Ocena wątku:
  • 2 głosów - średnia: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Albert OrańskiI Obrady Signorii Rotryjskiej
Jako, że zostałem wezwany, to przybywam i potwierdzam, iż wyrażam zgodę. To będzie dla mnie zaszczyt.
[-] 1 użytkownik lubi ten post.
  • Tadeusz Krasnodębski
Odpowiedz

Przybywam i wyrażam chęć dołączenia  Wink
(-)  Marcin Zagłoba

[-] 1 użytkownik lubi ten post.
  • Tadeusz Krasnodębski
Odpowiedz

Przybywa i wyrażam chęć dołączenia
ks. Silvestro Silwanelli SJ.
Kustosz Muzeum Narodowego

[Obrazek: 2JBHF.png]
[-] 1 użytkownik lubi ten post.
  • Tadeusz Krasnodębski
Odpowiedz

Przybywam i wyrażam chęć dołączenia
(-) śp. Ks. Giuseppe von Ausfarth SJ
Wikariusz

[Obrazek: 2KhKX.png]

[-] 1 użytkownik lubi ten post.
  • Tadeusz Krasnodębski
Odpowiedz

Wasza Świątobliwość,
Szlachetni Panowie,


Przedkładam Szanownej Signorii projekt ustawy o systemie gospodarczym autorstwa Eminencji Alberta Orańskiego.Cytat:
[Obrazek: rotria_emblemat.png]

SENATUS ROTRIENSIS

LEX SENATI

Senatus Lex Forma Administrationis

Ustawa o Ustroju Państwa

Na mocy władzy, jaka została nam nadana przez Biskupa Rotrii, postanawiamy, co następuje:

§ 1.  Niniejszym dokumentem ustanawiamy powszechnie obowiązujące w Państwie Kościelnym Rotria zasady dotyczące spraw gospodarczych, wojskowych i ziemskich.

§ 2. Powołujemy urząd Ekonoma Patriarszego, który zajmował się będzie obsługą systemu gospodarczego, lennego i wojskowego od strony technicznej, administracyjnej i urzędowej.

§ 3. Ekonom Patriarszy jest urzędnikiem Kamery Apostolskiej powoływanym przez Kamerlinga.

Rozdział I
Terytorium Państwa Kościelnego Rotria

§ 4. Terytorium Państwa Kościelnego Rotria dzieli się na prowincje, według mapy w załączniku 1.

§ 5. Prowincja stanowić może własność mieszkańca Rotrii, instytucji, wspólnoty lub urzędu, który legitymuje się stosownym dokumentem potwierdzającym własność rzeczonego terytorium. Dokumenty stwierdzające własność prowincji wydaje Ekonom Patriarszy w oparciu o obowiązujące przepisy i na podstawie odnotowanych zmian dotyczących własności poszczególnych prowincji.

§ 6. Zarządcą prowincji może być jej właściciel lub powołany przez niego urzędnik bądź lennik. Właściciel prowincji zobowiązany jest wskazać Ekonomowi Patriarszemu zarządcę prowincji.

§ 7. Każda prowincja posiada tereny rolne wyrażone w łanach, według tabeli w załączniku 2.

§ 8. Zarządca prowincji decyduje o rozwoju infrastruktury w obrębie prowincji, odpowiada za utrzymanie ładu i porządku, stanowi o lokalnym prawie, opłatach i podatkach, a także reprezentuje prowincję przed urzędami.

§ 9. 1. Zarządca prowincji ustanawia w jej obrębie folwarki o powierzchni nieprzekraczającej 30 łanów, które generują przychody prowincji. Przychód obliczany jest na podstawie punktów aktywności właściciela lub lennika, według wzoru w załączniku 3.
2. Do pobierania przychodów z folwarków konieczne jest posiadania posiadłości ziemskiej w obrębie prowincji, zajmujący jeden łan, który nie może zostać dodany do folwarku.
3. Koszt wzniesienia posiadłości ziemskiej to 500 Lirów a folwarku 50 Lirów.

§ 10. Prowincje nieposiadające właściciela mogą zostać nadane przez Patriarchę.

Rozdział II
Stosunek lenny

§ 11. Stosunek lenny zawierają między sobą dwie osoby, z których jedna, jako senior staje się opiekunem strony drugiej, zwanej wasalem.

§ 12. W wyniku zawarcia stosunku lennego senior może nadać prowincję wasalowi oraz tytuł szlachecki niższy od tego który sam posiada.

