Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Michał Jerzy PotockiKonkordat między Państwem Kościelnym Rotria a Królestwem Skarlandu
#1
Cytat:
KONKORDAT

pomiędzy
Państwem Kościelnym Rotria
a
Królestwem Skarlandu

Wysokie Układające się Strony:
Jego Świątobliwość Piotr I,
Patriarcha Rotrii, w imieniu własnym i Państwa Kościelnego Rotria

oraz

Jego Królewska Mość Norbert I de Catalán,
Król Skarlandu, Agurii (Czarnogóry), Białogóry, Estelli Wschodniej i Francji,
w imieniu własnym i Królestwa Skarlandu

zawierają w najlepszej wierze następujący Konkordat, traktujący również o
wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych:


Artykuł 1
1. Wysokie Układające się Strony uznają się niniejszym wzajemnie za suwerenne państwa i
podmioty prawa międzynarodowego.
2. Wysokie Układające się Strony wyrzekają się we wzajemnych stosunkach używania
jakiejkolwiek przemocy.

Artykuł 2
1. Wysokie Układające się Strony nawiązują niniejszym umowę konkordatową.
2. Wysokie Układające się Strony dopuszczają ustanowienie przedstawicielstwa Stolicy
Apostolskiej w Królestwie Skarlandu oraz przedstawicielstwa Królestwa Skarlanduw Stolicy
Apostolskiej.
3. Przedstawicielem Stolicy Apostolskiej w Królestwie Skarlandu będzie duchowny, zwierzchnik prowincji kościelnej.
4. Przedstawiciel Królestwa Skarlandu w Stolicy Apostolskiej posiadać będzie rangę ambasadora.

Artykuł 3
1. Ambasadorowi i przedstawicielowi Stolicy Apostolskiej przysługuje immunitet na terenie
państwa przyjmującego.
2. W ramach immunitetu, na terenie państwa przyjmującego, ambasador lub przedstawiciel
Stolicy Apostolskiej:
1) nie podlega jurysdykcji karnej państwa przyjmującego;
2) nie podlega jurysdykcji cywilnej państwa przyjmującego, chyba że sprawa dotyczy ich
działalności niezwiązanej zupełnie z pełnioną misją, a sprawa dotyczy interesów prawnych osób
trzecich, podległych jurysdykcji państwa przyjmującego;
3) korzysta ze swobody poruszania się po obszarze państwa przyjmującego;
4) korzysta z prawa do reprezentowania interesów państwa wysyłającego, w sposób uznany przez
siebie za właściwy, w środkach masowego przekazu, w tym na forum oraz innych komunikatorach państwa przyjmującego.
5) nie jest zobowiązany do składania zeznań w charakterze świadka.
3. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze dyplomatycznej spory
wynikłe na tle postępowania swoich przedstawicieli, z zastrzeżeniem dopuszczalności drogi
sądowej w sytuacji, o której mowa w art. 4.

Artykuł 4
Jeśli pod wątpliwość poddaje się niewinność lub uczciwość przedstawiciela, państwo wysyłające ma obowiązek wszczęcia śledztwa.

Artykuł 5
1. Ambasador lub przedstawiciel Stolicy Apostolskiej może zrzec się immunitetu.
2. Wydalenie ambasadora lub przedstawiciela Stolicy Apostolskiej z państwa przyjmującego
następuje poprzez uznanie go za persona non grata.
3. W przypadku wydalenia ambasadora lub przedstawiciela Stolicy Apostolskiej państwo
przyjmujące zobowiązuje się do złożenia wyjaśnień i przedstawienia powodu wydalenia
przedstawiciela państwa wysyłającego.

Artykuł 6
Święty Kościół Rotryjski oraz Królestwo Skarlandu potwierdzają wzajemną niezależność i
autonomiczność, oraz zobowiązują się do poszanowania tej zasady we wzajemnych stosunkach.

