Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Michelangelo PiccolominiStatut Uniwersytetu Rotryjskiego
#1
Cytat:
[Obrazek: ur.png]


Statut Uniwersytetu Rotryjskiegoz dnia 7 miesiąca stycznia, Roku Pańskiego 2020


Rozdział I - Postanowienia ogólne

 Art. 1.
 Uniwersytet Rotryjski, zwany dalej Uniwersytetem jest powołany do kształcenia i wychowywania oraz prowadzenia badań naukowych. Swoją działalnością i osobistym przykładem członków jej społeczności Uniwersytet przygotowuje do rozwiązywania zadań, jakie stwarza współczesny świat, uczestniczy w procesie rozwoju nauki, sztuki i innych dziedzin kultury, kształci studentów oraz kadrę naukową w imię idei na chwałę Boga i Kościoła z poszanowaniem praw i wolności. 
 
 Art. 2.
 Uniwersytet opiera swoje działania na niniejszym Statucie, aktach prawa wewnętrznego wydanych na jego podstawie oraz aktach prawa powszechnie obowiązującego.
 
 Art. 3.
 Nadzór nad Uniwersytetem sprawuje Jego Świątobliwość Patriarcha Rotrii.
 
 Art. 4.
 1. Siedzibą Uniwersytetu jest Apostolskie Miasto Rotria.
 2. Symbolem Uniwersytetu jest logo, którego wzór określony jest w załączniku.
 3. Wyłączne prawo do używania loga osiadają władze Uniwersytetu.
 4. Uniwersytet posiada swoje święto, obchodzone w dniu wspomnienia patrona Uniwersytetu, tj. w dniu 26 października, upamiętniającym św. Ambrożego z Mediolanu.
5. W poszanowaniu własnej tradycji Uniwersytet zachowuje i rozwija zwyczaje akademickie. 
 
 Art. 5.
1. Uniwersytet kształci w zakresie studiów netowych magisterskich.
2. Uniwersytet posiada prawo do nadawania stopnia naukowego doktora netowego.
3. Uniwersytet wnioskuje do Jego Świątobliwości Biskupa Rotrii o nadanie tytułu naukowego profesora netowego.
 
 Art. 6.
 1. Rektor, Prorektorzy, Dziekani oraz Prodziekani są uprawnieni do noszenia tóg akademickich z gronostajowym futrem – władze rektorskie czerwonych, władze dziekańskie w kolorach odpowiadających barwom ich wydziałów, które określi Rektor w drodze zarządzenia.
 2. Wszyscy pracownicy są uprawnieni do noszenia czarnych tóg akademickich.


Rozdział II - Władze Uniwersytetu


Art. 7. Organami Uniwersytetu są Rektor, Senat, Komisja ds. stopnia i tytułu naukowego oraz szefowie jednostek naukowych.


Art. 8.
 1. Uniwersytet kieruje Rektor powoływany przez Jego Świątobliwość Patriarchę Rotrii w drodze brewe na nieokreśloną kadencję.
 2. Rektorowi przysługuje tytuł Jego Magnificencji.
 3. Rektorem może zostać samodzielny pracownik naukowy, a więc pracownik posiadający stopień bądź tytuł naukowy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może nim być również pracownik nie posiadający tego stopnia
 4. Rektor kieruje pracą Uniwersytetu i reprezentuje go na zewnątrz. W tym zakresie podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Uniwersytetu, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez statut do kompetencji innych organów Uniwersytetu, a w szczególności:
 
asprawuje nadzór nad działalnością dydaktyczną i badawczą Uniwersytetu,
 
bjest przełożonym pracowników, studentów i doktorantów,
 
csprawuje nadzór nad administracją Uniwersytetu,
 
dzawiera umowy o współpracy z innymi podmiotami,
 
edba o przestrzeganie prawa oraz zapewnienie bezpieczeństwa na terenie
 
frozpatruje odwołania od decyzji szefów jednostek,
 g) przewodniczy Senatowi oraz Komisji ds. stopnia i tytułu naukowego,
 hskłada Senatowi sprawowanie z działalności,
 
iopracowuje i realizuje strategię rozwoju Uniwersytetu, w tym doskonali jakość kształcenia,
 4. Na czas swojej nieobecności Rektor powierza kierowanie działalnością Uniwersytetu i reprezentowanie go na zewnątrz wyznaczonemu Prorektorowi, udzielając mu stosownego pisemnego pełnomocnictwa. 

 
 Art. 9.
 Rektor ma ponadto prawo do:
 a) powołania i odwołania dziekanów, dyrektorów instytutów oraz kierowników katedr;
 b) powołania i zniesienia jednostek naukowych;
 c) przyjęcia w poczet studentów;
 d) skreślenia z listy studentów.
 
