolonych na Wydziale Humanistycznospołecznym;
b) student kształci się pod opieką promotora z Katedry Sztuk Wyzwolonych.

§ 3.
Studia posiadają dwie specjalizacje:
a) ogólną;
b) kapłańską, dedykowaną wyłącznie duchownym Kościoła Rotryjskiego.

§ 4.
Z mocy prawa słuchaczem studiów specjalizacji kapłańskiej staje się każdy alumn Apostolskiego Seminarium Duchownego.

§ 5.
Programem studiów objęte są wykłady pomieszczone w Apostolskim Seminarium Duchownym ze znajomości których student zobowiązany jest zdać egzamin.
a) wykłady obowiązkowe dotyczą:
-ustroju Państwa Kościelnego Rotria;
-podstaw teologii;
-zasad życia chrześcijańskiego;
-podstaw prawa kanonicznego;
-struktury Kościoła Rotryjskiego.
b) promotor może dodatkowo zobowiązać studenta do przyswojenia treści jednego lub kilku wykładów monograficznych.

§ 6.
Na zakończenie studiów student zobowiązany jest złożyć pracę magisterską lub odbyć praktyki nakazane przez promotora. Praktyki są obowiązkowe w ramach specjalizacji kapłańskiej.

§ 7.
Absolwent studiów "Wiedza o Państwie Kościelnym i Kościele Rotryjskim" uzyskuje tytuł magistra netowego sztuk wyzwolonych.

§ 8.
Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) dr net. prof. UR Michelangelo Piccolomini
Dziekan Wydziału HumanistycznospołecznegoRE: Postanowienia Dziekanów i Dyrektorów - Michelangelo Piccolomini - 01.07.2019

Cytat:
[Obrazek: ur.png]

POSTANOWIENIE 01/2019
Dyrektora Instytutu Prawa
Uniwersytetu Rotryjskiego
w Apostolskim Mieście Rotria

z dn. 01 lipca 2019 r.

w sprawie: otwarcia kierunku studiów magisterskich netowe "Podstawy prawa"

Na podstawie art. 22 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Rotryjskiego z 28 lutego 2019 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 
Otwieram studia magisterskie netowe "Podstawy prawa".

§ 2.
a) studia dedykowane dla wszystkich mikronautów prowadzone są w ramach Instytutu Prawa;
b) student kształci się pod opieką promotora zatrudnionego w Instytucie Prawa.

§ 3. 
Studia objęte są indywidualnym tokiem nauczania. Student zdobywa wiedzę ucząc się z materiałów wyznaczonych bezpośrednio przez promotora.

§ 4.
Na zakończenie studiów student zobowiązany jest złożyć pracę magisterską.

§ 5.
Absolwent studiów "Podstawy prawa" uzyskuje tytuł magistra netowego prawa.

§ 6.
Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) dr net. prof. UR Michelangelo Piccolomini
p.o. Dyrektora Instytutu Prawa