Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Dysputa I - przyszły kształt Kościoła - z państwem czy bez ziemi
#41
Drugi dzień świąt, a więc granica, do której można było głosować, już minęła. W rezultacie Ojcowie Soborowi wyrazili sprzeciw wobec koncepcji Kościoła bez ziemi. Pora więc, moim zdaniem, przejść dalej i omawiać kolejne kwestie. A tych jest kilka - księstwa, między wierszami pojawił się problem celibatu, nowa konstytucja. Czy coś jeszcze pominąłem?
/-/ Jego Wielkoksiążęca Mość i Eminencja
Wilhelm Jan Oranje-Nassau
[Obrazek: 2URap.png]
Odpowiedz

#42
Nie - to chyba wszystko. Paolo, zaprezentuj teraz nową konstytucję, a nie ją ukrywasz.
Jego Wielkoksiążeca i Arcykatolicka Wysokość Trup,
prof. net. Karol II Wawrzyniec kardynał de Medici i Zep
w historii: Patriarcha Leon III, król Skarlandu, Rotrii, Niderlandów, Estelli, 
Wielki Książę Toskanii, książę Surmenii, RONu, margrabia Bialenii.
Obecnie: truchło w grobowej tumbie.

Czasem lepiej dopełnić aktu wiecznej śmierci, niż wiecznie umierać.

[Obrazek: 2s4JK.png]Odpowiedz

#43
Rozumiem, że Paolo chce opublikować swoją konstytucję w lutym, podczas jego ewentualnego pontyfikatu. Ja uważam, że w tym przypadku dobro Rotrii jest ważniejsze niż własne, dlatego również zachęcam do publikacji swojej propozycji.
/-/ Jego Wielkoksiążęca Mość i Eminencja
Wilhelm Jan Oranje-Nassau
[Obrazek: 2URap.png]
Odpowiedz

#44
Jeżeli Paolo zostanie patriarchą, to dla Rotrii będzie to tragedia jeszcze większa aniżeli ta, z którą się zmagamy teraz.
Odpowiedz

#45
Cytat:CA Patrimonium Sancti Pauli

Patrymonium Świętego Pawła jest spuścizną Apostołów pozostawioną Nam niegodnym sługom Bożym jako Państwo Kościelne Rotria i Święty Kościół Powszechny. 


Pierwszym i podstawowym powołaniem Kościoła jest odwzorowanie struktur, obyczajów i tradycji realnego K
ościołaKatolickiego w formie kulturowej narracji.

Państwo Kościelne Rotria stanowi stolicę głównych urzędów kościelnych, dbając o bezpieczeństwo, spokój i trwałość ich władzy z dala od zagrożeń świata zewnętrznego. Jego stolicą jest Apostolskie Miasto Rotria, walutą lir rotryjski równy stu centesimom, a językamiurzędowymi polski i łaciński.

Godło Państwa Kościelnego Rotria stanowi w polu czerwonym biała gołębica, trzymająca w dziobie zieloną gałązkę oliwną a nad nią trzy granatowe kwadraty ze złotą lilią pośrodku.

Flagę Państwa Kościelnego Rotria stanowi prostokąt podzielony na trzy części. W dolnej na polu niebieskim trzy złote lilie, w środkowej pole czerwone, w górnej na polu białym czerwony krzyż leżący w poziomie oraz godło Państwa Kościelnego Rotria pośrodku.

Hymnem Państwa Kościelnego Rotria jest utwór "Lauda Sion Salvatorem" w aranżacji Federico Caudany.


Pełnię władzy w Patrymonium sprawujeosobiście lub poprzez wyznaczonych urzędników, korzystających z Jego prerogatyw w wyznaczonych przez Stolicę Apostolską kierunkach i sprawach, w sposób zgodny z jegowolą i zamiarem, Patriarcha Rotrii - Biskup Powszechny. Wszystkie organy Państwa Kościelnego są także organami Kościoła Rotryjskiego, gdyż Państwo Kościelne jest nierozerwalnie związane z Kościołem Rotryjskim.

