Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Konkordat między Carstwem Brodryjskim a Państwem Kościelnym Rotria
#1
Cytat:
Apostolskie Miasto Rotria, XXXI VII A.D. MMXVI


[Obrazek: rotria_emblemat.png]

KONKORDAT
pomiędzy
Państwem Kościelnym Rotria
a
Carstwem Brodryjskim


Wysokie Układające się Strony:

Jego Świątobliwość Sykstus IV,
Patriarcha Rotrii, w imieniu własnym i Państwa Kościelnego Rotria

oraz

Jego Carska Mość Iwan I Pietrow-Dostojewski,
Car Brodrii, w imieniu własnym i Carstwa Brodryjskiego

zawierają w najlepszej wierze następujący Konkordat, traktujący również o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych:


Art. 1.
1. Wysokie Układające się Strony uznają się niniejszym wzajemnie za suwerenne państwa i podmioty prawa międzynarodowego.
2. Wysokie Układające się Strony wyrzekają się we wzajemnych stosunkach używania jakiejkolwiek przemocy.

Art. 2.
1. Wysokie Układające się Strony nawiązują niniejszym stosunki dyplomatyczne.
2. Wysokie Układające się Strony dopuszczają ustanowienie przedstawicielstwa Państwa Kościelnego w Carstwie Brodryjskim oraz przedstawicielstwa Carstwa Brodryjskiego w Państwie Kościelnym.
3. Przedstawicielem Państwa Kościelnego w Carstwie Brodryjskim będzie duchowny, zwierzchnik prowincji kościelnej.
4. Przedstawiciel Carstwa brodryjskiego w Państwie Kościelnym posiadać będzie rangę ambasadora.

Art. 3.
1. Ambasadorowi i przedstawicielowi Stolicy Apostolskiej przysługuje immunitet na terenie państwa przyjmującego.
2. W ramach immunitetu, na terenie państwa przyjmującego, ambasador lub przedstawiciel Stolicy Apostolskiej:
a) nie podlega jurysdykcji karnej państwa przyjmującego,
b) nie podlega jurysdykcji cywilnej państwa przyjmującego, chyba że sprawa dotyczy ich działalności niezwiązanej zupełnie z pełnioną misją, a sprawa dotyczy interesów prawnych osób trzecich, podległych jurysdykcji państwa przyjmującego,
c) korzysta ze swobody poruszania się po obszarze państwa przyjmującego,
d) korzysta z prawa do reprezentowania interesów państwa wysyłającego, w sposób uznany przez siebie za właściwy, w środkach masowego przekazu, w tym na głównej liście dyskusyjnej lub forum państwa przyjmującego,
e) nie jest zobowiązany do składania zeznań w charakterze świadka.
3. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze dyplomatycznej spory wynikłe na tle postępowania swoich przedstawicieli, z zastrzeżeniem dopuszczalności drogi sądowej w sytuacji, o której mowa w art. 4.

Art. 4.
Jeśli pod wątpliwość poddaje się niewinność lub uczciwość przedstawiciela, państwo wysyłające ma obowiązek wszczęcia śledztwa.

Art. 5.
1. Ambasador lub przedstawiciel Stolicy Apostolskiej może zrzec się immunitetu.
2. Wydalenie ambasadora lub przedstawiciela Stolicy Apostolskiej z państwa przyjmującego następuje poprzez uznanie go za persona non grata.
3. W przypadku wydalenia ambasadora lub przedstawiciela Stolicy Apostolskiej państwo przyjmujące zobowiązuje się do złożenia wyjaśnień i przedstawienia powodu wydalenia przedstawiciela państwa wysyłającego.

Art. 6.
Święty Kościół Rotryjski oraz Carstwo Brodryjskie potwierdzają wzajemną niezależność i autonomiczność, oraz zobowiązują się do poszanowania tej zasady we wzajemnych stosunkach.

Art. 7.
Carstwo Brodryjskie ma obowiązek zagwarantować Świętemu Kościołowi Rotryjskiemu oraz jego osobom prawnym i fizycznym swobodę utrzymywania stosunków i komunikowania się z Państwem Kościelnym, z Konferencjami Episkopatów, z Kościołami partykularnymi, a także między sobą i z innymi wspólnotami, instytucjami, organizacjami i osobami w kraju i za granicą.

Art. 8.
1. Carstwo Brodryjskie uznaje osobowość prawną Świętego Kościoła Rotryjskiego jako całości, a także wszystkich jego diecezji na terytorium Carstwa Brodryjskiego.
2. Inne organizacje i jednostki Świętego Kościoła Rotryjskiego mogą starać się o uzyskanie osobowości prawnej w myśl przepisów prawa neapolitańskiego za pośrednictwem kompetentnej władzy kościelnej.