 Art. 10.
 1. Rektor określa w drodze pisemnych pełnomocnictw i aktów wewnątrzuczelnianych zakres obowiązków i uprawnień Prorektorów w zakresie prowadzenia spraw uczelni.
 2. Prorektorem może zostać 
samodzielny pracownik naukowy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może nim być również pracownik niesamodzielny.
 3. Prorektorzy, w liczbie nie większej niż trzech, są zastępcami i pełnomocnikami Rektora w zakresie ustalonym przez Rektora.
 4. Prorektor na czas swojej nieobecności powierza, za zgodą Rektora, w drodze pisemnego pełnomocnictwa swoje uprawnienia i obowiązki innemu prorektorowi. 

 
 Art. 11.
 Rektor wydaje zarządzenia jako akty wykonawcze oraz decyzje w sprawach indywidualnych.
 
 Art. 12.
 Senat Uniwersytetu jest jednostką doradczą Rektora.
 
 Art. 13.
 W skład Senatu wchodzą:
 a) Rektor;
 b) Prorektorzy;
 c) pracownicy naukowi zatrudnieni na stanowisku profesora nadzwyczajnego bądź zwyczajnego
 d) Jego Świątobliwość Biskup Rotrii bądź jego przedstawiciel.
 
 Art. 14.
 1. Senat ma prawo do:
 a) tworzenia nowych jednostek naukowych;
 b) wyrażania opinii w imieniu społeczności akademickiej oraz opinii w sprawach przedłożonych przez Rektora.
 2. Senat:
 a) dokonuje oceny działalności Uniwersytetu i zatwierdza roczne sprawozdań z jego działalności przygotowane przez Rektora;
 b) dba o wysoki poziom etyczny pracowników, doktorantów i studentów oraz wypowiada się w sprawach etyki zawodowej;
 c) pełni funkcję sądu dyscyplinarnego w stosunku do pracowników, studentów i doktorantów;
 d) nadaje i odbiera tytuł honorowy "Doctora Honoris Causa".
 
 Art. 15.
 Posiedzenia Senatu zwołuje Rektor w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na pół roku.
 
 Art. 16.
 1. Senat wydaje uchwały jako akty wykonawcze.
 2. Senat podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.


Art. 17.
1. Komisja ds. stopnia i tytułu naukowego, zwana dalej Komisją, jest stałym wyspecjalizowanym organem uniwersyteckim, biorącym udział w procedurze nadawania stopni naukowych oraz tytułu naukowego.
2. W skład Komisji wchodzi Rektor jako przewodniczący oraz od dwóch do pięciu pracowników naukowych, zajmujących się różnymi dziedzinami nauki.
3. Członkowie Komisji powoływani są przez Rektora na czas nieokreślony.
4. Komisja wydaje uchwały jako akty wykonawcze.
5. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
6. Członek Komisji, którego spraw dotyczą obrady, jest pozbawiony głosu.Rozdział III - Jednostki naukowe i pracownicy naukowi

 Art. 18
 1. Poprzez jednostkę naukową rozumie się każdą komórkę organizacyjną wchodzącą w skład Uniwersytetu.
 2. Jednostki naukowe powołuje i znosi Rektor lub Senat.
 
 Art. 19.
 Obowiązującymi na Uniwersytecie jednostkami naukowymi są:
 a) Katedra;
 b) Instytut;
 c) Wydział.
 
 Art. 20.
 1. Poprzez Katedrę rozumie się niesamodzielną jednostkę naukową, w której pracuje co najmniej jeden pracownik naukowy.
 2. Katedra prowadzi kształcenie studentów oraz badania naukowe wewnątrz i pod kierownictwem jednostki naukowej wyższego szczebla.
 3. Na czele Katedry stoi kierownik powoływany i odwoływany przez Rektora.
 
 Art. 21.
 1. Poprzez Instytut rozumie się samodzielną jednostkę naukową, w której pracuje co najmniej dwóch pracowników naukowych.
 2. Instytut składa się co najmniej z dwóch katedr.
 3. Na czele Instytutu stoi dyrektor powoływany i odwoływany przez Rektora.
 4. Instytut organizuje i koordynuje kształcenie studentów oraz kadry naukowej i dydaktycznej, a także badania naukowe.
 5. Dyrektor ma prawo wydawać postanowienia jako akty wykonawcze.
 6. Dyrektor określa wymagania edukacyjne oraz przebieg studiów na kierunkach dostępnych w danym Instytucie.
 
 Art. 22.
 1. Poprzez Wydział rozumie się samodzielną jednostkę naukową w skład której wchodzą co najmniej dwa Instytuty lub dwie Katedry.
 2. Na czele Wydziału stoi dziekan powoływany i odwoływany przez Rektora.
 3. Wydział organizuje i koordynuje kształcenie studentów oraz kadry naukowej i dydaktycznej, a także badania naukowe.
 4. Dziekan ma prawo wydawać postanowienia jako akty wykonawcze.
 5. Dziekan określa wymagania edukacyjne oraz przebieg studiów na kierunkach dostępnych na danym wydziale.

