Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Mikołaj DrederStatut Uniwersytetu Rotryjskiego
#1
Cytat:
[Obrazek: ur.png]

Statut Uniwersytetu Rotryjskiego


z dnia 28 miesiąca lutego, Roku Pańskiego 2019


Rozdział I - Postanowienia ogólne

 Art. 1.
 Uniwersytet Rotryjski, zwany dalej Uniwersytetem jest powołany do kształcenia i wychowywania oraz prowadzenia badań naukowych. Swoją działalnością i osobistym przykładem członków jej społeczności Uniwersytet przygotowuje do rozwiązywania zadań, jakie stwarza współczesny świat, uczestniczy w procesie rozwoju nauki, sztuki i innych dziedzin kultury, kształci studentów oraz kadrę naukową w imię idei na chwałę Boga i Kościoła z poszanowaniem praw i wolności.
 
 Art. 2.
 Uniwersytet opiera swoje działania na niniejszym Statucie, aktach prawa wewnętrznego wydanych na jego podstawie oraz aktach prawa powszechnie obowiązującego.
 
 Art. 3.
 Nadzór nad Uniwersytetem sprawuje Jego Świątobliwość Patriarcha Rotrii.
 
 Art. 4.
 1. Siedzibą Uniwersytetu jest Apostolskie Miasto Rotria.
 2. Symbolem Uniwersytetu jest logo, którego wzór określony jest w załączniku.
 3. Wyłączne prawo do używania loga osiadają władze Uniwersytetu.
 4. Uniwersytet posiada swoje święto, obchodzone w dniu wspomnienia patrona Uniwersytetu, tj. w dniu 26 października, upamiętniającym św. Ambrożego z Mediolanu.
5. W poszanowaniu własnej tradycji Uniwersytet zachowuje i rozwija zwyczaje akademickie.
 
 Art. 5.
 1. Uniwersytet kształci w zakresie studiów I, II stopnia oraz studiów doktorskich.
 2. Uniwersytet posiada prawo do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego.
 
 Art. 6.
 1. Rektor, Prorektorzy, Dziekani oraz Prodziekani są uprawnieni do noszenia tóg akademickich z gronostajowym futrem – władze rektorskie czerwonych, władze dziekańskie w kolorach odpowiadających barwom ich wydziałów, które określi Rektor w drodze zarządzenia.
 2. Wszyscy pracownicy są uprawnieni do noszenia czarnych tóg akademickich.


Rozdział II - Władze Uniwersytetu


 Art. 7. Organami Uniwersytetu są Rektor, Senat, Komisja ds. stopni naukowych i tytułu naukowego oraz szefowie jednostek naukowych.


Art. 8.
 1. Uniwersytet kieruje Rektor powoływany przez Jego Świątobliwość Patriarchę Rotrii w drodze brewe na nieokreśloną kadencję.
 2. Rektorowi przysługuje tytuł Jego Magnificencji.
 3. Rektorem może zostać samodzielny pracownik naukowy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może nim być również pracownik niesamodzielny.
 4. Rektor kieruje pracą Uniwersytetu i reprezentuje go na zewnątrz. W tym zakresie podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Uniwersytetu, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez statut do kompetencji innych organów Uniwersytetu, a w szczególności:
 
a) sprawuje nadzór nad działalnością dydaktyczną i badawczą Uniwersytetu,
 
b) jest przełożonym pracowników, studentów i doktorantów,
 
c) sprawuje nadzór nad administracją Uniwersytetu,
 
d) zawiera umowy o współpracy z innymi podmiotami,
 
e) dba o przestrzeganie prawa oraz zapewnienie bezpieczeństwa na terenie
 
f) rozpatruje odwołania od decyzji szefów jednostek,
g) przewodniczy Senatowi oraz Komisji ds. stopni naukowych i tytułu naukowego,
 h) składa Senatowi sprawowanie z działalności,
 
i) opracowuje i realizuje strategię rozwoju Uniwersytetu, w tym doskonali jakość kształcenia,
 4. Na czas swojej nieobecności Rektor powierza kierowanie działalnością Uniwersytetu i reprezentowanie go na zewnątrz wyznaczonemu Prorektorowi, udzielając mu stosownego pisemnego pełnomocnictwa.

