Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Paolo Carlo de Medici y ZepKonkordat między Państwem Kościelnym Rotria a Republiką Suderlandu
#1
Cytat:
Apostolskie Miasto Rotria,  04.09 A.D. MMXVII[Obrazek: rotria_emblemat.png]

KONKORDAT
pomiędzy
Państwem Kościelnym Rotria
a
Republiką Suderlandu

Wysokie Układające się Strony:

Jego Świątobliwość Pius VI,
Patriarcha Rotrii, w imieniu własnym i Państwa Kościelnego Rotria

oraz

Jego Ekscelencja Hubert Michalczak
Prezydent Republiki Suderlandu, w imieniu własnym i Republiki Suderlandu

zawierają w najlepszej wierze następujący Konkordat, traktujący również o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych:

Artykuł 1
1. Wysokie Układające się Strony uznają się niniejszym wzajemnie za suwerenne państwa i podmioty prawa międzynarodowego.
2. Wysokie Układające się Strony wyrzekają się we wzajemnych stosunkach używania jakiejkolwiek przemocy.

Artykuł 2
1. Wysokie Układające się Strony nawiązują niniejszym umowę konkordatową.
2. Wysokie Układające się Strony dopuszczają ustanowienie przedstawicielstwa Stolicy Apostolskiej w Republice Suderlandu oraz przedstawicielstwa Republiki Suderlandu w Stolicy Apostolskiej.
3. Przedstawicielem Stolicy Apostolskiej w Republice Suderlandu będzie duchowny, zwierzchnik prowincji kościelnej.
4. Przedstawiciel Republiki Suderlandu w Stolicy Apostolskiej posiadać będzie rangę ambasadora.

Artykuł 3
1. Ambasadorowi i przedstawicielowi Stolicy Apostolskiej przysługuje immunitet na terenie państwa przyjmującego.
2. W ramach immunitetu, na terenie państwa przyjmującego, ambasador lub przedstawiciel Stolicy Apostolskiej:
1) nie podlega jurysdykcji karnej państwa przyjmującego;
2) nie podlega jurysdykcji cywilnej państwa przyjmującego, chyba że sprawa dotyczy ich działalności niezwiązanej zupełnie z pełnioną misją, a sprawa dotyczy interesów prawnych osób trzecich, podległych jurysdykcji państwa przyjmującego;
3) korzysta ze swobody poruszania się po obszarze państwa przyjmującego;
4) korzysta z prawa do reprezentowania interesów państwa wysyłającego, w sposób uznany przez siebie za właściwy, w środkach masowego przekazu, w tym na głównej liście dyskusyjnej lub forum państwa przyjmującego;
5) nie jest zobowiązany do składania zeznań w charakterze świadka.
3. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze dyplomatycznej spory wynikłe na tle postępowania swoich przedstawicieli, z zastrzeżeniem dopuszczalności drogi sądowej w sytuacji, o której mowa w art. 4.

Artykuł 4
Jeśli pod wątpliwość poddaje się niewinność lub uczciwość przedstawiciela, państwo wysyłające ma obowiązek wszczęcia śledztwa.

Artykuł 5
1. Ambasador lub przedstawiciel Stolicy Apostolskiej może zrzec się immunitetu.
2. Wydalenie ambasadora lub przedstawiciela Stolicy Apostolskiej z państwa przyjmującego następuje poprzez uznanie go za persona non grata.
3. W przypadku wydalenia ambasadora lub przedstawiciela Stolicy Apostolskiej państwo przyjmujące zobowiązuje się do złożenia wyjaśnień i przedstawienia powodu wydalenia przedstawiciela państwa wysyłającego.

Artykuł 6
Święty Kościół Rotryjski oraz Republika Suderlandu potwierdzają wzajemną niezależność i autonomiczność, oraz zobowiązują się do poszanowania tej zasady we wzajemnych stosunkach.

Artykuł 7
Republika Suderlandu ma obowiązek zagwarantować Kościołowi Rotryjskiemu oraz jego osobom prawnym i fizycznym swobodę utrzymywania stosunków i komunikowania się z Państwem Kościelnym, z Kościołami partykularnymi, a także między sobą i z innymi wspólnotami, instytucjami, organizacjami i osobami w kraju i za granicą.

