Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Albert OrańskiProjekt ustawy finansowej
#1
Szanowny Pierwszy Ministrze,

Przedstawiam kolejny projekt stanowiący uzupełnienie procedowanej ustawy ustrojowej. Stanowi on rozwinięcie tematyki finansowej systemu gospodarczego, mówiąc o funkcjonowaniu banków i wynagrodzeniach. Proszę o przedstawienie go Signorii pod obrady.

Z rewerencją,
/-/ A. Orański 

PS. Pozwoliłem sobie przedstawić projekt w uproszczonej graficznie formie. Edycja graficzna tego tekstu nie stanowi bowiem przedmiotu rozważań, a w mojej opinii może zostać dokonana po uchwaleniu ustawy przed jej publikacją w AAS.USTAWA FINANSOWA

Na mocy władzy, jaka została nam nadana przez Biskupa Rotrii, postanawiamy, co następuje:

§ 1.  Niniejszym dokumentem ustanawiamy powszechnie obowiązujące w Państwie Kościelnym Rotria zasady dotyczące funkcjonowania Banku Rotrii, banków prywatnych i finansów Domeny Patriarszej.

Rozdział I
Bank Rotrii

§ 2. Bank Rotrii jest instytucją podległą Kamerze Apostolskiej, odpowiedzialną za powszechne i nieodpłatne świadczenie usług przechowywania i przekazywania pieniędzy oraz emisji waluty rotryjskiej - lira, a także realizację transakcji systemowych, stanowiących przychody i koszta działalności gospodarczej i wojskowej.

§ 3. Bank Rotrii prowadzi konto skarbu państwa, które stanowi źródło przychodów z majątków i budynków oraz jest konsumentem środków przeznaczonych na rozbudowę majątków, wznoszenie budynków i fundowanie armii, a także pobiera wszelkie środki stanowiące koszt systemowy, w tym żołdy wojsk prywatnych oraz stanowi miejsce emisji pieniądza.

§4. Wszelkie usługi Banku Rotrii świadczone na rzecz klientów są bezpłatne.

Rozdział II
Banki prywatne

§ 5. Banki prywatne mogą świadczyć usługi finansowe nie przewidziane dla Banku Rotrii, takie jak pożyczki, lokaty, depozyty i inne.

§ 6. Usługi finansowe banków prywatnych udzielane są w oparciu o umowę, zawieraną pomiędzy bankiem, a jego klientem, określającą warunki i zakres świadczonych usług.

§ 7. Banki prywatne funkcjonują w oparciu o statut określający prawa właścicieli, sposób wybierania władz i zakres ich władzy.

§ 8. Wszystkie banki zobowiązane są do przestrzegania tajemnicy bankowej obejmującej dane klientów i zakres świadczonych im usług. Tajemnica bankowa przestaje obowiązywać, jeśli bank występuje przed organem sądowniczym o egzekucję należnych mu długów, powstałych wskutek niedotrzymania warunków umowy przez klienta.

§ 9. 1. Banki płacą podatek od zysków na rzecz Funduszu Jałmużn w wysokości 10% na podstawie przedstawionej Skarbnikowi Patriarszemu deklaracji, zawierającej zestawienie łącznych przychodów i kosztów prowadzenia Banku. Zyskiem banku jest różnica pomiędzy przychodami, a kosztami.
2. Wszelkiego rodzaju oszustwa w w/w deklaracji mające na celu nieuprawnione pomniejszenie kwoty podatku zagrożone jest karą do 10 000 Lirów, wymierzaną na drodze wyroku właściwego organu władzy sądowniczej.

Rozdział III
Finanse Domeny Patriarszej

§ 10. Źródłami przychodu domeny patriarszej są przychody z dóbr, darowizny, opłaty, podatki i daniny.

§ 11. Finansami Domeny Patriarszej zarządza Kamera Apostolska poprzez Skarbnika Patriarszego, odpowiedzialnego za pobór podatków, opłat i wypłatę należności, a także prowadzenie bieżącej polityki finansowej według wskazań przełożonych.

§ 12. Domena Patriarsza odpowiada za utrzymanie administracji publicznej, inwestycje kulturalne i naukowe, zapewnienie prawidłowego funkcjonowania wojska i bezpieczeństwo państwa.

§ 13. Fundusz Jałmużn jest subkontem Domeny Patriarszej zajmującym się dobroczynnością. Źródłami jego przychodu są dobrowolne wpłaty i dotacje Domeny Patriarszej. Funduszem w imieniu Patriarchy zarządza Jałmużnik Jego Świątobliwości.

§ 14. Signoria Rotryjska ma prawo na drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów zobowiązać Kamerlinga do przedstawienia w terminie 14 dni raportu o stanie finansów Domeny uwzględniającego saldo, zobowiązania, zadłużenie, lokaty, depozyty i wartość posiadanego majątku, a także wyszczególnienie źródeł wydatków i przychodów w danym okresie.

Rozdział IV
Wynagrodznia

§ 15. Pracownicy Stolicy Apostolskiej pobierają za swoją pracę wynagrodzenie wypłacane comiesięcznie przez Domenę Patriarszą.

§ 16. 1. Ustala się grupy budżetowe klasyfikujące funkcje i stanowiska za pełnienie których przysługuje określone w mandatamentum kamerlinga wynagrodzenie.
2. Grupy budżetowe określa załącznik 1. do niniejszej ustawy.
3. Za każdą z pełnionych funkcji pobiera się osobne wynagrodzenie.
4. Patriarcha może przyznawać według własnego uznania nagrody i premie.

§ 17. Cośmy tutaj zapisali, w życie wcielamy i w prawie ustanawiamy stosownym z chwilą podpisania przez Patriarchę i ogłoszenia.


Załącznik 1.
Grupy budżetowe

Grupa 1.: Patriarcha
Grupa 2.: Kardynałowie
Grupa 3.: Arcybiskupi i Biskupi, urzędnicy kurii i dworu, Premier Signorii Rotryjskiej
Grupa 4.: kanonicy, infułaci, prezbiterzy, urzędnicy podlegli kurii i dworu, przedstawiciele dyplomatyczni, prymasi, nuncjusze i administratorzy apostolscy, proboszczowie, wikariusze i pozostali.
[Obrazek: 2JWBC.png]
OdpowiedzSkocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek:
1 gości


Silnik forum © MyBB 2002-2020 Polskie tłumaczenie © MyBB PL 2007-2020 Styl © iAndrew 2016-2020 Edit © Axwell 2017-2020