Ocena wątku:
 • 0 głosów - średnia: 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Aurelio de Medici y ZepKonkordat między Państwem Kościelnym Rotria a Federacją Brodryjską
#1
Cytat:
KONKORDAT
pomiędzy
Państwem Kościelnym Rotria
a
Federacją Brodryjską
Wysokie Układające się Strony:
Jego Świątobliwość Jan III,
Patriarcha Rotrii, w imieniu własnym i Państwa Kościelnego Rotria
oraz
Jego Ekscelencja Władimir Iljicz Grenin,
Prezydent Federacji Brodryjskiej, w imieniu własnym i Federacji Brodryjskiej
zawierają w najlepszej wierze następujący Konkordat,
traktujący również o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych:


Art. 1.
1. Wysokie Układające się Strony uznają się niniejszym wzajemnie za suwerenne państwa i podmioty prawa międzynarodowego.
2. Wysokie Układające się Strony wyrzekają się we wzajemnych stosunkach używania jakiejkolwiek przemocy.

Art. 2.
1. Wysokie Układające się Strony nawiązują niniejszym stosunki dyplomatyczne.
2. Wysokie Układające się Strony dopuszczają ustanowienie przedstawicielstwa Państwa Kościelnego w Federacji Brodryjskiej oraz przedstawicielstwa Federacji Brodryjskiej w Państwie Kościelnym.
3. Przedstawicielem Państwa Kościelnego w Federacji Brodryjskiej będzie duchowny, zwierzchnik prowincji kościelnej.
4. Przedstawiciel Federacji Brodryjskiej w Państwie Kościelnym posiadać będzie rangę ambasadora.
5. Państwo Kościelne Rotria zobowiązuje się do umożliwienia Federacji Brodryjskiej otwarcia ambasady na jego terytorium. 
6. Federacja Brodryjska zobowiązuje się do umożliwienia Państwu Kościelnemu Rotria otwarcia nuncjatury lub innego przedstawicielstwa dyplomatycznego w siedzibie przedstawiciela Państwa Kościelnego Rotria na jej terytorium.
7. Po obustronnym porozumieniu, Wysokie Układające się Strony mogą ustanawiać wzajemnie na swych terytoriach konsulaty i mianować konsulów.
8. Tereny ambasad i konsulatów, tj. przeznaczone im działy lub poddziały na forach, cieszą się nietykalnością i nienaruszalnością, jak również mogą one być w drodze osobnej umowy zwolnione z lokalnych przepisów na rzecz przepisów strony przyjmowanej. Ambasady nie są jednak eksterytorialne. 
9. Strona przyjmująca nie może bez zgody lub prośby strony przyjmowanej naruszać nietykalności ambasady, konsulatu lub innego przedstawicielstwa dyplomatycznego, tj. usuwać postów i wątków, poddawać ich edycji, przenosić, ukrywać, przenosić poza dział przedstawicielstwa, zamykać wątków, edytować układu poddziałów, zmieniać, mianować i odwoływać moderatorów, chyba że:
 1. powyższe zaszły lub były niezbędne z usprawiedliwionych przyczyn technicznych
 2. treści zawarte w dziale przedstawicielstwa narażały właściciela witryny zajmowanej przez stronę przyjmującą na realną odpowiedzialność prawną lub cywilną
 3. w dziale przedstawicielstwa wypowiadała się osoba uznana przez państwo przyjmujące za persona non grata
 4. w dziale przedstawicielstwa wypowiada się osoba zbanowana, uwięziona, wydalona lub w jakikolwiek inny sposób ukarana zakazem wypowiedzi na forum państwa przyjmującego
 5. w dziale przedstawicielstwa złamano zewnętrzny regulamin forum państwa przyjmującego lub realne prawo
 6. w dziale przedstawicielstwa zamieszczono treści gorszące, nawołujące do nienawiści na jakimkolwiek tle lub budzące podejrzenia co do tego, treści pornograficzne lub rażąco nadużyto w nieuzasadniony sposób słów wulgarnych
 7. w dziale przedstawicielstwa zostały podjęte działania niezgodne z postanowieniami tego Konkordatu
 8. w dziale przedstawicielstwa złamano prawo państwa przyjmującego, jeśli nie zawarto osobnej umowy o zwolnieniu przedstawicielstw z obowiązywania przepisów lokalnych.
10. Jeśli nie zwolniono przedstawicielstw dyplomatycznych z obowiązywania przepisów lokalnych, przestępstwa i wykroczenia popełnione na ich terenie są ścigane i sądzone przez państwo przyjmujące, lecz można w drodze obustronnego postanowienia przekazać sprawę i podejrzanego stronie przyjmowanej. 
11. Jeśli zwolniono przedstawicielstwa dyplomatyczne z obowiązywania przepisów lokalnych, przestępstwa i wykroczenia popełnione na ich terenie są ścigane i sądzone przez państwo przyjmowane, lecz można w drodze obustronnego postanowienia przekazać sprawę i podejrzanego stronie przyjmowanej.