§ 13. Ziemie wasala stają się lennem, które podlega zwierzchnictwu seniora pozostając cały czas własnością tego pierwszego.

§ 14. Senior posiadać może wielu wasali, lecz wasal posiadać może jednego tylko seniora.

§ 15. Ten kto jest wasalem względem jednej osoby, może być również seniorem względem innej.

§ 16. Wasal zobowiązany jest do wierności i posłuszeństwa wobec seniora, wspierania go w sprawach codziennych, odpowiedzi na wezwanie do wojny, a także płacenia należnego seniorowi podatku.

§ 17. Senior zobowiązany jest do obrony swoich wasali i ich dóbr przed zagrożeniami z zewnątrz, do wspierania ich w codziennych wysiłkach radą i pomocą oraz do ojcowskiej opieki jako starszy i bardziej doświadczony mikronauta.

§ 18. Stosunek lenny ulega rozwiązaniu, w następujących przypadkach:
- Gdy wasal wypowie posłuszeństwo seniorowi. W tym przypadku senior zyskuje casus belli przeciwko dawnemu wasalowi.
- Gdy wasal bądź senior dopuści się przestępstwa, stosunek może zostać rozwiązany bez konsekwencji przez drugą stronę.
- Gdy senior nie stanie w obronie wasala. W tym przypadku wasal zyskuje casus belli przeciwko dawnemu seniorowi.
- Gdy obie strony zgodnie postanowią o rozwiązaniu stosunku lennego.

Rozdział III
Miasta

§ 19. 1. Miasta zakładane są przez zarządców prowincji w ich obrębie na podstawie nadanego przez Patriarchę prawa miejskiego.
2. Z jednego łana uzyskuje się maksymalnie 40 parceli.

§ 20. Miasta dzielą się na parcele, według przedstawionych przez zarządcę map. Wymogi dotyczące map miejskich określa w mandatamentum Ekonom Patriarszy.

§ 21. Każda z parcel w mieście posiada swój numer i stanowi miejsce pod budowę budynku.

§ 22. Parcele stanowią własność miejską lub prywatną. Sprzedażą parcel miejskich, ich opodatkowaniem i bieżącą obsługą zajmuje się zarządca prowincji.

§ 23. Księga miejska stanowi spis wszystkich parcel, ich właścicieli i budynków, które się na nich znajdują. Księgę miejską prowadzi zarządca prowincji, w której dane miasto się znajduje.

§ 24. Z uwagi na historyczną wartość, mocą niniejszej ustawy prawa miejskie po wsze czasy otrzymują: Apostolskie Miasto Rotria (prowincja Rotria), Mediolan (prowincja Mediolan) i Florencja (prowincja Firenze).

§ 25. W miastach wznosi się następujące budynki:
- koszary - budynek, w którym stacjonują oddziały wojskowe właściciela prowincji w liczbie nie większej niż 500 jednostek,
- zamek - budynek obronny,
- twierdza - budynek obronny,
- kamienica - budynek mieszkalny generujący comiesięczny przychód dla właściciela w wysokości 10 Lirów i stanowiący o wirtualnej populacji miasta, każda kamienica zwiększa wirtualną populację miasta o 59 osób.
- kaplice, kościoły, katedry i bazyliki - miejsca czynności religijnych, zwiększające przychód z kamienic w obrębie miasta. Świątynie, stanowią własność Kościoła, niezależnie od tego kto ją ufundował.
- pałac - budynek będący rezydencją mikronauty w mieście.
Koszta budowy w/w budynków oraz ich szczegóły określa załącznik 4.

Rozdział IV
Wojsko

§ 26. Prawo fundowania oddziałów wojskowych posiadają właściciele prowincji oraz lennicy.

§ 27. Oddziały wojskowe zachowują lojalność wobec fundatora, choć mogą być zarządzane przez osobę do tego powołaną przez niego lub osobę, która w wyniku innych zdarzeń, tymczasowo utrzymuje nad danym oddziałem zwierzchnictwo.

§ 28. Wszystkie oddziały wojskowe podlegają spisowi prowadzonemu przez Ekonoma Patriarszego, gdzie umieszczone zostaną następujące informacje:
- dane fundatora,
- dane dowódcy oddziału,
- liczebność oddziału według rodzajów,
- siłę oddziału.

§ 29. Oddziałami wojskowymi nazywa się jednostki piechoty, kawalerii i artylerii, których koszta zaciągu, wysokość żołdu oraz siłę określa załącznik 5.

