Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Carlo Lorenzo de Medici y ZepBulla Stella matutina
#1
Cytat:
[Obrazek: 5lwk9h.jpg]


L E O
Patriarcha et Episcopus Rotriae, Summus Pontifex Ecclesiae Universalis, Servum Servorum Dei, etc., etc., etc., in perpetuam rei memoriam.

BULLA
Stella Matutina


Bullą niniejszą aprobujemy, podpisujemy i w życie wcielamy przedłożony nam Statut Uniwersytetu Rotryjskiego, oby Gwiazda Zaranna zajaśniała i swym płaszczem opieki obrała naszą Alma Mater.

Bulla nasza wchodzi w życie z momentem przybicia pieczęci.


Datum Rotriae, apud S. Paulum, die I, mensis Maius, anno Domini MMXVI, Pontificatus Nostri primo.


/-/ Sanctitas Vestra Leo III,
Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc., etc.


[Obrazek: 1b9c9c7d0ab645e4gen.png]

Cytat:
[Obrazek: rotria_emblemat.png]

Statut Uniwersytetu Rotryjskiego
z dnia I miesiąca V, roku Pańskiego MMXVIRozdział I - Uniwersytet

Art. 1.
Uniwersytet Rotryjski, zwany dalej Uniwersytetem kształci studentów ze wszystkich krajów, a także prowadzi badania naukowe z różnych dziedzin nauki.

Art. 2.
Uniwersytet opiera swoje działania na niniejszym Statucie oraz Bulli Jego Świątobliwości Aleksandra IV Alma Mater Rotriae z XXIX XII MMXV.

Art. 3.
Nadzór nad Uniwersytetem sprawuje Patriarcha Rotrii.

Art. 4.

1. Siedzibą Uniwersytetu jest Apostolskie Miasto Rotria.
2. Symbolami Uniwersytetu są logo oraz hymn, określone w załącznikach.

Art. 5.
Uniwersytet kształci w zakresie studiów bakalaureatu, magisterskich, licencjackich oraz doktorskich.

Art. 6.
1. Rektor, Prorektorzy, Dziekani oraz Prodziekani są uprawnieni do noszenia tóg akademickich z gronostajowym futrem.
2. Kolorem tóg władz rektorskich jest czerwony, władz dziekańskich - kolor odpowiadających barwom ich wydziałów.
2. Profesorowie są uprawnieni do noszenia czarnych tóg akademickich z obszyciami w barwach wydziałów.
3. Rektor określi, w drodze zarządzenia, insygnia władzy uniwersyteckiej oraz barwy tóg poszczególnych wydziałów.


Rozdział II - Władze Uniwersytetu


Art. 7.
1. Uniwersytetem kieruje Rektor powoływany przez Patriarchę w drodze brewe na nieokreśloną kadencję.
2. Rektorowi przysługuje tytuł Jego Magnificencji.
3. Rektorem może zostać pracownik naukowy posiadający stopień naukowy doktora lub tytuł naukowy profesora.

Art. 8.
1. Rektor ma w szczególności prawo do:
a) powołania i odwołania dziekanów, prodziekanów, dyrektorów instytutów oraz kierowników katedr i dyrektorów zakładów;
b) powołania, zmiany i zniesienia jednostek naukowych;
c) decydowania o przyjęciu w poczet studentów;
d) decydowania o skreśleniu z listy studentów;
e) nadawania i odbierania tytułów zawodowych, stopni i tytułów naukowych - z zastrzeżeniem art. 23 ust. 3 niniejszego Statutu;
2. Rektor sprawuje wszelkie inne kompetencje związane z zarządzaniem Uniwersytetem, niewymienione w niniejszym Statucie i niezastrzeżone dla innych organów.
3. Obszar terytorialny w obrębie kampusu uniwersyteckiego pozostaje pod wyłącznym zarządem władz Uniwersytetu. Wszelka ingerencja zewnętrzna bez zgody Rektora jest niedopuszczalna.

Art. 9.
1. Rektor ma prawo w drodze zarządzenia powoływać i odwoływać Prorektorów jako swoich zastępców i powierzać im poszczególne kompetencje we wszystkich sprawach dotyczących Uniwersytetu, zastrzeżonych dla Rektora.
2. Prorektorem może zostać jedynie pracownik Uniwersytetu, wyróżniający się wiedzą i szczególnym doświadczeniem merytorycznym.
3. Przepisy ust. 1 i 2 do prodziekanów stosuje się odpowiednio.

Art. 10.
Rektor na podstawie Statutu wydaje zarządzenia i decyzje jako akty wykonawcze.

Art. 11.
Senat Uniwersytetu jest kolegialnym organem doradczym Rektora.

Art. 12.
1. W skład Senatu wchodzą:
a) Patriarcha Rotrii lub wyznaczony przezeń legat;
b) Rektor;
c) Prorektorzy;
d) profesorowie;
e) po jednym przedstawicielu pracowników naukowych zatrudnionych na stanowisku asystenta, adiunkta i docenta.
2. Skład Senatu ustala Rektor przed każdorazowym zwołaniem posiedzenia.

