Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hieronim SieniawskiStatut Uniwersytetu Rotryjskiego z dnia 9 marca AD 2020
#1
[Obrazek: uniwersytet.png]

STATUTUM
UNIVERSITATIS ROTRIENSIS

Facultates ecclesiasticae - quae ad bonum commune Ecclesiae ordinantur atque quiddam pretiosum toti communitati ecclesiali sunt habendae - consciae sint oportet proprii momenti in Ecclesia suaeque participationis, pro sua parte, in Ecclesiae ministerio. Illae vero ex iis, quae proxime de christiana Revelatione tractant, etiam memores sint mandati, quod Christus Supremus Magister eidem Ecclesiae circa hoc ministerium hisce verbis dedit: «Euntes ergo docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, docentes eos servare omnia quaecumque mandavi vobis» (Mt 28, 19-20). Quibus omnibus perpensis, absoluta consequitur harum Facultatum adhaesio, qua integrae Christi doctrinae iunguntur, cuius authenticus interpres et custos volventibus saeculis Magisterium Ecclesiae semper exstitit.

Wydziały kościelne - nastawione na wspólne dobro Kościoła i z tej racji uważane za drogocenny skarb całej wspólnoty kościelnej - powinny być świadome ich doniosłej pozycji w Kościele oraz swego uczestnictwa, we właściwym sobie zakresie, w posługiwaniu Kościoła. Te zaś z nich, które zajmują się bezpośrednio chrześcijańskim Objawieniem, muszą także pamiętać o nakazie, jaki Chrystus, najwyższy Nauczyciel dał Kościołowi odnośnie do wspomnianego posługiwania, w tych oto słowach: «Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody: udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego; uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem» (Mt 28, 19-20). Z tego wszystkiego, co powiedziano, wynika absolutne powiązanie tych Wydziałów z całokształtem nauki Chrystusowej, której autentycznym Interpretatorem i stróżem w ciągu wieków był zawsze Nauczycielski Urząd Kościoła.

Rozdział I - Postanowienia ogólne

§ 1
Uniwersytet Rotryjski, zwany dalej Uniwersytetem, jest powołany do kształcenia i wychowywania oraz prowadzenia badań naukowych w duchu chrześcijańskim. Swoją działalnością i osobistym przykładem członków - jako uczelnia kościelna - kształci studentów oraz kadrę naukową na chwałę Boga i Kościoła, przygotowuje do rozwiązywania zadań, jakie stwarza świat, a także uczestniczy w procesie rozwoju nauki, sztuki i innych dziedzin kultury.

§ 2
Uniwersytet opiera swoje działania na niniejszym Statucie, aktach prawa wewnętrznego wydanych na jego podstawie oraz aktach prawa powszechnie obowiązującego.

§ 3
Nadzór nad Uniwersytetem sprawuje Jego Świątobliwość Patriarcha Rotrii jako Wielki Kanclerz.

§ 4
1. Siedzibą Uniwersytetu jest Apostolskie Miasto Rotria.
2. Uniwersytet posiada swój herb, którego wzór określony jest w załączniku.
3. Motto Uniwersytetu stanowi łacińska maksyma Ratio fide illuminata.
4. Uniwersytet posiada swoje święto patronalne dnia 8 czerwca, kiedy Kościół czci Matkę Bożą - Stolicę Mądrości.
5. W poszanowaniu własnej tradycji Uniwersytet zachowuje i rozwija zwyczaje akademickie.

§ 5
1. Rektor, prorektorzy oraz dziekani są uprawnieni do noszenia tóg akademickich z gronostajowym futrem – władze rektorskie czerwonych, władze dziekańskie w kolorach odpowiadających barwom ich wydziałów, które określi Rektor w drodze zarządzenia.
2. Wszyscy pracownicy są uprawnieni do noszenia czarnych tóg akademickich.


Rozdział II - Władze Uniwersytetu

§ 6
Organami Uniwersytetu są Rektor i Senat.