Artykuł 8
1. Republika Suderlandu uznaje osobowość prawną Kościoła Rotryjskiego jako całości, a także wszystkich jego prowincji kościelnych na terytorium Republiki Suderlandu.
2. Inne organizacje i jednostki Kościoła Rotryjskiego mogą starać się o uzyskanie osobowości prawnej w myśl przepisów prawa Republiki Suderlandu za pośrednictwem kompetentnej władzy kościelnej.

Artykuł 9
Przestrzegając prawa do wolności religijnej, Państwo zapewnia Kościołowi Rotryjskiemu bez względu na obrządek, prawo do swobodnego i publicznego pełnienia jego misji, łącznie z wykonywaniem jurysdykcji oraz zarządzaniem i administrowaniem jego sprawami na podstawie prawa kanonicznego z zastrzeżeniem, że nie może godzić to w przepisy prawne Republiki Suderlandu.

Artykuł 10
1. Tworzenie właściwych Kościołowi struktur należy do kompetentnej władzy kościelnej; dotyczy to w szczególności erygowania, zmieniania i znoszenia prowincji kościelnych, archidiecezji, diecezji, ordynariatu polowego, administratur apostolskich, prałatur personalnych i terytorialnych, opactw terytorialnych, parafii, instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego oraz innych kościelnych osób prawnych.
2. Żadna część terytorium Republiki Suderlandu nie będzie włączona do archidiecezji, diecezji lub prowincji kościelnej mającej swą stolicę poza granicami Republiki Suderlandu.
3. Żadna diecezja mająca swą stolicę w Republice nie będzie się rozciągała poza granice Republiki Suderlandu.

Artykuł 11
1. Zwierzchnik prowincji kościelnej jest wybierany przez władze Państwa Kościelnego.
2. Urzędy kościelne obsadza kompetentna władza kościelna zgodnie z przepisami prawa Państwa Kościelnego Rotria.

Artykuł 12
1. Republika Suderlandu zobowiązuje się respektować małżeństwa zawarte przed kompetentną władzą kościelną.
2. Małżeństwo zawarte w ośrodku kultu religijnego wywiera skutki cywilnoprawne, jeżeli:
1) między nupturientami nie istnieją przeszkody wynikające z prawa Republiki Suderlandu;
2) złożą oni przy zawieraniu małżeństwa zgodne oświadczenie woli dotyczące wywarcia takich skutków;
3) o fakcie zawarcia małżeństwa został powiadomiony odpowiedni w myśl przepisów dotyczących zawarcia małżeństwa organ w terminie pięciu dni od zawarcia małżeństwa; termin ten ulega przedłużeniu, jeżeli nie został dotrzymany z powodu siły wyższej, do czasu ustania tej przyczyny.

Artykuł 13
Wszystkim, którzy z jakiejkolwiek przyczyny przebywają przymusowo w danym miejscu bez możliwości opuszczenia go w celu uczestnictwa w praktykach religijnych, Republika Suderlandu zobowiązuje się, w miarę swych możliwości, umożliwić uczestnictwo w tych praktykach.

Artykuł 14
Kościelne osoby prawne, jak również Święty Kościół Rotryjski jako całość, mogą zgodnie z przepisami prawa neapolitańskiego nabywać, posiadać, użytkować i zbywać mienie nieruchome i ruchome oraz nabywać i zbywać prawa majątkowe.

Artykuł 15
Wysokie Układające się Strony zobowiązują się wzajemnie do podejmowania działań zmierzających do rozwoju wzajemnych stosunków.

Artykuł 16
1. Każda z Wysokich Układających się Stron może wypowiedzieć niniejszy konkordat.
2. W przypadku wypowiedzenia niniejszego konkordatu traci on swoją moc z upływem trzeciego dnia następującego po dniu notyfikacji wypowiedzenia konkordatu drugiej stronie.

Artykuł 17
Konkordat wchodzi w życie z dniem ratyfikowania go przez Wysokie Układające się Strony.

[Obrazek: 2vLE1.png]Hubert MichalczakSkocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek:
1 gości


Silnik forum © MyBB 2002-2021 Polskie tłumaczenie © MyBB PL 2007-2021 Styl © iAndrew 2016-2021 Edit © Axwell 2017-2021