§ 30. Oddziały wojskowe stacjonują w koszarach w obrębie miasta lub na tymczasowych pozycjach poza koszarami, jeśli brak dla nich miejsca lub koszary nie występują w danej prowincji. Siła oddziałów stacjonujących w danym dniu poza koszarami zmniejsza się o 10%.

Rozdział V
Walka

§ 31. 1. Oddziały wojskowe mogą wdawać się w walkę, gdy jedna strona wypowie drugiej stronie wojnę. Przebiegiem wojny od strony technicznej, a więc przygotowywaniem map zawierających pozycje wojsk i ich ruchy, rozstrzyganiem wyników bitew oraz innymi koniecznymi kwestiami zajmuje się Mistrz Gry, powoływany do tego celu przez Patriarchę, jako osoba niezaangażowana w konflikt. W przypadku braku takiej osoby, może nią zostać osoba zaangażowana w konflikt, jeśli złoży ona przysięgę, iż swoją pozycją nie będzie wpływać na wynik rozgrywki, a pozostałe strony zaakceptują jej nominację.
2. Wojna podzielona jest na tury, z których każda trwa jedną dobę. W ciągu jednej tury oddziały mogą przemieścić się, wykonać atak na przeciwnika znajdującego się w zasięgu oddziału, przygotować się do obrony lub rozpocząć okupację prowincji.

§ 32. Wypowiedzenie wojny wymaga posiadania casus belli przeciwko stronie atakowanej. Casus belli stanowić może: nieuregulowany dług, którego strona winna nie zamierza oddać; zniewaga na forum publicznym, oszczerstwo, wypowiedzenie wcześniej zawartej umowy dotyczącej sojuszu lub rozwiązanie stosunku lennego.

§ 33. Bitwa pomiędzy dwoma nieprzyjaźnie nastawionymi do siebie oddziałami zachodzi w momencie rozkazu dowódcy do ataku. Bitwę wygrywa oddział o wyższym parametrze siły, a oba oddziały ponoszą straty: przegrany traci tyle procent swoich wojsk o ile procent silniejsze były wojska przeciwnika, zaś wygrany 1/3 tego co stracił przegrany. Dodatkowo przegrany oddział przemieszcza się do najbliższej prowincji niezajętej przez oddziały nieprzyjacielskie.

§ 34. Oddziały wojskowe mogą okupować prowincję nieprzyjacielską, jeśli nie znajdują się w niej wrogie oddziały. Okupowanie prowincji przez okres pięciu dni skutkuje jej aneksją na rzecz fundatora oddziału, który w tym momencie staje się jej zarządcą. Okres okupacji potrzebny do aneksji prowincji wydłuża się dwukrotnie, jeśli w jej obrębie znajduje się miasto, czterokrotnie, jeśli w mieście znajduje się zamek oraz ośmiokrotnie, jeśli jest to twierdza. Dodatkowo okres okupacji potrzebnej do aneksji zmniejsza się o tyle procent, ile jednostek artylerii posiada najeźdźca. Okupacja wymaga nieprzerwanej obecności oddziału okupującego na terenie prowincji.

§ 35. Prowincja nieposiadająca właściciela może zostać okupowana bez wypowiadania wojny, a w wyniku aneksji staje się własnością najeźdźcy.

§ 36. Oddziały wojskowe mogą na rozkaz dowódcy zniszczyć prowincję w której się znajdują, co skutkuje usunięciem wszystkich folwarków i posiadłości ziemskich na jej terytorium. Niszczenie prowincji trwa 2 dni i przez ten czas oddział znajdować się musi na terenie prowincji, którą w myśl rozkazu ma zamiar zniszczyć.

§ 37. Wojna kończy się podpisaniem pokoju pomiędzy stronami konfliktu. Pokój stwierdza warunki zakończenia sporu, które obie strony akceptują. Traktat pokojowy ma wiążące w prawie rotryjskim skutki, takie jak konieczność zapłaty kontrybucji, zmiana właściciela prowincji, itp.

§ 38. Na czas negocjacji pokojowych, gdy obie strony wyrażają taką wolę możliwe jest zawarcie rozejmu wstrzymującego działania wojenne.

Rozdział VI
Podatki, daniny i sprzedaż

§ 39. Nabycie dóbr ruchomych, bądź nieruchomych następuje na drodze umowy, pomiędzy sprzedającym, a kupującym, określającej przedmiot sprzedaży i kwotę transakcji, datę i miejsce zawarcia umowy. Umowa taka jest podstawą odnotowania w odpowiednich spisach i rejestrach zmiany właściciela przedmiotu lub nieruchomości.