 
 Art. 9.
 Rektor ma ponadto prawo do:
 a) powołania i odwołania dziekanów, dyrektorów instytutów oraz kierowników katedr;
 b) powołania i zniesienia jednostek naukowych;
 c) przyjęcia w poczet studentów;
 d) skreślenia z listy studentów.
 
 Art. 10.
 1. Rektor określa w drodze pisemnych pełnomocnictw i aktów wewnątrzuczelnianych zakres obowiązków i uprawnień Prorektorów w zakresie prowadzenia spraw uczelni.
 2. Prorektorem może zostać
samodzielny pracownik naukowy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może nim być również pracownik niesamodzielny.
 3. Prorektorzy, w liczbie nie większej niż trzech, są zastępcami i pełnomocnikami Rektora w zakresie ustalonym przez Rektora.
 4. Prorektor na czas swojej nieobecności powierza, za zgodą Rektora, w drodze pisemnego pełnomocnictwa swoje uprawnienia i obowiązki innemu prorektorowi.

 
 Art. 11.
 Rektor wydaje zarządzenia jako akty wykonawcze oraz decyzje w sprawach indywidualnych.
 
 Art. 12.
 Senat Uniwersytetu jest jednostką doradczą Rektora.
 
 Art. 13.
 W skład Senatu wchodzą:
 a) Rektor;
 b) Prorektorzy;
 c) samodzielni pracownicy naukowi;
 d) po jednym przedstawicielu niesamodzielnych pracowników naukowych z każdej jednostki;
e) Jego Świątobliwość Patriarcha Rotrii bądź jego przedstawiciel.
 
 Art. 14.
 1. Senat ma prawo do:
 a) tworzenia nowych jednostek naukowych;
 b) wyrażania opinii w imieniu społeczności akademickiej oraz opinii w sprawach przedłożonych przez Rektora.
 2. Senat:
 a) dokonuje oceny działalności Uniwersytetu i zatwierdza roczne sprawozdań z jego działalności przygotowane przez Rektora;
 b) dba o wysoki poziom etyczny pracowników, doktorantów i studentów oraz wypowiada się w sprawach etyki zawodowej;
 c) pełni funkcję sądu dyscyplinarnego w stosunku do pracowników, studentów i doktorantów;
 d) nadaje i odbiera tytuł honorowy "Doctora Honoris Causa".
 
 Art. 15.
 Posiedzenia Senatu zwołuje Rektor w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na pół roku.
 
 Art. 16.
 1. Senat wydaje uchwały jako akty wykonawcze.
 2. Senat podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.


Art. 17.
1. Komisja ds. stopni naukowych i tytułu naukowego, zwana dalej Komisją, jest stałym wyspecjalizowanym organem uniwersyteckim, biorącym udział w procedurze nadawania stopni naukowych oraz tytułu naukowego.
2. W skład Komisji wchodzi Rektor jako przewodniczący oraz od dwóch do pięciu pracowników naukowych, zajmujących się różnymi dziedzinami nauki.
3. Członkowie Komisji powoływani są przez Rektora na czas nieokreślony.
4. Komisja wydaje uchwały jako akty wykonawcze.
5. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
6. Członek Komisji, którego spraw dotyczą obrady, jest pozbawiony głosu.


Rozdział III - Jednostki naukowe i pracownicy naukowi


 Art. 18
 1. Poprzez jednostkę naukową rozumie się każdą komórkę organizacyjną wchodzącą w skład Uniwersytetu.
2. Jednostki naukowe powołuje i znosi Rektor lub Senat.
 
 Art. 19.
 Obowiązującymi na Uniwersytecie jednostkami naukowymi są:
 a) Katedra;
 b) Instytut;
 c) Wydział.
 