Art. 13.
1. Senat ma prawo do:
a) inicjowania tworzenia nowych jednostek naukowych;
b) wyrażania opinii w imieniu społeczności akademickiej oraz opinii w sprawach przedłożonych przez Rektora;
c) zmiany Statutu Uniwersytetu.
2. Senat:
a) dokonuje oceny działalności Uniwersytetu i  zatwierdza roczne sprawozdanie z jego działalności przygotowane przez Rektora;
b) dba o wysoki poziom etyczny pracowników, doktorantów i studentów oraz wypowiada się w sprawach etyki zawodowej;
c) pełni funkcję sądu dyscyplinarnego w stosunku do pracowników, studentów i doktorantów;
d) nadaje i odbiera na wniosek Rektora lub z własnej inicjatywy tytuł honorowy "Doctora Honoris Causa".

Art. 14.
1. Posiedzenia Senatu zwołuje Rektor w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku.
2. Posiedzeniom Senatu przewodniczy Rektor lub wyznaczony przez niego zastępca.

Art. 15.
1. Senat wydaje uchwały jako akty wykonawcze.
2. Senat podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
3. Podjęta uchwała wchodzi w życie po podpisaniu i ogłoszeniu przez Rektora.Rozdział III - Jednostki naukowe


Art. 16.
Poprzez jednostkę naukową rozumie się każdą komórkę organizacyjną wchodzącą w skład Uniwersytetu.

Art. 17.
Obowiązującymi na Uniwersytecie jednostkami naukowymi są:
a) Zakład;
b) Katedra;
c) Instytut;
c) Wydział.

Art. 18.
1. Poprzez Zakład rozumie się niesamodzielną jednostkę naukową, na której wykłada i którą prowadzi pracownik naukowy zatrudniony co najmniej na stanowisku asystenta.
2. Zakład zajmuje się badaniami nad specjalistyczną gałęzią wiedzy wewnątrz danej jednostki naukowej wyższego szczebla.
3. Na czele Zakładu stoi dyrektor powoływany i odwoływany przez Rektora.

Art. 19.
1. Poprzez Katedrę rozumie się niesamodzielną jednostkę naukową, na której wykłada i którą prowadzi pracownik naukowy zatrudniony co najmniej na stanowisku adiunkta lub docenta.
2. Katedra prowadzi kształcenie studentów oraz badania naukowe wewnątrz i pod kierownictwem jednostki naukowej wyższego szczebla.
3. Na czele Katedry stoi kierownik powoływany i odwoływany przez Rektora.

Art. 20.
1. Poprzez Instytut rozumie się samodzielną jednostkę naukową, na której wykłada i którą prowadzi pracownik naukowy zatrudniony co najmniej na stanowisku adiunkta lub docenta.
2. Na czele Instytutu stoi dyrektor powoływany i odwoływany przez Rektora.
3. Instytut organizuje i koordynuje kształcenie studentów oraz kadry naukowej i dydaktycznej, a także badania naukowe.
4. Dyrektor ma prawo wydawać postanowienia jako akty wykonawcze.
5. Dyrektor określa wymagania edukacyjne oraz przebieg studiów na kierunkach dostępnych w danym Instytucie.

Art. 21.

1. Poprzez Wydział rozumie się samodzielną jednostkę naukową w skład której wchodzą co najmniej dwa Instytuty lub jednostki naukowe niesamodzielne, na której wykłada i którą prowadzi pracownik naukowy zatrudniony na stanowisku profesora.
2. Na czele Wydziału stoi dziekan powoływany i odwoływany przez Rektora.
3. Wydział organizuje i koordynuje kształcenie studentów oraz kadry naukowej i dydaktycznej, a także badania naukowe.
4. Dziekan ma prawo wydawać postanowienia jako akty wykonawcze.
5. Dziekan określa wymagania edukacyjne oraz przebieg studiów na kierunkach dostępnych na danym wydziale.Rozdział IV - Organizacja studiów


Art. 22.
1. Studentem i pracownikiem Uniwersytetu może zostać każdy.
2. Wniosek dotyczący rozpoczęcia studiów musi zostać złożony w Rektoracie, a następnie podlega rozpatrzeniu przez Rektora.
3. Szczegółowe wymagania edukacyjne, przebieg studiów oraz systemy egzaminowania określą dziekani poszczególnych wydziałów, dyrektorzy poszczególnych instytutów oraz kierownicy katedr w drodze postanowień.