§ 40. Własność przedmiotu lub nieruchomości ustaje w skutek:
- zrzeczenia się własności przez właściciela na rzecz innej osoby lub instytucji,
- sprzedaży,
- orzeczenia Kongregacji Świętej i Powszechnej Inkwizycji, jako pokrycie długów, zadośćuczynienie za poniesione straty, które właściciel wyrządził innej osobie lub instytucji, bądź jako środek karny za popełnione przestępstwo,
- śmierci właściciela.

§ 41.  W obrębie Państwa Kościelnego Rotria obowiązują następujące podatki:
- podatek ziemski - płacony przez właściciela prowincji na rzecz Stolicy Apostolskiej od każdego łana znajdującego się w folwarku, w wysokości nie większej niż jeden lir od łana miesięcznie,
- świętopawle - płacony na rzecz Stolicy Apostolskiej przez każdego mieszkańca Państwa Kościelnego w wysokości nie większej niż dziesięć lirów miesięcznie; mieszkańcem Państwa Kościelnego jest każda osoba posiadająca na jego terenie dobra nieruchome, tj. prowincje lub budynki miejskie,
- podatek od handlu - płacony przez sprzedawcę na rzecz Stolicy Apostolskiej od każdej umowy sprzedaży w wysokości nie większej niż dziesięć procent wartości transakcji,
- podatek miejski - płacony od każdej parceli w mieście na rzecz właściciela miasta,
- podatek lenny - płacony przez wasala seniorowi, od wszystkich przychodów z tytułu lenna, w wysokości nie większej niż dwadzieścia pięć procent tych przychodów miesięcznie.
Wysokość podatków określa zarządzenie stosownego organu, uprawnionego do ich poboru, wydane publicznie.

§ 42. W obrębie Państwa Kościelnego Rotria obowiązują następujące daniny, będące jednorazową płatnością nakładaną w celu realizacji celu o wyjątkowym znaczeniu:
danina wojenna - nakładana przez seniora na wasali lub przez Patriarchę na wszystkich właścicieli prowincji, w wysokości nie większej niż pięć lirów od każdego posiadanego łana.

§ 43. Organ uprawniony do nakładania i pobierania podatków, może wprowadzać jednorazowe zwolnienia oraz ulgi od podatków na drodze publicznie ogłoszonego zarządzenia.

§ 44. W obrębie Państwa Kościelnego Rotria obowiązują następujące opłaty, ponoszone na rzecz Stolicy Apostolskiej tytułem wykonania czynności urzędowych na życzenie mieszkańca:
- za zmianę wpisu dotyczącego własności prowincji, ustanowienia zarządcy lub lennika,
- za zmianę wpisu dotyczącego oddziałów wojskowych,
- za zmianę wpisu dotyczącego liczby i wielkości folwarków w obrębie prowincji,
- inne czynności wskazane w mandatamentum Ekonoma Patriarszego.
Wysokość opłat ustala Ekonom Patriarszy na drodze mandatamentum.

§ 45. Cośmy tutaj zapisali, w życie wcielamy i w prawie ustanawiamy stosownym z chwilą podpisania przez Patriarchę i ogłoszenia.

Datum Rotriae, apud S. Paulum, die ??, mensis Augusti, anno Domini MMXVIII, Pontificatus Nostri primo.Cytat:Załącznik 1.
do Ustawy Signorii Rotryjskiej
[Mapa Państwa Kościelnego Rotria z podziałem na prowincje]
[Obrazek: mapa_rotria_prowincje.png]

Cytat:Załącznik 2.
do Ustawy Signorii Rotryjskiej
[Tabela wielkości prowincji]

PROWINCJA - POWIERZCHNIA (w łanach)
Rotria - 953
Dicomano - 672
Bomporto - 475
Frascati - 456
Arconate - 451
Pawia - 418
Palestrina - 390
Siena - 378
Trydent - 368
Canterano - 365
Pisoniano - 364
Subiaco - 363
Mantua - 353
Fiesole - 349
Reggello - 348
Fioranello - 345
Saracinesco - 328
Bolonia - 327
Impruneta - 324
Pelago - 315
Parma - 310
Riano - 309
Vanzago - 306
Modena - 304
Empoli - 300
Calestano - 299
Tivoli - 298
Sovicille - 294
Florencja - 286
Maranello - 285
Agosta - 280
Fanano - 279
Lariano - 275
Certaldo - 268
Cremona - 267
Nerola - 266
Capena - 264
Monte Cassino - 260
Grezzago - 259
Nemi - 250
Colonna - 249
Rufina - 249
Moricone - 247
Scarperia - 244
Vinci - 237
Bareggio - 235
Poli - 232
Ferrara - 228
Forli - 226
Mediolan - 225
Signa - 224
Rimminia - 222
Londa - 220
Roiate - 218
Bracciano - 217
Cambiago - 213
Polinago - 212
Vignola - 210
Reggio Emilia - 208
Legnano - 207
Asciano - 205
Terenzo - 203
Segesta - 202
Soliera - 201
Sedriano - 194
Gerano - 190
Bari - 178
Rosate - 175
Pienza - 163
Valmontone - 156
Cetona - 151
Sarteano - 128

