Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ksawery van Berden[PF] Processo formali - Zakon Szpitala NMP Domu Niemieckiego w Jerozolimie
#1
Cytat:
[Obrazek: 116px-Escudo_inquisicion.gif]

P O S T A N O W I E N I E
o wszczęciu postępowania inkwizycyjnego ws. działalności Zakonu Szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie
z dn. 15 lipca 2016 AD.[Obrazek: fe4073c73543eeffgen.png]

PREFEKT KONGREGACJI
ŚWIĘTEJ I POWSZECHNEJ INKWIZYCJI


na podst. kan. 107 - 1°, kan. 67 § 1 w zw. z kan. 65 § 1, 4 i 5 , kan. 31 § 2 CA. Mater Nostra Ecclesia: Codex Iuris Canonici, a także art. 4 pkt. 2, 11 i 12 Bulli Iustitia et pax

p o s t a n a w i a

I. Wszcząć postępowanie inkwizycyjne w Zakonie Szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, z siedzibą w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, zwanego dalej Zakonem, celem wykrycia nieprawidłowości organizacyjnych i rozwiązania sporu, dławiącego Zakon.
II. Wezwać przed Trybunał Świętej i Powszechnej Inkwizycji wszystkie zwaśnione strony, jawiące swój interes w rychłym rozwiązaniu sporu, w szczególności zaś:
1) Brata Mateusza von Wolfensteina;
2) Brata Stanisława von Tauera;
3) Brata Andreama von Salzę;
4) Brata Jana Lubomirskiego;
5) Ojca kan. Hieronima Sieniawskiego, biskupa-elekta;
6) Pozostałych członków Zakonu, mogących przyczynić się do rozwiązania sprawy.
III. Zabezpieczyć mienie i struktury Zakonu, zawieszając władcze formy sprawowania władztwa zakonnego przez jego organy, ograniczając zarazem możliwość ich działania do czynności minimalnie koniecznych;
IV. Zobowiązać wspomniane powyżej Strony do możliwie najszybszego stawiennictwa, celem przeprowadzenia właściwego postępowania inkwizycyjnego.
V. Rozpoznać sprawę, nie wyłączając jej jawności, chyba że co innego wynikałoby z wniosków Stron.


U Z A S A D N I E N I E

Odwieczną misją Kościoła, Matki Naszej, pozostaje niesienie Ewangelii, a przy tym także krzewienie tradycji i kultury chrześcijańskiej. Nie ulega żadnej wątpliwości, że współrealizacją owej misji Kościoła zajmują się zgromadzenia zakonne, którym Stolica Apostolska powierza określoną działalność w tym zakresie, w tym także dusze wiernych Braci i Sióstr, działających na łonie owych zgromadzeń. Wszelkie swady i spory, rodzące się w tak integralnej części działalności Kościoła, muszą być rozwiązywane z najwyższą starannością i podług najlepszej znajomości prawa kanonicznego. Działając zatem na wniosek Jego Świątobliwości Sykstusa IV, Patriarchy i Biskupa Rotrii, Sługi Sług Bożych etc., Prefekt Kongregacji postanowił o wszczęciu postępowania wyjaśniającego celem rozwiązania sporu dławiącego Zakon Szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, z siedzibą w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, którego działalność i szczególna misja stanowią ważny element rozwoju kultury i działalności całego Kościoła w mikroświecie. Działając na kanwie kanonicznych uprawnień, zastrzegając właściwą sobie kognicję, nadrzędnym celem Trybunału Inkwizycyjnego jest dokładne zbadanie całości sprawy, wysłuchanie zeznań organów Zakonnych, a ostatecznie - rozstrzygnięcie dzielącego strony sporu. By jednak nie uchybiać żadnemu dobru, a także rozeznać rzecz z należytym zaangażowaniem, Wielki Inkwizytor, działając w oparciu o przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego i Bulli Iustitia et Pax, postanowił wezwać przed oblicze Trybunału świadków, których zeznania i opis stanu faktycznego mogą okazać się nader istotnymi dla sprawy.