 Art. 20.
 1. Poprzez Katedrę rozumie się niesamodzielną jednostkę naukową, w której pracuje co najmniej jeden samodzielny pracownik naukowy bądź niesamodzielny pracownik naukowy zatrudniony na stanowisku adiunkta lub wyjątkowo na stanowisku asystenta.
 2. Katedra prowadzi kształcenie studentów oraz badania naukowe wewnątrz i pod kierownictwem jednostki naukowej wyższego szczebla.
 3. Na czele Katedry stoi kierownik powoływany i odwoływany przez Rektora.
 
 Art. 21.
 1. Poprzez Instytut rozumie się samodzielną jednostkę naukową, w której pracuje co najmniej jeden samodzielny pracownik naukowy bądź w wyjątkowych przypadkach niesamodzielny pracownik naukowy.
2. Instytut składa się co najmniej z dwóch katedr.
 3. Na czele Instytutu stoi dyrektor powoływany i odwoływany przez Rektora.
 4. Instytut organizuje i koordynuje kształcenie studentów oraz kadry naukowej i dydaktycznej, a także badania naukowe.
 5. Dyrektor ma prawo wydawać postanowienia jako akty wykonawcze.
 6. Dyrektor określa wymagania edukacyjne oraz przebieg studiów na kierunkach dostępnych w danym Instytucie.
 
 Art. 22.
 1. Poprzez Wydział rozumie się samodzielną jednostkę naukową w skład której wchodzą co najmniej dwa Instytuty lub dwie Katedry i na której pracuje co najmniej jeden samodzielny pracownik naukowy bądź w wyjątkowych przypadkach niesamodzielny pracownik naukowy.
 2. Na czele Wydziału stoi dziekan powoływany i odwoływany przez Rektora.
 3. Wydział organizuje i koordynuje kształcenie studentów oraz kadry naukowej i dydaktycznej, a także badania naukowe.
 4. Dziekan ma prawo wydawać postanowienia jako akty wykonawcze.
 5. Dziekan określa wymagania edukacyjne oraz przebieg studiów na kierunkach dostępnych na danym wydziale.
Art. 23.
 Wyróżnia się następujące stanowiska, na których może zostać zatrudniony przez Rektora pracownik naukowy w Uniwersytetu:
 a)
asystentem jest niesamodzielny pracownik naukowy posiadający tytuł zawodowy magistra net. Zajmuje się wyłącznie dalszym zdobywaniem wiedzy, przygotowywaniem wykładów oraz pomocą adiunktom i profesorom.
 b)
adiunktem jest niesamodzielny pracownik naukowy posiadający stopień naukowy doktora net. Zajmuje się przygotowywaniem wykładów, prowadzeniem badań naukowych oraz pełni rolę promotora dla studentów.
 c)
profesorem nadzwyczajnym jest samodzielny pracownik naukowy legitymujący się co najmniej stopniem naukowym doktora habilitowanego net. lub w szczególnym wypadku stopniem naukowym doktora net. Zajmuje się przygotowywaniem wykładów, prowadzeniem badań naukowych oraz pełni rolę promotora dla studentów i doktorantów. Profesor nadzwyczajny posługuje się skrótem po (lub przed) swoim stopniu naukowym: "prof. UR".
 d)
profesorem wizytującym jest samodzielny pracownik naukowy zatrudniony na innej uczelni niż Uniwersytet, legitymujący się co najmniej stopniem naukowym doktora net. oraz gościnnie prowadząca zajęcia w Uniwersytetu. Profesor wizytujący ma te same uprawnienia co profesor nadzwyczajny i posługuje się skrótem po (lub przed) swoim stopniu naukowym: "prof. wiz."
 e)
profesorem zwyczajnym jest samodzielny pracownik naukowy legitymujący się tytułem naukowym profesora. Zajmuje się przygotowywaniem wykładów, prowadzeniem badań naukowych i sympozjów oraz pełni rolę promotora dla studentów i doktorantów. Profesor zwyczajny posługuje się skrótem: "prof. zw. dr hab. net. bądź prof. zw. dr net."
 f) wykładowcą jest
niesamodzielny pracownik naukowy, który legitymuje się tytułem zawodowym magistra net., lecz nie kontynuuje nauki na studiach doktoranckich albo osoba, która nie posiada żadnego tytułu zawodowego. Zajmuje się przygotowywaniem wykładów, prowadzeniem zajęć oraz pełni rolę pomocniczą w stosunku do pozostałych pracowników uczelni. W szczególnych przypadkach kierownik jednostki naukowej, w której starszy wykładowca jest zatrudniony, może upoważnić go do przeprowadzenia egzaminu.
Rozdział IV - Organizacja studiów