Cytat:Załącznik 3.
do Ustawy Signorii Rotryjskiej
[obliczanie przychodu z folwarku]

Kosztem 15 punktów aktywności pobiera się przychód z jednego folwarku, według wzoru:
liczba łanów w folwarku x 2 Liry
W ciągu miesiąca przychód z folwarku może być pobrany dwukrotnie.
Właściciel folwarku, może też zezwolić innym osobom na pobranie dochodów z jego folwarku w zamian za wcześniej umówiony podział zysku.

Cytat:Załącznik 4.
do Ustawy Signorii Rotryjskiej
[koszta budowy budynków]

koszary - 1 000 Lirów
zamek - 4 000 Lirów
twierdza - 10 000 Lirów
kamienica - 250 Lirów
kaplica - 500 Lirów (bonus do przychodów z kamienic + 1%)
kościół -  1 000 Lirów (bonus do przychodów z kamienic + 3%)
katedra - 2 000 Lirów (bonus do przychodów z kamienic + 8%)
bazyliki - 5 000 Lirów (bonus do przychodów z kamienic + 25%)
pałac - 700 Lirów

Cytat:Załącznik 5.
do Ustawy Signorii Rotryjskiej
[koszta zaciągu, utrzymania i siła oddziałów wojskowych]

żołnierz piechoty
koszt zaciągu: 3,50 Lira
koszt utrzymania: 0,18 Lira
siła: 1
bonus 15% do siły w obronie

żołnierz kawalerii
koszt zaciągu: 8,50 Lira
koszt utrzymania: 0,60 Lira
siła: 3
bonus 15 % do siły w ataku

jednostka arytleryjska (działo + obsługa 8 os.)
koszt zaciągu: 130,00 Lirów
koszt utrzymania: 2,00 Liry
siła: 10
przyspiesza oblężenie prowincji
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski, prof. UR

Szlachetny Pan, Pierwszy Minister Signorii Rotryjskiej, Prorektor Uniwersytetu Rotryjskiego, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Rotryjskiego, Dziekan Wydziału Prawa UR, kawaler Orderu Odrodzenia Księstwa Sieny, doktor. net prawa

Odpowiedz

Cieszymy się, że tak ochoczo wyrażacie Umiłowani wolę uczestnictwa w pracach Signorii. Chcielibyśmy, by była ona prawdziwym odzwierciedleniem jako żywo dyskutowanych poglądów między mieszkańcami Świętego Miasta Smile . Liczymy więc na pełną Waszą aktywność i zaangażowanie Smile
[-] 1 użytkownik lubi ten post.
  • Tadeusz Krasnodębski
Odpowiedz

Czyli już możemy brać udział?
Odpowiedz

Proszę bardzo. Nie ma żadnego przepisu, który zabraniałby osobom spoza grona Szlachetnych Panów się wypowiadać.
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski, prof. UR

Szlachetny Pan, Pierwszy Minister Signorii Rotryjskiej, Prorektor Uniwersytetu Rotryjskiego, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Rotryjskiego, Dziekan Wydziału Prawa UR, kawaler Orderu Odrodzenia Księstwa Sieny, doktor. net prawa

Odpowiedz

Przybywam - aczkolwiek spóźniony, za co Szlachetnych Panów szczerze przepraszam - oraz potwierdzam mój udział w obradach.
Jego Eminencja
Mikołaj kardynał Dreder
Dziekan Kolegium Kardynalskiego
[Obrazek: 14101934_nicolodreder2.png?w=1100]
[-] 1 użytkownik lubi ten post.
  • Tadeusz Krasnodębski
Odpowiedz

Wasza Świątobliwość,
Wasza Ekscelencjo Premierze,
Szlachetni Panowie,

Pozwólcie proszę, iż na wstępie powiem parę słów o przedłożonym projekcie. Jest on bowiem efektem mojej długiej pracy, rozpoczętej przed kilkoma miesiącami, a oparty jest o liczne doświadczenia 7 lat budowania systemów gospodarczych w kilku mikronacjach Pollinu.