P O U C Z E N I E

Litera A. Trybunał Inkwizycyjny rozpozna sprawę w możliwie najszybszym terminie, po przeprowadzeniu dowodów z zeznań Stron wezwanych niniejszym postanowieniem, a także po zapoznaniu się ze stanem faktycznym.
Litera B. Trybunał Inkwizycyjny rozpozna sprawę z udziałem Stron, wezwanych podłóg powyższego przepisu.
Litera C. Trybunał Inkwizycyjny zobowiązuje Strony, by zgłaszając swoje uczestnictwo w postępowaniu, z należytą starannością i niczego nie ukrywając - przedstawiły jednocześnie wyczerpujący opis stanu faktycznego, wywołującego rozbieżności wśród organów Zakonu. Opis ów powinien być złożony najpóźniej 7. dnia, począwszy od dnia dzisiejszego, to jest aż do 22. dnia miesiąca lipca, w roku Pańskim bieżącym. Tak złożony opis stanowić będzie stanowisko Stron w postępowaniu. Uchybienie wskazanym przez Trybunał terminom może skutkować nieuwzględnieniem stanowiska w postępowaniu.
Litera D. Trybunał Inkwizycyjny zobowiązuje Strony, aby wraz z potwierdzeniem obecności połączonym z prezentacją stanowiska Strony w postępowaniu - złożyły wszelką wymaganą dokumentację i materiał dowodowy, mogące przyczynić się do sprawiedliwego rozwiązania sprawy.
Litera E. Trybunał Inkwizycyjny poucza, że każdej ze Stron ujętych niniejszym postanowieniem przysługuje możliwość jednokrotnego wystąpienia przed Trybunałem. Wówczas winna nastąpić prezentacja stanu faktycznego i materiału dowodowego, zgromadzonego przez stronę. Chęć ponownego wypowiedzenia się w sprawie wymaga każdorazowej zgody Wielkiego Inkwizytora, przewodniczącego sprawie.
Litera F. Trybunał Inkwizycyjny zastrzega, że każdy, kogo expressis verbis nie wezwano przed Trybunał, zająć stanowisko może w postępowaniu jedynie za każdorazowo udzieloną zgodą Wielkiego Inkwizytora.
Litera G. Gwardia Apostolska, obecna podczas posiedzenia Trybunału, czuwać będzie nad bezpieczeństwem i poprawnym przebiegiem postępowania.
Litera H. A kto by działalność Świętego Oficjum utrudniał lub uniemożliwiał, chociażby nieskutecznie albo w zamiarze, naruszając właściwe obyczaje lub prawa, szczególnie Kodeks Prawa Kanonicznego, spotka go surowa kara.


/-/ Xaverius card. van Berden
Sanctae Officiae Prefectus
Inquisitor Magnus

#2
Z E Z N A N I E
kan. Hieronima Sieniawskiego, biskupa-elekta


Cytat:Wasza Eminencjo.

Niestety nie dysponuję komunikatorem GG, jednak pozostaję do dyspozycji poprzez PW.

Przechodzą do meritum... Po przybyciu do Rzeczypospolitej zastałem Zakon w kompletnej ruinie - brak władz, nieaktywni członkowie, zastój w działaniu. Pewnym przełomem było objęcie prymasostwa przez Ekscelencję Castiglioniego, który (przy mojej skromnej pomocy) podjął widoczne starania, by uzdrowić sytuację we Wspólnocie. Niezbędna okazała się tutaj interwencja Arcybiskupa jako bezpośredniego zwierzchnika z ramienia Stolicy Apostolskiej, czego wyrazem stało się zawieszenie statutu oraz zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Kapituły, które miało zająć się wyborem nowego Wielkiego Mistrza, a także uchwaleniem zmienionego aktu węgielnego. Po jakimś czasie wszystkie starania ucieleśniły się przez aprobatę Patriarchy Leona III. Problem pojawił się dopiero po nieoczekiwanym powrocie Pana von Salzy, który roszczeniowo zaczął dochodzić swoich rzekomych praw, żądając odzyskania majątków (hipotecznie Zakon nie posiadał żadnej własności ani armii, bo wszystko było jego własnością) oraz pozycji. Resztę już wszyscy znamy.

W mej opinii Zakon został stworzony przez Pana Salzę jako prywatny folwark, a nie wspólnota pełnoprawnych członków o czym świadczy roszczeniowość byłego Wielkiego Mistrza, a także status własności ziem. Uważam, że procedura zmiany władzy była w pełni legalna oraz niezbędna, by ratować dziedzictwo Krzyżaków.

Chciałbym podkreślić także, iż Pan Salza nie otrzymał od Kocioła żadnych gwarancji (sprawę prześledziłem dokładnie) - ustnych czy pisemnych.

Exsurge Domine et iudica causam Tuam!