Biskup Powszechny jest suwerenem Państwa Kościelnego i gwarantem jego suwerenności. Pełni on zaszczytną funkcję  zwierzchnika Kościoła Rotryjskiego i głowy Państwa Kościelnego, a także Biskupa Rotrii. Za swoje czyny odpowiada jedynie przed Bogiem, historią i własnym sumieniem.


Patriarcha Rotrii wybierany jest na półroczną kadencję przez Kolegium Kardynalskie w tajnych obradach nazywanych konklawe.

Ilekroć następuje opróżnienie Tronu Patriarszego, czy to w skutek upłynięcia kadencji, śmierci, renuncjacji Biskupa Powszechnego bądź uznania niemożności sprawowania urzędu patriarszego przez wyrok Kongregacji Świętej i Powszechnej Inkwizycji, Kolegium Kardynalskie pod przewodnictwem Dziekana, a na skutek decyzji Kamerlinga, który w trakcie sediswakancji
 sprawuje władzę równą władzy patriarszej, zbiera się na konklawe w terminie najpóźniej 7 dni celem wybrania następcy Świętego Pawła zgodnie z uświęconą Tradycją oraz według szczególnych przepisów. 

Jeżeli Kamerling nie może sprawować władzy w okresie sediswakancji, obowiązek ten spada na kardynałów, a następnie biskupów podług ich starszeństwa wyznaczanego ilością miesięcy sprawowanej godności.


Wybór Biskupa Powszechnego uznaje się za ważny, jeśli poprze go co najmniej ⅔ kardynałów, a kandydat wybór przyjmie na Chwałę Bożą.


Dla ważności wyboru Biskupa Powszechnego potrzebna jest jego zgoda na objęcie urzędu apostolskiego posługiwania. Co więcej musi on być nieżonatym mężczyzną, należącym do wspólnoty wierzących zjednoczonych w Kościele Świętym i godnym przyjęcia nominacji episkopatu z rąk Kardynała Dziekana lub Kamerlinga, jeżeli takowej nie posiada.


Wszelkie kwestie dotyczące funkcjonowania Kościoła Powszechnego reguluje w szczególności Kodeks Prawa Kanonicznego oraz bulle patriarsze, konstytucje apostolskie, decyzje i dokumenty Soborów i Synodów, a także nauczanie magisterium Kościoła oraz orzeczenia Świętego Oficjum.

Żywotne kwestie dotyczące funkcjonowania Państwa Kościelnego regulują bulle patriarsze oraz mandatamenta urzędników patriarszych.

Źródłami prawa w Państwie Kościelnym są również umowy międzynarodowe, Listy Apostolskie Motu Proprio Patriarchy, będące dekretami nominacyjnymi, brewe, stanowiące akty wykonawcze Biskupa Powszechnego, a w poszczególnych jednostkach administracyjnych Kościoła Rotryjskiego oraz ziemiach lenników - akty prawa miejscowego wydawane przez ich zarządców. Czegoś zaś nie spisano, a zawarte jest w zwyczaju i Tradycji, również stanowi źródło prawa.

Z chwilą podpisana tejże konstytucji moc swoją traci Bulla Super Universas Aleksandra IV z II I MMXVII A.D. oraz wszystkie inne akty prawne sprzeczne z wolą przez Nas objawioną.

Cytat:CA Curia Rotriana

Najwyższą władzą apostolską, jaką sprawujemy, stanowimy przepisy dotyczące Kurii Rotryjskiej i Kamery Apostolskiej, porządkując dotychczasowe przepisy w przeświadczeniu, że w znaczny sposób usprawnią i uproszczą one administrację państwową i kościelną.