§ 7
1. Uniwersytet kieruje Rektor powoływany przez Jego Świątobliwość Patriarchę Rotrii na nieokreśloną kadencję.
2. Rektorowi przysługuje tytuł Jego Magnificencji.
3. Rektorem może zostać samodzielny pracownik naukowy.
4. Rektor kieruje pracą Uniwersytetu i reprezentuje go na zewnątrz. W tym zakresie podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Uniwersytetu, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez Statut do kompetencji innych organów Uniwersytetu, a w szczególności:
a) sprawuje nadzór nad działalnością dydaktyczną i badawczą Uniwersytetu;
b) jest przełożonym pracowników oraz żaków;
c) sprawuje nadzór nad administracją Uniwersytetu;
d) zawiera umowy o współpracy z innymi podmiotami;
e) dba o przestrzeganie prawa oraz zapewnienie bezpieczeństwa na terenie;
f) przewodniczy Senatowi;
g) składa Senatowi sprawowanie z działalności.
5. Na czas swojej nieobecności Rektor powierza kierowanie działalnością Uniwersytetu i reprezentowanie go na zewnątrz wyznaczonemu prorektorowi, udzielając mu stosownego pisemnego pełnomocnictwa. 

§ 8
Rektor ma ponadto prawo do:
a) powoływania i odwoływania dziekanów oraz kierowników katedr;
b) powoływania i znoszenia jednostek naukowych;
c) przyjmowania w poczet studentów;
d) skreślania z listy studentów.

§ 9
1. Rektor określa w drodze pisemnych pełnomocnictw i aktów wewnętrznych zakres obowiązków i uprawnień prorektorów w zakresie prowadzenia spraw uczelni.
2. Prorektorem może zostać samodzielny pracownik naukowy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może nim być również pracownik niesamodzielny.

§ 10
Rektor wydaje zarządzenia jako akty wykonawcze oraz decyzje w sprawach indywidualnych.

§ 11
Senat Uniwersytetu jest jednostką doradczą Rektora.

§ 12
W skład Senatu wchodzą:
a) Rektor;
b) prorektorzy;
c) samodzielni pracownicy naukowi;
d) przedstawiciel Jego Świątobliwości Patriarchy Rotrii.

§ 13
1. Senat ma prawo do:
a) tworzenia nowych jednostek naukowych;
b) wyrażania opinii w imieniu społeczności akademickiej oraz opinii w sprawach przedłożonych przez Rektora.
2. Senat:
a) w razie potrzeby dokonuje oceny działalności Uniwersytetu i zatwierdza sprawozdań z jego działalności przygotowane przez Rektora;
b) dba o wysoki poziom etyczny pracowników, doktorantów i studentów oraz wypowiada się w sprawach etyki zawodowej;
c) pełni funkcję sądu dyscyplinarnego w stosunku do pracowników, studentów i doktorantów;
d) dokonuje zmian w Statucie na wniosek Rektora;
e) wnioskuje do Jego Świątobliwości Patriarchy Rotrii o nadanie lub odebranie tytułu honorowego Doctora Honoris Causa.

§ 14
Posiedzenia Senatu zwołuje Rektor w miarę potrzeb.

§ 15
1. Senat wydaje uchwały jako akty wykonawcze.
2. Senat podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.

Rozdział III - Jednostki naukowe i pracownicy naukowi

§ 16
1. Poprzez jednostkę naukową rozumie się każdą komórkę organizacyjną wchodzącą w skład Uniwersytetu.
2. Jednostki naukowe powołuje i znosi Rektor lub Senat.

§ 17
Obowiązującymi na Uniwersytecie jednostkami naukowymi są katedry i wydziały.

§ 18
1. Poprzez katedrę rozumie się niesamodzielną jednostkę naukową, w której pracuje co najmniej jeden pracownik naukowy.
2. Katedra prowadzi kształcenie studentów oraz badania naukowe wewnątrz i pod kierownictwem jednostki naukowej wyższego szczebla.
3. Na czele katedry stoi kierownik powoływany i odwoływany przez Rektora.

§ 19
1. Poprzez wydział rozumie się samodzielną jednostkę naukową, w której pracuje co najmniej dwóch pracowników naukowych.
2. Na czele wydziału stoi dziekan powoływany i odwoływany przez Rektora.
3. Wydział organizuje i koordynuje kształcenie studentów oraz kadry naukowej i dydaktycznej, a także badania naukowe.
4. Dziekan określa wymagania edukacyjne oraz przebieg studiów na kierunkach dostępnych na danym wydziale.

