Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Mikołaj DrederTraktat uznaniowy z Księstwem Sarmacji oraz konkordat parcjalny o KR na ziemiach KS
#1
Traktat uznaniowy pomiędzy Państwem Kościelnym Rotria a Księstwem Sarmacji,
oraz konkordat parcjalny o działalności Kościoła Rotryjskiego na ziemiach Księstwa Sarmacji.
sporządzony w Stolicy Apostolskiej 13 kwietnia 2020 roku
 
Wysokie Układające się Strony:
Jego Książęca Mość Filip I Gryf, Książę Sarmacji
reprezentowany przez Kanclerza Santiago barona Vilarte von Hippogriffa,
w imieniu Księstwa Sarmacji oraz
Jego Świętobliwość Pius Leon II, Patriarcha Rotrii

w imieniu własnym i Państwa Kościelnego Rotria uzgodniły, co następuje:
 
Artykuł 1.


Wysokie Układające się Strony uznają się wzajemnie za suwerenne podmioty prawa międzynarodowego.

Artykuł 2.


Wysokie Układające się Strony w swoich poczynaniach będą się kierowały zasadami suwerennej równości, powstrzymania się od groźby użycia siły lub użycia siły, nienaruszalności granic, integralności terytorialnej państw, pokojowego załatwiania sporów i nieingerencji w sprawy wewnętrzne, poszanowania praw i wolności obywatelskich łącznie z wolnością myśli, sumienia, religii i przekonań, równouprawnienia, współpracy między państwami oraz wykonywania w dobrej wierze zobowiązań wynikających z prawa międzynarodowego.

Artykuł 3.


1. W celu utrzymania i umacniania więzi pomiędzy Układającymi się Stronami oraz w celu wypełniania powierzonej każdemu z nich misji, Wysokie Układające się Strony ustanawiają wzajemnie przedstawicielstwa dyplomatyczne najwyższej rangi.
2. Prymas oraz Ambasador rezydować będą odpowiednio:
o przy Jego Książęcej Mości Księciu Sarmacji w Książęcym Mieście Grodzisku,
o przy Jego Świątobliwości Patriarsze w Stolicy Apostolskiej.
3. Przedstawiciele dyplomatyczni każdej z Wysokich Układających się Stron korzystać będą pod warunkiem wzajemności, na terytorium drugiej strony przywilejów i zaszczytów właściwych prawu międzynarodowemu, w szczególności z immunitetu dyplomatycznego.

Artykuł 4.


1. Zamieszkanie lub sprawowanie funkcji publicznej w Państwie Kościelnym Rotria, albo posiadanie obywatelstwa sarmackiego lub sprawowanie funkcji publicznej w Księstwie Sarmacji, nie stanowią przeszkody uniemożliwiającej uzyskanie odpowiednio obywatelstwa sarmackiego albo prawa do zamieszkania w Rotrii.
2. Obywatel sarmacki lub mieszkaniec rotryjski nie mogą zostać pozbawieni obywatelstwa lub prawa do zamieszkania wyłącznie z powodu posiadania obywatelstwa sarmackiego lub prawa do zamieszkania w Państwie Kościelnym Rotria albo sprawowania funkcji publicznej w Państwie Kościelnym Rotria lub Księstwie Sarmacji.
3. Przepisy ust. 1 i 2 dotyczą odpowiednio piastowania urzędów w Kościele Rotryjskim.

Artykuł 5.


1. Księstwo Sarmacji uznaje osobowość prawną Kościoła Rotryjskiego, zwanego dalej „Kościołem.
2. Księstwo Sarmacji zapewnia Kościołowi prawo do pełnienia swojej działalności łącznie z wykonywaniem jurysdykcji oraz zarządzaniem i administrowaniem jego sprawami na podstawie prawa rotryjskiego, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych Księstwa Sarmacji oraz z zastrzeżeniem konieczności zgodności działań Kościoła z prawem Księstwa Sarmacji.
3. Państwo Kościelne zobowiązuje się do zapewnienia aktywnej działalności Kościoła oraz należytej dbałości o jego sprawne zorganizowanie i zarządzanie na terytorium Księstwa Sarmacji.
4. Księstwo Sarmacji gwarantuje Kościołowi oraz jego osobom fizycznym i prawnym swobodę utrzymywania stosunków i komunikowania się z Państwem Kościelnym Rotria, a także między sobą i z innymi wspólnotami, instytucjami, organizacjami i osobami w kraju i za granicą.

Artykuł 6.


1. Tworzenie właściwych Kościołowi struktur należy do kompetentnej władzy kościelnej; dotyczy to w szczególności erygowania, zmieniania i znoszenia prowincji kościelnych, archidiecezji, diecezji, ordynariatu polowego, administratur apostolskich, oraz innych kościelnych osób prawnych.
2. Tworzenie struktur, o których mowa w ust. 1, możliwe jest po uprzednim porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych Księstwa Sarmacji.
3. Porozumienie określone w ust. 2 wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Artykuł 7.


1. Urzędy kościelne obsadza i opróżnia kompetentna władza kościelna zgodnie z przepisami prawa kanonicznego.
2. Nominacje biskupie, nadawanie tytułów, odznaczeń i godności kościelnych należy wyłącznie do kompetentnej władzy kościelnej.

Artykuł 8.


1. Niniejszy traktat podlega ratyfikacji i wejdzie w życie z dniem wymiany dokumentów ratyfikacyjnych, która nastąpi w Stolicy Apostolskiej.
2. Niniejszy traktat utraci moc po upływie czternastu dni od daty jego wypowiedzenia.


(-) Filip I Gryf
Książę Sarmacji
(+) Pius Leo PP. II
Patriarcha et Episcopus Rotriae
Il Papa Nero
Mikołaj kardynał Dreder
Dziekan Kolegium Kardynalskiego
Generał Towarzystwa Jezusowego
[Obrazek: 14101934_nicolodreder2.png?w=1100]
OdpowiedzSkocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek:
1 gości


Silnik forum © MyBB 2002-2020 Polskie tłumaczenie © MyBB PL 2007-2020 Styl © iAndrew 2016-2020 Edit © Axwell 2017-2020