Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Pio Maria de MediciKonkordat między Państwem Kościelnym Rotria a Ludową Republiką Magnifikatu
#1
KONKORDAT
pomiędzy
Państwem Kościelnym Rotria
a
Ludową Republiką Magnifikatu
Wysokie Układające się Strony:
Jego Świątobliwość Klemens IV,
Patriarcha Rotrii, w imieniu własnym i Państwa Kościelnego Rotria
oraz
Jego Ekscelencja Tarsycjusz Operar,
Prezydent Ludowej Republiki Magnifikatu, w imieniu własnym i Ludowej Republiki Magnifikatu
zawierają w najlepszej wierze następujący Konkordat, traktujący również o
wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych:

Artykuł 1
1. Wysokie Układające się Strony uznają się niniejszym wzajemnie za suwerenne państwa i
podmioty prawa międzynarodowego.
2. Wysokie Układające się Strony wyrzekają się we wzajemnych stosunkach używania
jakiejkolwiek przemocy.
Artykuł 2
1. Wysokie Układające się Strony nawiązują niniejszym umowę konkordatową.
2. Wysokie Układające się Strony dopuszczają ustanowienie przedstawicielstwa Stolicy
Apostolskiej w Ludowej Republice Magnifikatu oraz przedstawicielstwa Ludowej Republiki Magnifikatu w Stolicy
Apostolskiej.
3. Przedstawicielem Stolicy Apostolskiej w Ludowej Republice Magnifikatu będzie duchowny, zwierzchnik
prowincji kościelnej.
4. Przedstawiciel Ludowej Republiki Magnifikatu w Stolicy Apostolskiej posiadać będzie rangę ambasadora.
Artykuł 3
1. Ambasadorowi i przedstawicielowi Stolicy Apostolskiej przysługuje immunitet na terenie
państwa przyjmującego.
2. W ramach immunitetu, na terenie państwa przyjmującego, ambasador lub przedstawiciel
Stolicy Apostolskiej:
1) nie podlega jurysdykcji karnej państwa przyjmującego;
2) nie podlega jurysdykcji cywilnej państwa przyjmującego, chyba że sprawa dotyczy ich
działalności niezwiązanej zupełnie z pełnioną misją, a sprawa dotyczy interesów prawnych osób
trzecich, podległych jurysdykcji państwa przyjmującego;
3) korzysta ze swobody poruszania się po obszarze państwa przyjmującego;
4) korzysta z prawa do reprezentowania interesów państwa wysyłającego, w sposób uznany przez
siebie za właściwy, w środkach masowego przekazu, w tym na forum oraz innych komunikatorach państwa przyjmującego.
5) nie jest zobowiązany do składania zeznań w charakterze świadka.
3. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze dyplomatycznej spory
wynikłe na tle postępowania swoich przedstawicieli, z zastrzeżeniem dopuszczalności drogi
sądowej w sytuacji, o której mowa w art. 4.
Artykuł 4
Jeśli pod wątpliwość poddaje się niewinność lub uczciwość przedstawiciela, państwo wysyłające
ma obowiązek wszczęcia śledztwa.
Artykuł 5
1. Ambasador lub przedstawiciel Stolicy Apostolskiej może zrzec się immunitetu.
2. Wydalenie ambasadora lub przedstawiciela Stolicy Apostolskiej z państwa przyjmującego
następuje poprzez uznanie go za persona non grata.
3. W przypadku wydalenia ambasadora lub przedstawiciela Stolicy Apostolskiej państwo
przyjmujące zobowiązuje się do złożenia wyjaśnień i przedstawienia powodu wydalenia
przedstawiciela państwa wysyłającego.
Artykuł 6
Święty Kościół Rotryjski oraz Ludowa Republika Magnifikatu potwierdzają wzajemną niezależność i
autonomiczność, oraz zobowiązują się do poszanowania tej zasady we wzajemnych stosunkach.
Artykuł 7
Ludowa Republika Magnifikatu ma obowiązek zagwarantować Kościołowi Rotryjskiemu oraz jego osobom
prawnym i fizycznym swobodę utrzymywania stosunków i komunikowania się z Państwem
Kościelnym, z Kościołami partykularnymi, a także między sobą i z innymi wspólnotami,