Przede wszystkim pragnę wyjaśnić czemu to kwestie gospodarcze, lenne, terytorialne i wojskowe pozwoliłem sobie zawrzeć w jednej ustawie. Powód jest bardzo prosty - tworzą one całość, gdzie jedno wynika z drugiego. Chciałbym, ażeby Szlachetni Panowie zwrócili uwagę na to, że próbując odzwierciedlić wzajemne relacje gospodarcze, system feudalny i wojskowy tak, by jak najbardziej odpowiadał zależnościom realnym, a jednocześnie był w miarę prosty w obsłudze, pozwoliłem sobie zawrzeć wszystkie te kwestie w jednym dokumencie, ażeby ewentualne przyszłe poprawki i zmiany podejmowane były ze świadomością spójności i wzajemnej zależności wszystkich tych systemów.

W przedstawionym projekcie Rotria została podzielona na prowincje, które odpowiadają dawnemu podziałowi na księstwa przy założeniu większego rozdrobnienia. Pozwoli to przede wszystkim na urealnienie naszej gospodarki. Poprzedni bowiem system miał tę wadę, iż dopuszczał nieskończone pomnażanie majątków, a jak wiemy terytorium w świecie realnym ma pewne granice. Tutaj zostało to uwzględnione i całość terytorium Rotrii wynosi: 20 670 łanów, bądź jak kto woli 4980,7 km2. Jednocześnie podział administracyjny jest tak skonstruowany, iż każdy znajdzie w nim kawałek ziemi dla siebie, a i ewentualne ambicje podbojów mogą zostać spełnione.

Kluczowym elementem funkcjonowania systemu gospodarczego ma być aktywność. Ona będzie decydować o przychodach z posiadanych majątków. Każdy post, wątek, odwiedziny na forum, i inne formu aktywności przeliczane są automatycznie na punkty aktywności, za które pobiera się dochód z folwarków znajdujących się w majątkach. Dzięki temu do osiągnięcia przychodów i ewentualnego budowania małego mocarstwa jest potrzebna przede wszystkim aktywność. Wyrównuje to szanse wszystkich mieszkańców bez względu na posiadany majątek i pozycję w Rotrii. W poprzednim systemie majątek pracował sam na siebie, teraz zaś trzeba będzie samemu na niego pracować.

Wynikającym z posiadanej własności prawem, jest prawo do jej obrony. Stąd też wynikają przepisy dotyczące fundowania armii i jej funkcjonowania. System zakłada występowanie konfliktów zbrojnych mających na celu czy to podbój, czy wyrównanie nieuregulowanych rachunków. Pozwoli to oddać realia średniowiecznej i renesansowej Italii, gdzie konflikty pomiędzy książętami i ich stronnikami były czymś naturalnym. Jednocześnie sama groźba wystąpienia wojny jest czynnikiem stymulującym dla budowania własnego bezpieczeństwa czy to poprzez własną silną armię, czy też sojusze i relacje lenne.

Sam system walki jest opracowany w dość prosty i narracyjnie ciekawy sposób. Mamy piechotę, która najlepiej sprawdza się w obronie, kawalerię, której największy potencjał ujawnia się w ataku oraz artylerię niezbędną do szturmowania zamków i twierdz. Zasady toczenia bitew starałem się również opisać w miarę przejrzyście i czytelnie, tak by nie stanowiły dla nikogo większego problemu.

Jednocześnie zauważyłem, że z jakiegoś powodu nie skopiował się fragment mówiący o zasięgu oddziałów w turze, co będzie trzeba później dodać, aby projekt był kompletny. Zakładałem bowiem, że piechota w turze przemieszczać się będzie o 3 pola, kawaleria o 6, a artyleria o 1. Dodatkowo, kawaleria będzie mogła przyspieszyć swój marsz zwiększając zasięg o 50% kosztem 15% siły na jedną turę.

Zapraszam do dyskusji.
[Obrazek: 2JWBC.png]
OdpowiedzSkocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek:
1 gości


Silnik forum © MyBB 2002-2020 Polskie tłumaczenie © MyBB PL 2007-2020 Styl © iAndrew 2016-2020 Edit © Axwell 2017-2020