#3
Wasza Ekscelencjo,
Pragnę na początku poinformować, że nasz Wielki Komtur raczej przed trybunał się nie stawi. Choruje od dłuższego czasu na realioze. Co do rozprawy odwołuje się do słów JE biskupa Sieniawskiego. Na PW mogę Waszej Eminencji przesłać hasło do Sali Obrad Zakonu, w której obradowaliśmy nad tymi sprawami które rozstrzygnąć się mają na tej rozprawie.

#4
Szanowny Panie,
Trybunał Inkwizycyjny przyjmuje Pańskie stanowisko, jednocześnie dopuszczając dowód z materiałów zgromadzonych w Sali Obrad Zakonu.

Czekamy na stanowiska pozostałych uczestników postępowania. W braku ich terminowego złożenia, Trybunał podejmie rozstrzygnięcie na podstawie zgromadzonego dotychczas materiału dowodowego.

#5
Z E Z N A N I E
Sz. P. Jana Lubomirskiego - Marszałka Wielkiego Zakonu Krzyżackiego


Cytat:Stawiam się przed Trybunał. Będę mówił o sprawach trochę mniej formalnych. Mianowicie, nowym WM jest Pan von Tauer, został wybrany zgodnie z prawem. Odniosę się teraz do kwestii majątków. Z prywatnych kies możemy wykupić majątki Pana v. Salzy oraz wiele innych majątków. Możemy utworzyć w banku nowe konto np. Krzyżacy i dopóki nie będzie odpowiednich dochodów, robić zrzutki. Tak jak powiedział Pan Hieronim, Bracia musieli odbudowywać Zakon praktycznie od zera, nie można winić Kościoła, ponieważ stary Statut został unieważniony, wraz z przyjęciem nowego.


#6
Z E Z N A N I E
Sz. P. Stanisława von Tauera


Cytat:Oto me zeznania:
Cytat:Potwierdzam wszystkie zeznania przedmówców. Ich zeznania składają się wyłącznie z prawdy. A oto moje własne zeznania:
Pan v. Salza założył Zakon przy aprobacie braci szlacheckiej i króla, także (chyba) Patriarchy. Na początku dostał Malbork od rodu Chojnackich, (choć nie mogę znaleźć aktu darowizny) później zakupił Wenden i dostał Baranowicze od bp Kenta (link do darowizny mogę podać) resztę majątków (tak mi się zdaję) wykupił sam. Jednakże już od początku pan Andream był uporczywie nieaktywny. Z powodu realiozy nie przyjął króla we progi Malborku, przez jego nieaktywność Zakon podupadał. Po dwóch latach takiej zmiennej aktywności, zakonnicy postanowili wziąć sprawy we własne ręcę. Unieważniliśmy stary statut który mówił, że Wielki Mistrz obierany jest dożywotnio. Stworzykiśmy nowy statut gdzie nie ma takiego punktu. Tenże statut głosi, że po miesiącu niezapowiedzianej nieobecności Mistrza zakonnicy mogą go zdetronizować. I zrobiliśmy to, wedle nowego statutu. I nowym Mistrzem zostałem ja. A gdy wrócił pan Andream, zaczął rościć sobie tytuł Wielkiego Mistrza i bez wyjaśnienia odebrał Zakonowi majątki które były przecież wspólne, Zakonu i pana v. Salzy.
Uważał że powinien być nadal Wlk. Mistrzem bo stary statut tak mówił. A stary statut nie obowiązywał

#7
Z E Z N A N I E
Sz. P. Adreama von Salzy


Cytat:JA Andream von Salza stawiam się przed Trybunałem i oświadczam

W sprawie mojego praw do funkcji Wielkiego Mistrza, już się wypowiadałem.
Jako, że złożyłem rezygnację z członkostwa w Zakonie, to już nie ma to żadnego znaczenia moje dalsze wypowiedzi.
Ale w sprawach majątku to W. Pan Stanisław oględnie mówiąc minął się z prawdą

Przypominam, że Jego Świątobliwość 28 listopada 2013 oficjalnie powołał Zakon

quote="Stanisław von Tauer"]Oto me zeznania:
Cytat:Na początku dostał Malbork od rodu Chojnackich, (choć nie mogę znaleźć aktu darowizny) później zakupił Wenden i dostał Baranowicze od bp Kenta (link do darowizny mogę podać) resztę majątków (tak mi się zdaję) wykupił 

Na początku w lipcu 2013 roku zakupiłem Wenden

Potem we wrześniu dostałem majątek w spadku od biskupa Kent
http://www.rzeczpospolitaobojganarodow.p...cze#p15492
i tekst
przez August Medycejski » 22 wrz 2013, 07:07
Biskup Kent zostawił te majątki Waszmości w spadku?