Artykuł 7
Królestwo Skarlandu ma obowiązek zagwarantować Kościołowi Rotryjskiemu oraz jego osobom prawnym i fizycznym swobodę utrzymywania stosunków i komunikowania się z Państwem Kościelnym, z Kościołami partykularnymi, a także między sobą i z innymi wspólnotami, instytucjami, organizacjami i osobami w kraju i za granicą.

Artykuł 8
1. Królestwo Skarlandu uznaje osobowość prawną Kościoła Rotryjskiego jako całości, a także wszystkich jego prowincji kościelnych na terytorium Królestwa Skarlandu.
2. Inne organizacje i jednostki Kościoła Rotryjskiego mogą starać się o uzyskanie osobowości prawnej w myśl przepisów prawa Królestwa Skarlandu za pośrednictwem kompetentnej władzy kościelnej.

Artykuł 9
Przestrzegając prawa do wolności religijnej, Państwo zapewnia Kościołowi Rotryjskiemu bez względu na obrządek, prawo do swobodnego i publicznego pełnienia jego misji, łącznie z wykonywaniem jurysdykcji oraz zarządzaniem i administrowaniem jego sprawami na podstawie prawa kanonicznego z zastrzeżeniem, że nie może godzić to w przepisy prawne Królestwa Skarlandu.

Artykuł 10
1. Tworzenie właściwych Kościołowi struktur należy do kompetentnej władzy kościelnej; dotyczy
to w szczególności erygowania, zmieniania i znoszenia prowincji kościelnych, archidiecezji,
diecezji, ordynariatu polowego, administratur apostolskich, prałatur personalnych i terytorialnych,
opactw terytorialnych, parafii, instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia
apostolskiego oraz innych kościelnych osób prawnych.
2. Żadna część terytorium Królestwa Skarlandu nie będzie włączona do archidiecezji, diecezji lub prowincji kościelnej mającej swą stolicę poza granicami Królestwa Skarlandu.
3. Każda diecezja mająca swoją stolicę w granicach Królestwa Skarlandu nie będzie wykraczać poza jej granice.         

Artykuł 11
1. Zwierzchnik prowincji kościelnej jest wybierany przez władze Państwa Kościelnego.
2. Urzędy kościelne obsadza kompetentna władza kościelna zgodnie z przepisami prawa Państwa Kościelnego Rotria.

Artykuł 12
Wszystkim, którzy z jakiejkolwiek przyczyny przebywają przymusowo w danym miejscu na terenie Królestwa Skarlandu bez możliwości opuszczenia go w celu uczestnictwa w praktykach religijnych, Królestwo Skarlandu zobowiązuje się, w miarę swych możliwości, umożliwić uczestnictwo w tych praktykach.

Artykuł 13
Osoby prawne Świętego Kościoła Rotryjskiego, jak również Święty Kościół Rotryjski mogą zgodnie z przepisami prawnymi Królestwa Skarlandu użytkować mienie przeznaczone na pożytek tychże osób prawnych.

Artykuł 14
Wysokie Układające się Strony zobowiązują się wzajemnie do podejmowania działań
zmierzających do rozwoju wzajemnych stosunków.

Artykuł 15
1. Każda z Wysokich Układających się Stron może wypowiedzieć niniejszy konkordat.
2. W przypadku wypowiedzenia niniejszego konkordatu traci on swoją moc z upływem trzeciego dnia następującego po dniu notyfikacji wypowiedzenia konkordatu drugiej stronie.

Artykuł 16
Niniejszy traktat podlega ratyfikacji i wejdzie w życie z dniem wymiany dokumentów ratyfikacyjnych, która nastąpi w Stolicy Apostolskiej.


/-/ Norbert I de Catalán, El Rey


/-/ Sanctitas Sua Petrus PP.,
Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae etc. etc. etc.


[Obrazek: 3aTyX.png]
/-/ Mgr. net. Michał  Jerzy Potocki 
Książe Skarlandu
OdpowiedzSkocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek:
1 gości


Silnik forum © MyBB 2002-2021 Polskie tłumaczenie © MyBB PL 2007-2021 Styl © iAndrew 2016-2021 Edit © Axwell 2017-2021