 Art. 24.
 1. Studentem i pracownikiem Uniwersytetu może zostać każdy.
 2. Wniosek dotyczący rozpoczęcia studiów musi zostać złożony w Rektoracie oraz przyjęty przez Rektora lub Prorektora.
 3. Szczegółowe wymagania edukacyjne, przebieg studiów oraz systemy egzaminowania określają dziekani poszczególnych wydziałów bądź dyrektorzy poszczególnych instytutów w drodze postanowień.
 
 Art. 25.
 1. Uniwersytet prowadzi studia magisterskie i doktorskie.
 2. Studia magisterskie kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego internetowego magistra (mgr net.)
 3. Studia doktorskie kończą się uzyskaniem stopnia naukowego internetowego doktora (dr net.)
 4. Uniwersytet nadaje również stopień naukowy internetowego doktora habilitowanego (dr hab. net.)


Art. 26.
1. Studia doktorskie kończą się publiczną obroną rozprawy doktorskiej przed Komisją ds. stopni naukowych i tytułu naukowego.
2. Komisja może przyjąć bądź odrzucić obronę.
3. W przypadku przyjęcia obrony Komisja wnioskuje do Rektora o nadanie stopnia naukowego doktora netowego.


Art. 27.
1. Komisja ds. stopni naukowych i tytułu naukowego ocenia dorobek naukowy habilitanta oraz przeprowadza kolokwium habilitacyjne.
2. Komisja może przyjąć bądź odrzucić kolokwium.
3. W przypadku przyjęcia kolokwium, Komisja wnioskuje do Rektora o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego netowego.


Art. 28.
1. Komisja ds. stopni naukowych i tytułu naukowego ocenia dorobek naukowy kandydata do tytułu naukowego profesora netowego.
2. Komisja w przypadku uznania dorobku za wyróżniający, wnioskuje do Jego Świątobliwości Patriarchy Rotrii o nadanie tytułu naukowego profesora netowego.


Art. 29.
1. Komisja ds. stopni naukowych i tytułu naukowego wyraża zgodę na nostryfikację tytułu zawodowego, stopni naukowych oraz tytułu naukowego uzyskanych poza Uniwersytetem Rotryjskim.
2. Nostryfikacji dokonuje Rektor po uzyskaniu zgody Komisji.
 
 Art. 30.
 Najwyższą godnością naukową nadawaną przez Senat na wniosek Komisji ds. stopni naukowych i tytułu naukowego jest tytuł "Doktora Honoris Causa" przyznawany dla osób, które szczególnie zasłużyły się nauce, kulturze i życiu społecznemu.
 
 

 Rozdział V - Postanowienia końcowe
 

 Art. 31.
 Zmiany w niniejszym Statucie dokonuje wyłącznie Senat za zgodą Jego Świątobliwości Patriarchy Rotrii.
 
 Art. 32.
 Statut wchodzi w życie z momentem jego opublikowania przez Jego Świątobliwość Patriarchę Rotrii.

Art. 33.
Traci moc Statut Uniwersytetu Rotryjskiego z 9 czerwca 2017 roku.[Obrazek: 29yh3t4.jpg]
/-/ Sanctitas Vestra Pius Leo
Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae etc. etc. etc
Il Papa Nero
Mikołaj kardynał Dreder
Dziekan Kolegium Kardynalskiego
Generał Towarzystwa Jezusowego
[Obrazek: 14101934_nicolodreder2.png?w=1100]
OdpowiedzSkocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek:
1 gości


Silnik forum © MyBB 2002-2021 Polskie tłumaczenie © MyBB PL 2007-2021 Styl © iAndrew 2016-2021 Edit © Axwell 2017-2021