Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Bulla Sacerdotes Domini
#1
Cytat:
[Obrazek: aleksanderiv.png]

BULLA
Sacerdotes Domini

Artykuł 1
Niniejszą bullą regulujemy kształt hierarchii duchowieństwa Kościoła Rotyjskiego, ustanawiamy zasady nadawania tytułów kościelnych oraz ich utraty, a także ustalamy prawo dotyczące synodów i soborów.

Artykuł 2
1. Ustanawia się niniejszym stopnie duchowieństwa uzyskiwane przez nominację Patriarchy, przedstawione w hierarchii od najwyższego do najniższego:
1) biskup;
2) prezbiter;
3) diakon.
1a. Nominację na diakona i prezbitera może wydać biskup ordynariusz wiernemu swojej diecezji. Nominacja ta może zostać uchylona w każdej chwili mocą decyzji patriarszej.
Ustęp dodany Bullą Pastor Bonus
2. Stopień duchowny można utracić:
1) poprzez decyzję Patriarchy;
2) w przypadku zawarcia przez duchownego związku małżeńskiego;
3) w przypadku działań sprzecznych z przepisami Państwa Kościelnego Rotria.
3. W przypadku stopnia diakona, dopuszczalne jest zawarcie związku małżeńskiego po uprzednim uzyskaniu zgody Patriarchy.

Artykuł 3
1. Ustanawia się tytuł honorowy arcybiskupa "ad personam", przyznawany przez Patriarchę.
2. Godnością arcybiskupią zostaje obdarzony biskup, któremu powierza się kierownictwo nad metropolią lub archidiecezją.
3. Tytuł arcybiskupa "ad personam" wraz ze stolicą tytularną nadawany zaś będzie biskupowi cechującemu się nienaganną posługą oraz zasługami dla Stolicy Apostolskiej i Kościoła Świętego.
4. Biskupi, arcybiskupi i arcybiskupi "ad personam"zobowiązani są do odbycia inwestytury zgodnej z ceremoniałem Kościoła. Ceremonia ta ma wymiar wyłącznie symboliczny i nie wpływa na uzyskanie przywilejów i obowiązków wypływających z nadanej godności.
Ustęp w brzmieniu ustalonym Bullą Pastor Bonus

Artykuł 4
1. Ustanawia się następujące honorowe tytuły kościelne, których nadawanie należy do prerogatyw Patriarchy, przedstawione wraz ze zwrotami grzecznościowymi, które się z nimi wiążą:
1) protonotariusz apostolski – Infułat;
2) prałat honorowy Jego Świątobliwości – Monsignore;
3) kapelan honorowy Jego Świątobliwości – Monsignore.
Ustęp w brzmieniu ustalonym Bullą Pastor Bonus oraz Adhortacją posoborową Beati pauperes spiritu
2. Ustanawia się następujące honorowe tytuły kościelne:
1) prepozyt;
2) kanonik;
3) dziekan.
Ustęp w brzmieniu ustalonym Bullą Pastor Bonus
3. Tytuły wymienione w ust. 2 mają prawo nadawać duchowni w randze co najmniej biskupa tylko w swoich Kościołach partykularnych, prezbiterom tam inkardynowanym, chyba że posiadają szczegółowe upoważnienie Biskupa Rotrii do przyznawania określonych tytułów w określonych okolicznościach.
4. Tytuł archiprezbitera może zostać nadany jedynie prezbiterowi sprawującemu urząd proboszcza bazyliki katedralnej.
5. Tytuły honorowe wymienione w ust. 1 i 2 przysługują wyłącznie prezbiterom.

Artykuł 5
1. Ustanawia się niniejszym tytuł kardynała, przyznawany duchownym w stopniu:
1) biskupa - kardynał biskup (kardynałowie duchowni);
2) prezbitera - kardynał prezbiter (kardynałowie duchowni);
3) diakona - kardynał diakon (kardynałowie świeccy);
2. Wszyscy kardynałowie, niezależnie od stopnia, mają równe prawa. 
3. Tylko kardynał biskup może sprawować urząd Dziekana lub Prodziekana kolegium. Tylko im wolno także nałożyć sakrę biskupią na elekta, jeśliby ten jej nie posiadał w chwili wyboru. 
4. Tytuły kardynalskie odpowiadają uprawnieniom przysługującym kardynałom w ich stanie. Nominacja na kardynała biskupa wymaga jednoczesnego udzielenia święceń episkopatu.
5. Prezbiter wyniesiony do godności kardynalskiej może być mianowany kardynałem diakonem na okres próby. Dochowanie godności urzędu sprawia, że z upływem 18 miesięcy nominacja zostanie przekształcona w prezbiterską. Niedochowanie godności urzędu sprawia, że nominacja kardynalska wygasa.
6. Kardynałom przysługuje zwrot Eminencja.
7. Patriarcha wraz z nadaniem nominacji kardynalskiej duchownemu przyznaje nominowanemu godność tytularną.
1) Dla kardynałów biskupów:
a) biskup Ostii - dla kardynała najstarszego wiekiem i stażem;
b) biskup Frascati;
c) biskup Palestriny;
d) biskup Albano.
2) Dla kardynałów prezbiterów:
a) archiprezbiter bazyliki Najświętszego Zbawiciela i św. Jana na Lateranie;
b) prezbiter bazyliki św. Piotra za Murami;
c) prezbiter bazyliki Najświętszej Maryi Panny powyżej Minerwy;
d) prezbiter bazyliki Matki Bożej Większej.
3) Dla kardynałów diakonów:
a) archidiakon kościoła Dwunastu Apostołów;
b) diakon kościoła św. Jana Chrzciciela;
c) diakon kościoła św. Jerzego na Velabrum;
d) diakon kościoła św. Agnieszki w Agonie.
8. Niniejsze tytuły stanowią jedynie godności honorowe i nie wiąże się z nimi realna władza nad prowincjami.
9. Patriarcha może w nominacyjnym Motu Proprio wyznaczyć inną diecezję tytularną kardynałowi biskupowi lub inny kościół tytularny kardynałom prezbiterom i diakonom niż wymienione w ustępie 4.