Art. 23.
1. Uniwersytet prowadzi studia bakalaureatu, magisterskie, licencjackie i doktorskie.
a) Studia bakalaureatu kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego internetowego bakałarza (bkl. net.)
b) Studia magisterskie kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego internetowego magistra (mgr net.)
c) Studia licencjackie kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego internetowego licencjata (mgr lic. net.)
d) Studia doktorskie kończą się uzyskaniem stopnia naukowego internetowego doktora (dr net.)
2. Dla tytułów zawodowych i stopni naukowych, zamiennie stosuje się transkrypcję łacińską:
a) Studia bakalaureatu kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego sacrae* [theologiae*/legis] baccalaureatus (S.T.B./L.B.)
b) Studia magisterskie kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego sacrae* [theologiae*/legis] magister (S.T.M./L.M.)
c) Studia licencjackie kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego sacrae* [theologiae*/legis] licenciatus (S.T.L./L.L.)
d) Studia doktorskie kończą się uzyskaniem stopnia naukowego sacrae* [theologiae*/legis] doctor (S.T.D./L.D.)
3. Patriarcha Rotrii może z własnej inicjatywy lub na wniosek Rektora w drodze dekretu nadać doktorowi, posiadającemu bogaty dorobek naukowy - tytuł naukowy profesora.

Art. 24.
1. Wyróżnia się następujące stanowiska, na które powołuje i z których odwołuje Rektor:
a) Asystentem może być osoba posiadająca tytuł zawodowy bakałarza, magistra lub licencjata. Zajmuje się wyłącznie dalszym zdobywaniem wiedzy, przygotowywaniem wykładów oraz świadczeniem pomocy adiunktom i profesorom.
b) Adiunktem jest osoba zatrudniona na uczelni, posiadająca stopień naukowy doktora, która prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną. Zajmuje się przygotowywaniem i głoszeniem wykładów, prowadzeniem badań naukowych oraz pełni rolę promotora dla tytułów zawodowych. Wykłady doktorskie podlegają weryfikacji merytorycznej dziekana jednostki.
c) Docentem jest osoba zatrudniona na uczelni, legitymująca się stopniem naukowym doktora. Nie prowadzi dalszych badań naukowych, lecz może pełnić funkcje dydaktyczne w roli promotora dla tytułów zawodowych.
d) Profesorem jest osoba legitymująca się tytułem naukowym profesora oraz posiadająca bogaty dorobek naukowy. Zajmuje się przygotowywaniem wykładów, prowadzeniem badań naukowych i sympozjów oraz pełni rolę promotora we wszystkich postępowaniach o nadanie tytułu zawodowego lub stopnia naukowego. Do nauczyciela akademickiego z tytułem naukowym profesora stosuje się art. 23 ust. 3 niniejszego Statutu.
2. Pracownik naukowy posiadający tytuł naukowy profesora nie może zostać relegowany z Uniwersytetu inaczej, niż za zgodą Senatu, chyba że wynika to z prawomocnego orzeczenia sądu.
a) Relegowanie z Uniwersytetu oznacza pozbawienie możliwości prowadzenia wszelkich czynności związanych z pracą akademicką, w szczególności wymienionych w ust. 1d.
b) Relegowany pracownik naukowy z tytułem profesora, mimo utraty uprawnień merytorycznych, zachowuje tytuł naukowy, który pozostaje niezbywalny.

Art. 25.
1. Najwyższą honorową godnością naukową nadawaną przez Senat jest tytuł "Doctor Honoris Causa" przyznawany uczonym, które szczególnie zasłużyły się nauce, kulturze i życiu społecznemu.
2. Szczegółowy tryb i zasady przyznawania tytułu, o którym mowa w ust. 1 określą przepisy szczególne.
Rozdział V - Przepisy derogacyjne i postanowienia końcowe


Art. 26.
1. Statut posiada sankcję patriarszą w postaci bulli.
2. Tracą moc wszelkie regulacje dotyczące organizacji i procedowania Uniwersytetu, sprzeczne z niniejszym Statutem.
3. Rektor potwierdzi, w drodze stosownego aktu w terminie 60 dni od daty zatwierdzenia niniejszego Statutu, pełnoprawne tytuły zawodowe, stopnie i tytuły naukowe uzyskane na Uniwersytecie Rotryjskim, z uwzględnieniem kwalifikacji w trybie art. 23 niniejszego Statutu.

Art. 27.

Zmian w niniejszym Statucie dokonuje Senat w drodze uchwały.

Art. 28.
Niniejszy statut wchodzi w życie z chwilą podpisania przez Rektora i momentem jego zatwierdzenia przez Patriarchę Rotrii.


/-/ dr hab. net. Ksawery kardynał van Berden
Universitatis Rotriensis Rector


Jego Wielkoksiążeca i Arcykatolicka Wysokość Trup,
prof. net. Karol II Wawrzyniec kardynał de Medici i Zep
w historii: Patriarcha Leon III, król Skarlandu, Rotrii, Niderlandów, Estelli, 
Wielki Książę Toskanii, książę Surmenii, RONu, margrabia Bialenii.
Obecnie: truchło w grobowej tumbie.

Czasem lepiej dopełnić aktu wiecznej śmierci, niż wiecznie umierać.

[Obrazek: 2s4JK.png]Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek:
1 gości


Silnik forum © MyBB 2002-2021 Polskie tłumaczenie © MyBB PL 2007-2021 Styl © iAndrew 2016-2021 Edit © Axwell 2017-2021