Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Patent Lipcowy
#1
Cytat:

[Obrazek: 2VpiA.png]

Patent Lipcowy
XI VII MMIX A. D.

na cześć i chwałę Panu Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu oraz na pożytek Państwa Kościelnego Rotria i Księstwa Sieny, stanowimy do momentu uchwalenia Karty Konstytucyjnej niniejszy Patent Lipcowy jako tymczasowe prawa kardynalne Księstwa, ażeby będąc ustawą zasadniczą określały prawa, wolności i obowiązki mieszkańców, a także sposób sprawowania władzy przez Księcia i inne organy, zapewniając tym samym warunki do rozwoju lenna i lepszego życia wszystkich, którzy na jego terytorium zawitają

Dział I - Księstwo Sieny i jego mieszkańcyArtykuł I
Księstwo Sieny, zwane dalej Księstwem, składa się z jednej jednostki administracyjnej, będącej lennem Państwa Kościelnego Rotria, nadanego w wieczne dziedzictwo w linii wywodzącej się od Michelangela Piccolominiego, który niniejszy akt prawny czyni obowiązujący mocą swojego podpisu. Stolicą Księstwa jest miasto Siena, jego walutą lir rotryjski, równy stu centesimom, a dewizą sentencja "Bądźmy łagodni".

Artykuł II

Na czele Księstwa stoi Książę Sieny. Na nim spoczywa odpowiedzialność wobec Boga i historii za losy Księstwa. W jego osobie skupia się jednolita i niepodzielna władza państwowa.

Artykuł III

Mieszkańcem Księstwa może zostać każdy, kto zdecyduje się osiedlić na jego terytorium.

Artykuł IV

Każdy mieszkaniec Księstwa posiada wszystkie prawa i wolności wynikające z przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka. Księstwo zapewnia mu możliwość swobodnego rozwoju, a gdy dobro powszechne tego wymaga, nadaje mu kierunek lub normuje jego warunki.

Artykuł V

Mieszkańcy są winni być wierni Księciu oraz rzetelnie spełniać wszystkie obowiązki na nich nałożone ku chwale oraz rozwojowi Księstwa. W przypadku niedochowania wierności temu artykułowi, Książę może wypędzić mieszkańca z Księstwa.

Artykuł VI

W Księstwie obowiązuje poniższa hierarchia aktów prawnych:

I. Patent Lipcowy;
II. Dekrety Księcia i ustawy Signorii;
III. Mandatamenta Księcia;
IV. Mandatamenta Ministrów;
V. Wyroki Sądu Książęcego;
VI. Powszechnie obowiązujący zwyczaj.

Prawo stanowione w Księstwie nie może być sprzeczne z prawem Państwa Kościelnego Rotria.Dział II - Organy władzyArtykuł VII

Książę sprawuje władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą oraz stoi na czele Armii Księstwa Sieny, będąc jednocześnie jej Generalissimusem.

Artykuł VIII

Władza książęca dziedziczona jest zgodnie z zasadą primogenitury.

Artykuł IX

Książę sprawuje władzę ustawodawczą przez Dekrety Księcia. Książę ma prawo wydawać Mandatamenta Księcia, będące aktami wykonawczymi.


Artykuł X

Książę może powołać Ministrów i delegować im cząstkę swoich uprawnień do sprawowania władzy wykonawczej. Ministrowie są całkowicie podlegli Księciu, który może w każdej chwili anulować podjęte przez nich decyzje i wydane akty prawne. Ministrowie mogą wydawać Mandatamenta Ministrów jako akty wykonawcze.

Artykuł XI

Władzę sądowniczą w Księstwie sprawuje Sąd Książęcy. Przewodniczy mu Książę, chyba że jego wolą będzie powierzenie tej roli ad casum któremukolwiek z mieszkańców. Od rozstrzygnięć Sądu Książęcego nie ma odwołania, nawet jeżeli rozprawie nie będzie przewodniczył Książę.

Artykuł XII

Władzę ustawodawczą wraz z Księciem współsprawuje Signoria, w skład której wchodzą wszyscy mieszkańcy Księstwa oraz szlachta nieposiadająca tego statusu pod przewodnictwem Księcia. Signoria zbiera się wówczas, gdy taką wolę wyrazi Książę. Uchwala ona ustawy zwykłą większością głosów. Książę ma prawo weta bezwzględnego w stosunku do ustaw Signorii.

Artykuł XIII
W razie planowanej nieobecności Książę może powołać spośród nobilitowanych mieszkańców Regenta, który będzie sprawował władzę w jego imieniu. Regent nie może zmienić niniejszego Patentu Lipcowego, a wszystkie jego decyzje muszą zostać zatwierdzone przez Księcia po jego powrocie.

Artykuł XIV
W przypadku nieplanowanej nieobecności Księcia trwającej dłużej niż 14 dni, Regentem z mocy prawa staje się następca Tronu lub w przypadku jego braku czy nieobecności - najdłuższy stażem i najwyższy godnością lennik. Przepisy poprzedniego Artykułu stosuje się odpowiednio.Dział III - Przepisy końcoweArtykuł XV

Herb Księstwa oraz jego hymn znajdują się w załączniku do niniejszych artykułów.

Artykuł XVI

Zmienić niniejszy akt jest władny wyłącznie Książę Sieny.

Artykuł XVII

Patent Lipcowy wchodzi w życie z momentem ogłoszenia. Jednocześnie uchyleniu podlegają Artykuły Pawłowe z V VII MMXVII A. D. ze zm. oraz wszystkie akty wydane na ich podstawie, o ile są sprzeczne z niniejszym Patentem.Michelangelo Piccolomini
Książę Sieny
[Obrazek: 2Vpjz.png]

Załącznik:[Obrazek: 2VpiA.png]

[Obrazek: 2VrQt.png]

Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek:
1 gości


Silnik forum © MyBB 2002-2019 Polskie tłumaczenie © MyBB PL 2007-2019 Styl © iAndrew 2016-2019 Edit © Axwell 2017-2019