Art. 23.
 Wyróżnia się następujące stanowiska, na których może zostać zatrudniony przez Rektora pracownik naukowy w Uniwersytetu:
 a) 
asystentem jest niesamodzielny pracownik naukowy posiadający tytuł zawodowy magistra netowego. Zajmuje się wyłącznie dalszym zdobywaniem wiedzy, przygotowywaniem wykładów oraz pomocą adiunktom i profesorom. W szczególnych przypadkach kierownik jednostki naukowej, w której wykładowca jest zatrudniony bądź Rektor, może upoważnić go do objęcia opieki nad studentem.
 b) docentem
 jest samodzielny pracownik naukowy posiadający stopień naukowy doktora netowego Zajmuje się przygotowywaniem wykładów, prowadzeniem badań naukowych oraz pełni rolę promotora dla studentów.
 c) 
profesorem uczelni jest samodzielny pracownik naukowy legitymujący się stopniem naukowym doktora netowego i posiadający znaczny dorobek naukowy lub dydaktyczny. Zajmuje się przygotowywaniem wykładów, prowadzeniem badań naukowych oraz pełni rolę promotora dla studentów i doktorantów. Profesor nadzwyczajny posługuje się skrótem po (lub przed) swoim stopniu naukowym: "prof. UR".
 d) 
profesorem wizytującym jest samodzielny pracownik naukowy zatrudniony na innej uczelni niż Uniwersytet, legitymujący się co najmniej stopniem naukowym doktora netowego oraz gościnnie prowadząca zajęcia w Uniwersytetu. Profesor wizytujący ma te same uprawnienia co profesor nadzwyczajny i posługuje się skrótem po (lub przed) swoim stopniu naukowym: "prof. wiz. net."
 e) 
profesorem jest samodzielny pracownik naukowy legitymujący się tytułem naukowym profesora netowego. Zajmuje się przygotowywaniem wykładów, prowadzeniem badań naukowych i sympozjów oraz pełni rolę promotora dla studentów i doktorantów. Profesor zwyczajny posługuje się skrótem: "prof. net."
 f) wykładowcą jest 
niesamodzielny pracownik naukowy, którnie posiada żadnego tytułu zawodowego. W wyjątkowych wypadkach zajmuje się przygotowywaniem wykładów, prowadzeniem zajęć oraz pełni rolę pomocniczą w stosunku do pozostałych pracowników uczelni. W szczególnych przypadkach kierownik jednostki naukowej, w której wykładowca jest zatrudniony bądź Rektor, może upoważnić go do objęcia opieki nad studentem.


Rozdział IV - Organizacja studiów

 Art. 24.
 1. Studentem i pracownikiem Uniwersytetu może zostać każdy mikronauta.
 2. Wniosek dotyczący rozpoczęcia studiów musi zostać złożony w Rektoracie oraz przyjęty przez Rektora lub Prorektora.
 3. Szczegółowe wymagania edukacyjne, przebieg studiów oraz systemy egzaminowania określają dziekani poszczególnych wydziałów bądź dyrektorzy poszczególnych instytutów w drodze postanowień. Uprawnienie to posiada także Rektor.
 
 Art. 25.
 1. Uniwersytet prowadzi studia magisterskie i doktorskie.
 2. Studia magisterskie kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego internetowego magistra (mgr net.)
 3. Studia doktorskie kończą się uzyskaniem stopnia naukowego internetowego doktora (dr net.)


Art. 26.
1. Studia doktorskie kończą się publiczną obroną rozprawy doktorskiej przed Komisją ds. stopnia i tytułu naukowego.
2. Komisja może przyjąć bądź odrzucić obronę.
3. W przypadku przyjęcia obrony Komisja wnioskuje do Rektora o nadanie stopnia naukowego doktora netowego.


Art. 27.
1. Komisja ds. stopnia i tytułu naukowego ocena dorobek naukowy kandydata do tytułu naukowego profesora netowego.
2. Komisja w przypadku uznania dorobku za wyróżniający, wnioskuje do Jego Świątobliwości Patriarchy Rotrii o nadanie tytułu naukowego profesora netowego.


Art. 28.
1. Komisja ds. stopnia i tytułu naukowego wyraża zgodę na nostryfikację tytułu zawodowego, stopnia oraz tytułu naukowego uzyskanych poza Uniwersytetem Rotryjskim.
2. Nostryfikacji dokonuje Rektor po uzyskaniu zgody Komisji.
 
 Art. 29.
 Najwyższą godnością naukową nadawaną przez Senat na wniosek Komisji ds. stopnia i tytułu naukowego jest tytuł "Doktora Honoris Causa" przyznawany dla osób, które szczególnie zasłużyły się nauce, kulturze i życiu społecznemu.
 


 Rozdział V - Postanowienia końcowe
 
Art. 30.
Statut wchodzi w życie z momentem jego opublikowania przez Jego Świątobliwość Patriarchę Rotrii.

Art. 31.
Traci moc Statut Uniwersytetu Rotryjskiego z 28 lutego 2019 roku.OdpowiedzSkocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek:
1 gości


Silnik forum © MyBB 2002-2021 Polskie tłumaczenie © MyBB PL 2007-2021 Styl © iAndrew 2016-2021 Edit © Axwell 2017-2021