EDIT:

Znalazłem to:
Dnia 24.07.2013 po długiej i ciężkiej chorobie w Majątku Baranowicze zmarł Otto Kent. Jego ostatnie słowa brzmiały: "Niech Bóg, Historia i Ojczyzna wybaczą mi moje ostatnie ciężkie zaniedbania"
Przed śmiercią zdążył spisać testament. Przeznaczył on wszystkie swoje majątki, posiadłości, folwarki etc. oraz kwotę w wysokości 39125 DPL Panu Andreamowi Fratremowi. Prosi także o godny pochówek w Ziemi Rzeczypospolitej.


W takim razie za nieprzepisanie majątków i zaniedbanie ze strony Kancelarii przepraszam i dokonuję stosownych zmian w Księdze Ziemian 

A na koniec dostał darowiznę wielkiego majątku Malbork od rodu Trzaska Chojnackich
http://www.rzeczpospolitaobojganarodow.p...ork#p16042

Cytat:Wielmożny Panie Rezydencie
Pieniądze za majątek Malbork przesłałem, proszę majątek zapisać na rzecz Andream von Salza Wielkiego Mistrza Zakonu Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie . Jest to mój dar dla Andream von Salza

Mam nadzieję, że Ród Trzaska-Chojnackich potwierdzi tą darowiznę

Z tych majątków pobudowałem dalsze Zamki, wystawiałem wojska.

Więc nie do końca W. Pan Stanisław mówił pod przysięgą prawdę i tylko prawdę


Natomiast inni rycerze Zakonu, w tym W. Pan Stanisław, nie dawali żadnych pieniędzy na Zakon, budowali swoje  prywatne majątki i wojska.
A teraz W.Pan Stanisław upominana się o nie swój majątek#8
Z E Z N A N I E
Sz. P. Andrzej Trzaska-Chojnacki


Cytat:Proszono mnie abym zagrał głos w sprawie majątku Malbork
Oświadczam, że zakupiłem majątek Malbork i przekazałem go Czcigodnemu Pani Andream von Salza na użytek prywatny.
Mam nadzieję, że sprawa została definitywnie wyjaśniona.

Składam również rezygnację z członkowska w Zakonie Krzyżackim.
i składam akces do zakonu Kawalerów Mieczowych, jeśli powstanie

#9
S T A N O W I S K O  K O Ń C O W E
Sz. P. Stanisława von Tauera

Cytat:Moje żądanie nie są wielkie.Chcę jeno takiej gwarancji, że Zakon będzie mógł korzystać z dóbr pana v. Salzy (ale nie otrzymywać dochodów z tychże majątków) oraz, że Zakon będzie mógł w przyszłości wykupić majątki znajdujące się w Koronie pana Andreama.

#10
S T A N O W I S K O  K O Ń C O W E
Sz. P. Andreama von Salzy


Cytat:Eminencjo
Jak już parokrotnie podkreślałem, dla zgody i dobra Braci - rycerzy odszedłem z Zakonu.
Nie potrafiłem się porozumieć z Wielkim Mistrzem Stanisławem, ani on ze mną. Po moim odejściu wydaje mi się że stosunki się ocieplają, ale proszę tego nie zniszczyć.
Nie wnoszę żadnych poprawek do Statutu.
Rzeczpospolita jest duża, więc nie ma problemu aby na jej terytorium działy dwa Zakony, w Koronie Krzyżacy, na Liwie Kawalerowie Mieczowi - tak też było w rzeczywistości .
Jeszcze raz proszę o powołanie nowego Zakonu, bo inaczej znowu dojdzie do waśni, kłutni i w końcu nikt nie będzie potrafił nad tym zapanować.
Co do majątku, jak powstanie nowy zakon, będę musiał tworzyć podwaliny ekonomiczne i wojskowe tej organizacji, więc wtedy chętnie sprzedam cały majątek w Koronie.Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek:
1 gości


Silnik forum © MyBB 2002-2020 Polskie tłumaczenie © MyBB PL 2007-2020 Styl © iAndrew 2016-2020 Edit © Axwell 2017-2020