§ 20
Wyróżnia się następujące stanowiska, na których może zostać zatrudniony przez Rektora pracownik naukowy w Uniwersytetu:
a) asystentem jest niesamodzielny pracownik naukowy posiadający stopień licencjusza netowego. Zajmuje się wyłącznie dalszym zdobywaniem wiedzy, przygotowywaniem wykładów oraz pomocą adiunktom i profesorom. W szczególnych przypadkach kierownik jednostki naukowej, w której wykładowca jest zatrudniony bądź Rektor, może upoważnić go do objęcia opieki nad studentem.
b) adiunktem jest samodzielny pracownik naukowy posiadający stopień naukowy doktora netowego. Zajmuje się przygotowywaniem wykładów, prowadzeniem badań naukowych oraz pełni rolę promotora dla studentów.
c) profesorem uczelni jest samodzielny pracownik naukowy legitymujący się stopniem naukowym doktora netowego i posiadający znaczny dorobek naukowy lub dydaktyczny. Zajmuje się przygotowywaniem wykładów, prowadzeniem badań naukowych oraz pełni rolę promotora dla studentów i doktorantów.
d) wykładowcą jest niesamodzielny pracownik naukowy, który nie posiada żadnego stopnia lub posiada stopień bakałarza netowego. W wyjątkowych wypadkach zajmuje się przygotowywaniem wykładów, prowadzeniem zajęć oraz pełni rolę pomocniczą w stosunku do pozostałych pracowników uczelni. W szczególnych przypadkach kierownik jednostki naukowej, w której wykładowca jest zatrudniony bądź Rektor, może upoważnić go do objęcia opieki nad studentem.

Rozdział IV - Organizacja studiów

§ 21
1. Studentem, doktorantem i pracownikiem Uniwersytetu może zostać każdy mikronauta, który szanuje chrześcijański charakter uczelni.
2. Wniosek dotyczący rozpoczęcia studiów musi zostać przyjęty przez Rektora lub prorektora.

§ 22
1. Uniwersytet kształci studentów w zakresie studiów:
a) ad baccalaureatum (do uzyskania stopnia bakałarza netowego);
b) ad licentiam (do uzyskania stopnia licencjusza netowego).
2. Uniwersytet formuje doktorantów w zakresie studiów ad doctoratum (do uzyskania stopnia doktora netowego).

§ 23
Rektor po zasięgnięciu opinii dwóch samodzielnych pracowników naukowych może wydać zgodę na nostryfikację stopnia uzyskanego poza Uniwersytetem Rotryjskim.

§ 24
Najwyższą godnością nadawaną przez Jego Świątobliwość Patriarchę Rotrii na wniosek Senatu Uniwersytetu jest tytuł honorowy Doctora Honoris Causa przyznawany dla osób o nieposzlakowanej moralności, które szczególnie zasłużyły się nauce, kulturze i życiu społecznemu.

Rozdział V - Postanowienia końcowe

§ 25
Statut wchodzi w życie z momentem promulgowania go przez Jego Świątobliwość Patriarchę Rotrii.

§ 26
Zmian w niniejszym Statucie dokonuje Senat w drodze uchwały podjętej na wniosek Rektora.

§ 27

Traci moc Statut Uniwersytetu Rotryjskiego z dnia 7 stycznia AD 2020 roku.

Dano w Apostolskim Mieście Rotria, dnia IX III AD MMXX, we wspomnienie Franciszki Rzymianki.

/-/ Sua Sanctitas Pius Leo II
Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae,
Cancellarius Magnus Universitatis Rotriensis, etc., etc., etc.Załącznik:

[Obrazek: uniwersytet.png]
+ Jego Eminencja Hieronim Sieniawski
Cardinalis Sanctae Rotriae Ecclesiae
Archiepiscopus ad personam
[Obrazek: 32Gid.png]
OdpowiedzSkocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek:
1 gości


Silnik forum © MyBB 2002-2021 Polskie tłumaczenie © MyBB PL 2007-2021 Styl © iAndrew 2016-2021 Edit © Axwell 2017-2021