Ustanawiamy Kurię Rotryjską, składającą się z prefektów sprawujących w imieniu Patriarchy władzę państwową i kościelną w swoich dziedzinach pozostając w stałej łączności i oddaniu Stolicy Apostolskiej. Na wezwanie Biskupa Powszechnego Kuria zbiera się na posiedzeniach pełniąc rolę doradczą wobec Najwyższego Kapłana.

Ustanawiamy Sekretariat Stanu, będący dykasterią Kurii zajmującą się sprawami zagranicznymi Patrymonium Świętego Pawła, w szczególności zaś negocjacją umów międzynarodowych, sporządzaniem, wysyłaniem i odbieraniem korespondencji dyplomatycznej, listów, not i innych z tym związanych dokumentów, a także ustalaniem kursu polityki zagranicznej, etykiety, protokołu, przygotowaniem do pełnienia funkcji dyplomatycznych oraz przyjmowaniem przedstawicieli państw, umawianiem szczegółów wizyt zagranicznych dygnitarzy i oficjalnych wyjazdów zagranicznych przedstawicieli Państwa Kościelnego, a także przedstawianiem kandydatów do pełnienia funkcji dyplomatycznych. Na czele dykasterii stoi Sekretarz Stanu, mogący w razie potrzeby powoływać Podsekretarzy Stanu do pomocy w pełnieniu powierzonych obowiązków.

Ustanawiamy Datarię Apostolską, będącą dykasterią Kurii, zajmującą się sprawami kościołów terytorialnych, w szczególności zaś wizytacją diecezji, przyjmowaniem sprawozdań z działalności kościołów lokalnych i oceną tej działalności, przedstawianiem kandydatów do nominacji biskupiej Patriarsze Rotrii, wspomaganiem pasterzy w kierowaniu powierzonymi im wspólnotami, udzielaniem dyspens od przepisów prawa kanonicznego w imieniu Jego Świątobliwości. Na czele dykasterii stoi Datariusz Apostolski, mogący w razie potrzeby powoływać Prodatariuszy Apostolskich do pomocy w pełnieniu powierzonych obowiązków.

Ustanawiamy Kancelarię Apostolską, której powierzamy troskę o wszelką dokumentację Państwa Kościelnego i Kościoła Powszechnego, w szczególności zaś przygotowywanie mów, listów, aktów prawnych i innych dokumentów dla Biskupa Powszechnego, a także ustalanie wzorów i standardów dokumentacji oraz troskę o archiwizację tychże i troskę o spuściznę pokoleń wyrażoną we wszelkiej działalności podlegającej archiwizacji. Na czele dykasterii stoi Kanclerz Apostolski, mogący dobrać sobie współpracowników w osobach Wicekanclerzy Apostolskich.

Ustanawiamy Kongregację Świętej i Powszechnej Inkwizycji, zwaną dalej Kongregacją, która sprawować ma władzę sądowniczą na terenie Państwa Kościelnego Rotria oraz we wszystkich podległych jednostek diecezjalnych, na zasadach przyjętych dla sądownictwa powszechnego i kościelnego, a regulowanych w szczególności Bullą Iustitia et pax Aleksandra IV z VI I MMXVI A.D. Kongregacja sprawuje jedyny i właściwy sąd nad prawem i moralnością Kościoła, jego jednostek organizacyjnych oraz wszystkich podmiotów mu podporządkowanych. Do wyłącznej właściwości Kongregacji należą sprawy horyzontalnej i wertykalnej zgodności aktów w hierarchii, a także sprawy ich zgodności z moralnością oraz doktryną Kościoła. Odwołanie od spraw tych przysługuje jedynie stronom sporu, najpóźniej siódmego dnia po publikacji rozstrzygnięcia w sprawie, bezpośrednio do Patriarchy. Na czele Kongregacji stoi Prefekt, zwany Wielkim Inkwizytorem. Kardynałowie Świętego Kościoła Rotryjskiego mają przywilej sądzenia jedynie przez Patriarchę, jednak jego wyroki są dla nich nieodwołalne.