Artykuł w brzmieniu ustalonym Bullą Pro bono

Artykuł 6
1. Kardynałowie tworzą Kolegium Kardynalskie, organ doradczy Patriarchy Rotrii.
2. Kolegium Kardynalskie liczy maksymalnie dwunastu kardynałów duchownych.
Artykuł w brzmieniu ustalonym Bullą Pastor Bonus
3. Kardynałom przysługuje tytuł: Świętego Kościoła Rotryjskiego Kardynał.
4. Kolegium Kardynalskie obraduje na wezwanie Patriarchy i pod jego przewodnictwem lub przewodnictwem Dziekana Kolegium Kardynalskiego.
5. Patriarcha ma całkowitą dowolność w kreowaniu kardynałów, jednak każda kreacja kardynalska odbyć się musi na oficjalnym konsystorzu. Ceremonia ta ma wymiar wyłącznie symboliczny i nie wpływa na uzyskanie przywilejów i obowiązków wypływających z nadanej godności.
6. Kardynała biskupa znieść z godności można wyłącznie za zgodą Synodu wszystkich biskupów Kościoła, chyba że jego aktywność doprowadziła do podważenia podstawowych zasad ustroju Państwa Kościelnego.
Artykuł w brzmieniu ustalonym Bullą Pastor Bonus
7. Każdemu z kardynałów przysługuje ponadto honorowy tytuł księcia Rotrii i Kościoła, którym może posługiwać się, dopóki nosi godność kardynalską.
8. Kardynałom przysługuje także szczególny przywilej typowania kandydatów do godności biskupiej. O fakcie dostrzeżenia kandydata nieskazitelnego charakteru, niekwestionowanego miłosierdzia i o powszechnie znanej pobożności, zobowiązani są powiadomić Patriarchę Rotrii, zachowując przy tym wszelkie formy dyskrecji, a wiadomość tę pozostawiając sobie jedynie wiadomą pod karą anatemy.

Artykuł 7
1. Patriarcha Państwa Kościelnego Rotria ma prawo obniżyć lub odebrać każdy tytuł kościelny lub honorowy, w razie gdy posiadający go:
1) złamie prawo obowiązujące na terenie Państwa Kościelnego Rotria lub przepisy prawa kanonicznego;
2) wykaże niesubordynację wobec swoich zwierzchników, w szczególności zaś wobec samego Patriarchy.
2. Biskup, który nadał duchownemu tytuł kanonika lub prałata ma prawo odebrać ten tytuł w przypadku, gdy posiadający go:
1) złamie prawo obowiązujące na terenie Kościoła partykularnego lub przepisy prawa kanonicznego
2) wykaże niesubordynację wobec swoich zwierzchników, w szczególności zaś wobec samego Patriarchy.

Artykuł 8
1. Przywilejem Patriarchy jest zwoływanie synodu biskupiego. Obrady synodu powinny być odsunięte od oczu osób postronnych nieposiadających nominacji biskupiej lub imiennego przyzwolenia na uczestnictwo w obradach w charakterze słuchacza. Obrady synodu objęte są tajemnicą.
2. Synody biskupie dzielą się na:
1) zwyczajne - zwoływane celem omówienia kwestii związanych z Kościołem;
2) nadzwyczajne - poświęcone konkretnemu zagadnieniu lub tematowi, który jest dostatecznie istotny, by skupić uwagę biskupów.
3. Uczestnictwo biskupów w synodzie jest obowiązkowe. Odstępstwem od obowiązku może być jedynie imienna dyspensa Patriarchy.
4. Patriarcha ma pełną dowolność w ustalaniu miejsca, charakteru i przebiegu synodu biskupiego.
6. Patriarsze przysługuje prawo do odtajnienia treści z przebiegu obrad.
7. Synod powinien zostać podsumowany stosownym dokumentem podpisanym przez Patriarchę i wydanym w formie bulli. Dokument powinien zawierać przesłanie wynikające z obrad synodu.


Artykuł 9
1. Przywilejem Patriarchy jest zwoływanie soboru, czyli najwyższego zgromadzenia Kościoła Rotryjskiego oraz Stolicy Apostolskiej.
2. Obrady soboru mają charakter tajny, chyba, że Patriarcha zarządzi inaczej.
3. Sobory dzielą się na:
1) powszechny - zwoływane celem omówienia żywotnych kwestii związanych z Kościołem. Prawo uczestnictwa posiadają wszyscy wierni;
2) plenarny - poświęcony sprawom Państwa Kościelnego. Prawo uczestniczenia w nim mają obywatele Stolicy Apostolskiej.
4. Podsumowaniem obrad soboru, może być stosowny dokument, zatwierdzony w formie i treści przez Patriarchę.

Artykuł 10
Bulla niniejsza wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.Datum Rotriae, apud S. Paulum, die XIII, mensis Ianuarii, anno Domini MMXVI, Pontificatus Nostri primo.


/-/ Sanctitas Vestra Alexander IV
Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.


[Obrazek: pieczec_aleksanderiv.png]Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek:
1 gości


Silnik forum © MyBB 2002-2021 Polskie tłumaczenie © MyBB PL 2007-2021 Styl © iAndrew 2016-2021 Edit © Axwell 2017-2021