Art. 3.
1. Ambasadorowi i przedstawicielowi Stolicy Apostolskiej przysługuje immunitet na terenie państwa przyjmującego.
2. W ramach immunitetu, na terenie państwa przyjmującego, ambasador lub przedstawiciel Stolicy Apostolskiej:
a) nie podlega jurysdykcji karnej państwa przyjmującego,
b) nie podlega jurysdykcji cywilnej państwa przyjmującego, chyba że sprawa dotyczy ich działalności niezwiązanej zupełnie z pełnioną misją, a sprawa dotyczy interesów prawnych osób trzecich, podległych jurysdykcji państwa przyjmującego,
c) korzysta ze swobody poruszania się po obszarze państwa przyjmującego,
d) korzysta z prawa do reprezentowania interesów państwa wysyłającego, w sposób uznany przez siebie za właściwy, w środkach masowego przekazu, w tym na głównej liście dyskusyjnej lub forum państwa przyjmującego,
e) nie jest zobowiązany do składania zeznań w charakterze świadka.
3. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze dyplomatycznej spory wynikłe na tle postępowania swoich przedstawicieli, z zastrzeżeniem dopuszczalności drogi sądowej w sytuacji, o której mowa w art. 4.

Art. 4.
Jeśli pod wątpliwość poddaje się niewinność lub uczciwość przedstawiciela, państwo wysyłające ma obowiązek wszczęcia śledztwa.

Art. 5.
1. Ambasador lub przedstawiciel Stolicy Apostolskiej może zrzec się immunitetu.
2. Wydalenie ambasadora lub przedstawiciela Stolicy Apostolskiej z państwa przyjmującego następuje poprzez uznanie go za persona non grata.
3. W przypadku wydalenia ambasadora lub przedstawiciela Stolicy Apostolskiej państwo przyjmujące zobowiązuje się do złożenia wyjaśnień i przedstawienia powodu wydalenia przedstawiciela państwa wysyłającego.

Art. 6.
Święty Kościół Rotryjski oraz Federacja Brodryjska potwierdzają wzajemną niezależność i autonomiczność, oraz zobowiązują się do poszanowania tej zasady we wzajemnych stosunkach.

Art. 7.
Federacja Brodryjska ma obowiązek zagwarantować Świętemu Kościołowi Rotryjskiemu oraz jego osobom prawnym i fizycznym swobodę utrzymywania stosunków i komunikowania się z Państwem Kościelnym, z Konferencjami Episkopatów, z Kościołami partykularnymi, a także między sobą i z innymi wspólnotami, instytucjami, organizacjami i osobami w kraju i za granicą.

Art. 8.
1. Federacja Brodryjska uznaje osobowość prawną Świętego Kościoła Rotryjskiego jako całości, a także wszystkich jego diecezji na terytorium Federacji Brodryjskiej.
2. Inne organizacje i jednostki Świętego Kościoła Rotryjskiego mogą starać się o uzyskanie osobowości prawnej w myśl przepisów prawa neapolitańskiego za pośrednictwem kompetentnej władzy kościelnej.

Art. 9.
Przestrzegając prawa do wolności religijnej, Państwo zapewnia Kościołowi bez względu na obrządek, prawo do swobodnego i publicznego pełnienia jego misji, łącznie z wykonywaniem jurysdykcji oraz zarządzaniem i administrowaniem jego sprawami na podstawie prawa kanonicznego z zastrzeżeniem, że nie może godzić to w przepisy prawne Federacji Brodryjskiej.
Jednocześnie Kościół Rotryjski zobowiązuje się szanować i strzec prawa do wolności religijnej, nigdy nie zmuszając nikogo, kto dobrowolnie by tego nie uczynił, ani użyciem siły, ani groźby, ani poprzez jakiekolwiek inne wymuszenie lub stosowanie przemocy, do uczestnictwa w swych praktykach religijnych i do v-wyznawania v-religii głoszonej przez Kościół Rotryjski oraz do członkostwa w nim. 