instytucjami, organizacjami i osobami w kraju i za granicą.
Artykuł 8
1. Ludowa Republika Magnifikatu uznaje osobowość prawną Kościoła Rotryjskiego jako całości, a także
wszystkich jego prowincji kościelnych na terytorium Ludowej Republiki Magnifikatu.
2. Inne organizacje i jednostki Kościoła Rotryjskiego mogą starać się o uzyskanie osobowości
prawnej w myśl przepisów prawa Ludowej Republiki Magnifikatu za pośrednictwem kompetentnej władzy
kościelnej.
Artykuł 9
Przestrzegając prawa do wolności religijnej, Państwo zapewnia Kościołowi Rotryjskiemu bez
względu na obrządek, prawo do swobodnego i publicznego pełnienia jego misji, łącznie z
wykonywaniem jurysdykcji oraz zarządzaniem i administrowaniem jego sprawami na podstawie
prawa kanonicznego z zastrzeżeniem, że nie może godzić to w przepisy prawne Ludowej Republiki Magnifikatu.
Artykuł 10
1. Tworzenie właściwych Kościołowi struktur należy do kompetentnej władzy kościelnej; dotyczy
to w szczególności erygowania, zmieniania i znoszenia prowincji kościelnych, archidiecezji,
diecezji, ordynariatu polowego, administratur apostolskich, prałatur personalnych i terytorialnych,
opactw terytorialnych, parafii, instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia
apostolskiego oraz innych kościelnych osób prawnych.
2. Żadna część terytorium Ludowej Republiki Magnifikatunie będzie włączona do archidiecezji, diecezji lub
prowincji kościelnej mającej swą stolicę poza granicami Ludowej Republiki Magnifikatu.
3. Każda diecezja mająca swoją stolicę w granicach Ludowej Republiki Magnifikatu, nie będzie wykraczać poza jej granice.           
Artykuł 11
1. Zwierzchnik prowincji kościelnej jest wybierany przez władze Państwa Kościelnego.
2. Urzędy kościelne obsadza kompetentna władza kościelna zgodnie z przepisami prawa Państwa
Kościelnego Rotria.
Artykuł 12
Wszystkim, którzy z jakiejkolwiek przyczyny przebywają przymusowo w danym miejscu na terenie Ludowej Republiki Magnifikatu bez
możliwości opuszczenia go w celu uczestnictwa w praktykach religijnych, Ludowa Republika Magnifikatu
zobowiązuje się, w miarę swych możliwości, umożliwić uczestnictwo w tych praktykach.
Artykuł 13
Osoby prawne Świętego Kościoła Rotryjskiego, jak również Święty Kościół Rotryjski mogą zgodnie z przepisami prawnymi Ludowej Republiki Magnifikatu użytkować mienie przeznaczone na pożytek tychże osób prawnych.
Artykuł 14
Wysokie Układające się Strony zobowiązują się wzajemnie do podejmowania działań
zmierzających do rozwoju wzajemnych stosunków.
Artykuł 15
1. Każda z Wysokich Układających się Stron może wypowiedzieć niniejszy konkordat.
2. W przypadku wypowiedzenia niniejszego konkordatu traci on swoją moc z upływem trzeciego
dnia następującego po dniu notyfikacji wypowiedzenia konkordatu drugiej stronie.
Artykuł 16
Konkordat wchodzi w życie dnia 8 września 2019 r.
Podpisano:
(-) Tarsycjusz Operar,
Prezydent Republiki Ludowej Magnifikatu

Za pozwoleniem i w imieniu Jego Świątobliwości Klemensa IV,
(-) Jego Ekscelencja Pio Maria de Medici,
Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej
[Obrazek: 1zvab7s.jpg]
(-) Sua Eminenza 
 Pio Maria Cesare de Medici

Osobisty Doradca Ojca Świętego i obecnego Regenta
Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej
Custode delle fede e Chiesa (Panzerkardinal)
[-] 2 użytkowników lubi ten post.
  • Operar, Taddeo Piccolomini
OdpowiedzSkocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek:
1 gości


Silnik forum © MyBB 2002-2020 Polskie tłumaczenie © MyBB PL 2007-2020 Styl © iAndrew 2016-2020 Edit © Axwell 2017-2020