Ustanawiamy Kamerę Apostolską będącą odpowiedzialną za sprawy gospodarcze i podatkowe Państwa Kościelnego, w szczególności zaś za kreowanie zasad funkcjonowania systemu gospodarczego, ustanawianie podatków i ich egzekwowanie, opiekę nad systemem gospodarczym i Bankiem Rotrii, troskę o budżet Stolicy Apostolskiej i jego roztropne zagospodarowanie, ustalanie wysokości i formy wynagrodzeń dla urzędników państwowych i kościelnych oraz ich wypłacanie, a także inne sprawy związane z gospodarką. Na czele dykasterii stoi Kamerling Stolicy Apostolskiej, powołujący Skarbnika Apostolskiego, odpowiedzialnego za sprawy związane z Bankiem Rotrii oraz Gubernatora Państwa Kościelnego odpowiadającego za system gospodarczy.Ponadto w okresie sediswakancji Kamerling sprawuje władzę patriarszą.

Ustanawiamy Kongregację ds. Wojny, będącą organem odpowiedzialnym za funkcjonowanie Gwardii Apostolskiej, jej strukturę, wyszkolenie, wyposażenie, taktykę i strategię działań, wizerunek wojsk w państwie, sprawy polityki obronnej i wojennej, a także ustalającym zasady i tryb powoływania wojsk publicznych, książęcych i prywatnych oraz przyznającym stopnie wojskowe i wskazującym kandydatów do odznaczeń wojskowych oraz ustalającym szczegółowe zasady dotyczące wojskowości. Na czele Kongregacji stoi Gonfaloniere Wojsk Patriarszych, który wspomagać się może radami i pracą powołanego przez siebie Sztabu Generalnego złożonego z żołnierzy i oficerów.

Ustanawiamy ponadto, iż prefekci poszczególnych dykasterii stanowią mandatamenta będące prawnymi regulacjami dotyczącymi sprawowanej przez nich władzy. Ponadto z chwilą ogłoszenia sediswakancji wszyscy urzędnicy kurialni i im podlegli tracą swoje urzędy z wyjątkiem Wielkiego Inkwizytora, Kamerlinga, przejmującego w tym czasie władzę nad państwem i kościołem oraz Gonfaloniere, którzy te urzędy tracą z chwilą wyboru nowego Biskupa Powszechnego.

Stwierdzamy nieważność aktów prawnych traktujących o Kurii Rotryjskiej i Kamerze Apostolskiej i stojących w sprzeczności z niniejszą konstytucją.

Dwa akty o mocy zasadniczej przygotowane na prośbę Piusa VI we wrześniu bodajże.
Odpowiedz

#46
Czcigodni Bracia, czy obrady Świętego Soboru zostały już zakończone?
Sanctitas Sua
Summus Pontifex Ecclessiae Universalis,
Servus Servorum Dei, 
Patriarcha et Episcopus Rotriae etc. etc.
Clemens IV
[Obrazek: leon%20iii.png]
Odpowiedz

#47
Decyzją Jego Światobliwości bulla dot.soboru wydana przez Regenta została unieważniona.
[Obrazek: 2usMx.png]
Jego Książęca Wysokość
Maurycy Wilhelm Jerzy Orański-Nassau
Książę Niderlandów, Oranii i Nassau, Antwerpii i Mediolanu
hrabia Westerlo
Wielki Marszałek Zakonu Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie
Odpowiedz

#48
Bardzo dziękuję za informację, jak widać byłem trochę niedoinformowany Smile
Sanctitas Sua
Summus Pontifex Ecclessiae Universalis,
Servus Servorum Dei, 
Patriarcha et Episcopus Rotriae etc. etc.
Clemens IV
[Obrazek: leon%20iii.png]
OdpowiedzSkocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek:
1 gości


Silnik forum © MyBB 2002-2019 Polskie tłumaczenie © MyBB PL 2007-2019 Styl © iAndrew 2016-2019 Edit © Axwell 2017-2019