Art. 9.
Przestrzegając prawa do wolności religijnej, Państwo zapewnia Kościołowi bez względu na obrządek, prawo do swobodnego i publicznego pełnienia jego misji, łącznie z wykonywaniem jurysdykcji oraz zarządzaniem i administrowaniem jego sprawami na podstawie prawa kanonicznego z zastrzeżeniem, że nie może godzić to w przepisy prawne Carstwa Brodryjskiego.

Art. 10.
1. Tworzenie właściwych Kościołowi struktur należy do kompetentnej władzy kościelnej; dotyczy to w szczególności erygowania, zmieniania i znoszenia prowincji kościelnych, archidiecezji, diecezji, ordynariatu polowego, administratur apostolskich, prałatur personalnych i terytorialnych, opactw terytorialnych, parafii, instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego oraz innych kościelnych osób prawnych.
2. Żadna część terytorium Brodryjskiego nie będzie włączona do archidiecezji, diecezji lub prowincji kościelnej mającej swą stolicę poza granicami Carstwa Brodryjskiego.
3. Żadna diecezja mająca swą stolicę w Carstwie Brodryjskim nie będzie się rozciągała poza granice Carstwa Brodryjskiego.
4. Państwo Kościelne eryguje dla Carstwa Brodryjskiego i odrębne prowincje kościelne w postaci archidiecezji lub diecezji, na której czele stanie Prymas Brodrii w randze co najmniej biskupa.

Art. 11.
1. Zwierzchnik prowincji kościelnej jest wybierany przez władze Państwa Kościelnego.
2. Urzędy kościelne obsadza kompetentna władza kościelna zgodnie z przepisami prawa kościelnego i rotryjskiego.
3. Mianowanie i odwoływanie arcybiskupów, biskupów, opatów należy wyłącznie do władz Państwa Kościelnego.

Art. 12.
1. Carstwo Brodryjskie zobowiązuje się respektować małżeństwa zawarte przed kompetentną władzą kościelną.
2. Małżeństwo zawarte w ośrodku kultu religijnego wywiera skutki cywilnoprawne, jeżeli:
a) między nupturientami nie istnieją przeszkody wynikające z prawa brodryjskiego,
b) złożą oni przy zawieraniu małżeństwa zgodne oświadczenie woli dotyczące wywarcia takich skutków i
c) o fakcie zawarcia małżeństwa został powiadomiony odpowiedni w myśl przepisów dotyczących zawarcia małżeństwa organ w terminie pięciu dni od zawarcia małżeństwa; termin ten ulega przedłużeniu, jeżeli nie został dotrzymany z powodu siły wyższej, do czasu ustania tej przyczyny.

Art. 13.
Wszystkim, którzy z jakiejkolwiek przyczyny przebywają przymusowo w danym miejscu bez możliwości opuszczenia go w celu uczestnictwa w praktykach religijnych, Carstwo Brodryjskie zobowiązuje się, w miarę swych możliwości, umożliwić uczestnictwo w tych praktykach.

Art. 14.
Kościelne osoby prawne, jak również Święty Kościół Rotryjski jako całość, mogą zgodnie z przepisami prawa neapolitańskiego nabywać, posiadać, użytkować i zbywać mienie nieruchome i ruchome oraz nabywać i zbywać prawa majątkowe.

Art. 15.
Wysokie Układające się Strony zobowiązują się wzajemnie do podejmowania działań zmierzających do rozwoju wzajemnych stosunków.

Art. 16.
1. Każda z Wysokich Układających się Stron może wypowiedzieć niniejszy Konkordat.
2. W przypadku wypowiedzenia niniejszego Konkordatu traci on swoją moc z upływem trzeciego dnia następującego po dniu notyfikacji wypowiedzenia Konkordatu drugiej stronie.

Art. 17.
Konkordat wchodzi w życie z dniem ratyfikowania go przez Wysokie Układające się Strony.W imieniu Państwa Kościelnego Rotria oraz Jego Świątobliwości
Sykstusa IV, Patriarchy i Biskupa Rotrii, etc., etc., etc.
(-) Wilhelm Jan Oranje-Nassau,
Wicekanclerz Stolicy Apostolskiej


[Obrazek: 2cBxh.png]W imieniu Carstwa Brodryjskiego oraz Jego Carskiej Mości,
Iwana I Pietrowa-Dostojewskiego, Cara Brodrii, samodzierżcy Wszechbrodryjskiego

(-) Tomasz Bagrat-Dostojewski[i],
Wielki Książę Bałmucji, Hrabia Lisendorff
[/i]
/-/ Jego Eminencja
Wilhelm Jan Oranje-Nassau
[Obrazek: 2URap.png]Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek:
1 gości


Silnik forum © MyBB 2002-2020 Polskie tłumaczenie © MyBB PL 2007-2020 Styl © iAndrew 2016-2020 Edit © Axwell 2017-2020