Art. 10.
1. Tworzenie właściwych Kościołowi struktur należy do kompetentnej władzy kościelnej; dotyczy to w szczególności erygowania, zmieniania i znoszenia prowincji kościelnych, archidiecezji, diecezji, ordynariatu polowego, administratur apostolskich, prałatur personalnych i terytorialnych, opactw terytorialnych, parafii, instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego oraz innych kościelnych osób prawnych.
2. Żadna część terytorium brodryjskiego nie będzie włączona do archidiecezji, diecezji lub prowincji kościelnej mającej swą stolicę poza granicami Federacji Brodryjskiej.
3. Żadna diecezja mająca swą stolicę w Federacji Brodryjskiej nie będzie się rozciągała poza granice Federacji Brodryjskiej.
4. Państwo Kościelne eryguje dla Federacji Brodryjskiej i odrębne prowincje kościelne w postaci archidiecezji lub diecezji, na której czele stanie Prymas Brodrii w randze co najmniej biskupa.

Art. 11.
1. Zwierzchnik prowincji kościelnej jest wybierany przez władze Państwa Kościelnego.
2. Urzędy kościelne obsadza kompetentna władza kościelna zgodnie z przepisami prawa kościelnego i rotryjskiego.
3. Mianowanie i odwoływanie arcybiskupów, biskupów, opatów należy wyłącznie do władz Państwa Kościelnego.

Art. 12.
1. Federacja Brodryjska zobowiązuje się respektować małżeństwa zawarte przed kompetentną władzą kościelną.
2. Małżeństwo zawarte w ośrodku kultu religijnego wywiera skutki cywilnoprawne, jeżeli:
a) między nupturientami nie istnieją przeszkody wynikające z prawa brodryjskiego,
b) złożą oni przy zawieraniu małżeństwa zgodne oświadczenie woli dotyczące wywarcia takich skutków i
c) o fakcie zawarcia małżeństwa został powiadomiony odpowiedni w myśl przepisów dotyczących zawarcia małżeństwa organ w terminie pięciu dni od zawarcia małżeństwa; termin ten ulega przedłużeniu, jeżeli nie został dotrzymany z powodu siły wyższej, do czasu ustania tej przyczyny.

Art. 13.
Wszystkim, którzy z jakiejkolwiek przyczyny przebywają przymusowo w danym miejscu bez możliwości opuszczenia go w celu uczestnictwa w praktykach religijnych, Federacja Brodryjska  zobowiązuje się, w miarę swych możliwości, umożliwić uczestnictwo w tych praktykach.

Art. 14.
Kościelne osoby prawne, jak również Święty Kościół Rotryjski jako całość, mogą zgodnie z przepisami prawa neapolitańskiego nabywać, posiadać, użytkować i zbywać mienie nieruchome i ruchome oraz nabywać i zbywać prawa majątkowe.

Art. 15.
Wysokie Układające się Strony zobowiązują się wzajemnie do podejmowania działań zmierzających do rozwoju wzajemnych stosunków.

Art. 16.
1. Każda z Wysokich Układających się Stron może wypowiedzieć niniejszy Konkordat.
2. W przypadku wypowiedzenia niniejszego Konkordatu traci on swoją moc z upływem trzeciego dnia następującego po dniu notyfikacji wypowiedzenia Konkordatu drugiej stronie.

Art. 17.
Konkordat wchodzi w życie z dniem ratyfikowania go przez Wysokie Układające się Strony.


W imieniu Państwa Kościelnego Rotria oraz Jego Świątobliwości
Jana III, Patriarchy i Biskupa Rotrii, etc., etc., etc.
(-) Jego Eminencja Aurelio Lorenzo Carlo de Medici y Zep,
Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskie

W imieniu Federacji Brodryjskiej,
(-) Jego Ekscelencja Władimir Iljicz Grenin,
Prezydent Federacji Brodryjskiej
Jego Arcykatolicka i Wielkoksiążęca Mość
x. mgr net. Aurelio Lorenzo Carlo wielki książę kardynał de Medici y Zep SJ

CAMERARIVS SANCTÆ SEDIS
 MAGNVS INQVISITOR
MAGNVS DVX TVSCIÆ
[Obrazek: 1030.png]

[Obrazek: 38J8o.png]
OdpowiedzSkocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek:
1 gości


Silnik forum © MyBB 2002-2021 Polskie tłumaczenie © MyBB PL 2007-2021 Styl © iAndrew 2016-2021 Edit © Axwell 2017-2021