Ocena wątku:
 • 0 głosów - średnia: 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Statut Jezuickiego Ośrodka Edukacyjno-Liturgicznego w Republice Ludowej Magnifikatu
#1
Cytat:
STATUT
JEZUICKIEGO OŚRODKA EDUKACYJNO-LITURGICZNEGO (JOEL)
W REPUBLICE LUDOWEJ MAGNIFIKAT

Wydział historyczny


Misja JOEL


Nasza szkoła ma za zadanie zapoznać uczestników (słuchaczy) wykładów (zajęć) z historią, obyczajami, kulturą, prawem Państwa Kościelnego Rotria oraz z liturgią Kościoła Rotryjskiego. Naszym celem jest absolwent:
 • Aktywny społecznie, patriota, świadomy swojej przynależności narodowej i religijnej, szanujący dobro wspólne, dbający o region i działający na rzecz v-świata, w którym żyje.
 • Będący człowiekiem wrażliwym na potrzeby innych mikronacji i otwartym na udzielenie im pomocy.
 • Systematyczny 
 • Odpowiedzialny za własne czyny i słowa, z każdej swojej roli wywiązujący się w sposób zadowalający jego i innych.
 • Lubiany i wyrażający siebie w sposób akceptowany społecznie.
 • Wszechstronnie wyposażony w wiedzę i umiejętności.
 • Emocjonalnie, psychicznie, duchowo i intelektualnie dojrzały, przygotowany do uczestnictwa w życiu kulturalnym.
 • Niebojący się wyzwań, umiejący samodzielnie, twórczo i krytycznie myśleć, wyróżniający się twórczą postawą, „ciągle poszukujący”, kreatywny, rozwijający swoje zainteresowania i uzdolnienia. 
 • Tolerancyjny, respektujący prawo do odmienności poglądów, szanujący siebie i innych

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1. Nazwa szkoły – Jezuicki Ośrodek Edukacyjno-Liturgiczny w Republice Ludowej Magnifikat o wydziale historycznym.
§2.  Organ prowadzący – Towarzystwo Jezusowe w Republice Ludowej Magnifikatu
§3.  Organ Nadzorujący - Generał Towarzystwa Jezusowego
§4.  Siedzibą szkoły jest Opactwo Jezuickie w Republice Ludowej Magnifikatu


Rozdział 2
Cele i zadania szkoły

§5.  Szkoła - Zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie historii Państwa Kościelnego Rotria. Przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o złożone wnioski na ręce dyrektora szkoły, a ten przedstawia je Generałowi Zakonu. Zatrudnia nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje z danej dziedziny.
§6. Szkoła realizuje zadania dydaktyczne.
§7. W celu realizacji zadań dydaktycznych w szkole prowadzone są obowiązkowe zajęcia edukacyjne, które ustala Generał Zakonu w porozumieniu z dyrektorem szkoły.Rozdział 3
Organy szkoły i ich kompetencje
§8. Organem szkoły jest dyrektor szkoły, który pełni funkcję nauczyciela przedmiotu. 
§9. Dyrektor szkoły:
         a) Kieruje pracą JOEL, a w szczególności :

         b) Kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz.
         c) Wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.
         d) Odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu kończącego naukę na danym etapie edukacji ucznia.
         e) Dyrektor szkoły współpracuje z Generałem Zakonu oraz wykonuje inne zadania zlecone mu przezeń.Rozdział 4 
Ocenianie wewnątrzszkolne

§10. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego raz na pół roku.
§11. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych co pół roku.
§12. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
§13. W ocenianiu obowiązuje następująca skala ocen: 1) stopień niedostateczny – 2;  2) stopień dostateczny – 3; 3) stopień dobry – 4; 4) stopień bardzo dobry – 5, gdzie oceny od 3 do 5 to oceny pozytywne, a 2 to ocena negatywna.
§14. Z prac pisemnych oceny przyznawane są według następującej skali procentowej: 0-54% ocena niedostateczna (2); 55-74% ocena dostateczna (3); 75-89% ocena dobra (4); 90-100% ocena bardzo dobra (5).Rozdział 5
Organizacja pracy szkoły

§15. Zajęcia realizowane są przez pięć dni w tygodniu.
§16. Organizację nauczania określa szczegółowo arkusz organizacji szkoły.

§17. Arkusz organizacji szkoły opracowuje Generał Zakonu. 
§18. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza Patriarcha Rotrii.
§19. Arkusz organizacyjny zawiera w szczególności liczbę godzin zajęć prowadzonych. 
§20. Organizację zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego.
§21. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego.Rozdział 6
Zasady rekrutacji i przechodzenia uczniów do szkoły i klasy
§ 22. Do JOEL-u przyjmuje się kandydatów, którzy złożą wniosek o przyjęcie na ręce dyrektora szkoły i zostaną przyjęci do niej w wyniku akceptacji Generała Zakonu.Rozdział 12 
Postanowienia końcowe
§23. Wszelkie zmiany i poprawki do statutu mogą być wniesione po ich zaakceptowaniu przez Patriarchę Rotrii.
§24. W sprawach nie uregulowanych statutem ani innymi przepisami decyzję podejmuje jednoosobowo dyrektor szkoły.
§25. Statut szkoły dostępny jest w Biurze Generała Zakonu oraz w sekretariacie szkoły.
§26. Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze statutem JOEL-u wszystkim członkom społeczności szkolnej.Statut wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.


(-) Adalbertus Pronobis von Hippogriff-Piccolomini SJ,
Generalis Societes Jesus(-) Bp. Adalbertus Pronobis von Hippogriff-Piccolomini SJ,
Generał Towarzystwa Jezusowego
Biskup pomocniczy Diecezji Teplice
Prefekt Kongregacji ds. Kościoła i Duchowieństwa
Protonotariusz Apostolski

[Obrazek: 2XMC2.png]
OdpowiedzSkocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek:
1 gości


Silnik forum © MyBB 2002-2020 Polskie tłumaczenie © MyBB PL 2007-2020 Styl © iAndrew 2016-2020 Edit © Axwell 2017-2020