Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Konsultacje ogólnonarodowe nad projektem bulli zasadniczej
#1
Cytat:
[Obrazek: 25JG9.png]


Czcigodni Bracia i Siostry!
Drodzy obywatele!


Wolą Wicekanclerza, pragnę przedstawić projekt nowej bulli zasadniczej autorstwa Jego Świątobliwości Aleksandra IV, który został omówiony na posiedzeniu Kurii. Niech rozpocznie się debata nad kształtem aktu prawnego najwyższej rangi w naszym państwie. Bulla jest krótka, zwięzła i elastyczna, skrojona na miarę dzisiejszych potrzeb. Wiele spraw np. zadania dykasterii Kurii mają określać przepisy niższego rzędu. Proszę wszystkich obywateli o zabranie głosu i zaprezentowanie swoich uwag.


x. Severino Castiglioni
Kancelista Kurii Rotryjskiej


Cytat:
BULLA
Super Universas


z dnia ... XII A.D. MMXV


PREAMBUŁA

W trosce o przyszłość naszą i naszej Ojczyzny,
na powrót się jednocząc w posłuszeństwie wobec prawowitego Patriarchy,
my - obywatele Rotrii,
wierząc w Boga Wszechmocnego,
Pana Naszego,
który jest dla nas źródłem wiary, nadziei i miłości,
postanawiamy, iż stać będziemy na straży jedności i suwerenności Naszej Ojczyzny,
i w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem oraz przed własnym sumieniem,
ustanawiamy ten akt normatywny
jako podstawowe źródło praw dla naszego państwa.


ROZDZIAŁ I
Państwo Kościelne Rotria

Artykuł 1
1. Państwo Kościelne Rotria, zwane dalej Państwem Kościelnym, jest teokratyczną monarchią elekcyjną.
2. Państwo Kościelne jest nierozerwalnie związane z Kościołem Rotryjskim.
3. Organy Państwa Kościelnego Rotria są także organami Kościoła Rotryjskiego.

Artykuł 2
1. Językami urzędowymi w Państwie Kościelnym są język polski i język łaciński, które mogą być używane wymiennie.
2. Stolicą Państwa Kościelnego jest Apostolskie Miasto Rotria.
3. Walutą Państwa Kościelnego jest lir rotryjski.
4. Jeden lir rotryjski równy jest 100 centesimom rotryjskim.

Artykuł 3
1. Godłem Państwa Kościelnego w trakcie trwania pontyfikatu Patriarchy są klucze św. Piotra przewiązane sznurem i zwieńczone tiarą.
2. Godło Państwa Kościelnego w trakcie sediswakancji stanowią klucze św. Piotra przwiązane sznurem pod ombrellino.
3. Flagę Państwa Kościelnego stanowią dwa pasy w kolorach białym i złotym.
4. Hymnem Państwa Kościelnego jest marsz "Hymnus Pontificalis".

Artykuł 4
1. W Państwie Kościelnym obowiązuje następująca hierarchia aktów prawnych:
1) Bulla Super Universas;
2) bulle i konstytucje apostolskie;
3) ratyfikowane umowy międzynarodowe;
4) dekrety Motu Proprio;
5) brewe;
6) mandatamenta dykasterii Kurii Rotryjskiej;
7) akty prawa wewnętrznego;
8) akty prawa miejscowego;
9) normy prawa zwyczajowego.
2. Akt niższego rzędu w hierarchii aktów prawnych nie może pozostawać w sprzeczności z aktem prawnym wyższego rzędu.
3. Wszystkie akty prawne wymagają publikacji w Dzienniku Praw Państwa Kościelnego "Acta Apostolicae Sedis" pod rygorem ich nieważności.
ROZDZIAŁ II
Obywatele

Artykuł 5
1. Obywatelstwo rotryjskie jest węzłem prawnym łączącym jednostkę z Państwem Kościelnym.
2. Obywatelstwo jest nadawane i odbierane przez Patriarchę w drodze uznaniowej decyzji wyrażonej w brewe.
3. Każdy, komu zostanie przyznane przez Patriarchę Rotrii obywatelstwo zobowiązany jest do złożenia w przeciągu siedmiu dni od daty otrzymania obywatelstwa przysięgi według następującej roty: "Ja, N., przysięgam uroczyście wierność Patriarsze Rotrii, posłuszeństwo wobec praw Państwa Kościelnego i poszanowanie jego wartości. Przysięgam sumiennie wykonywać swe obowiązki kierując się dobrem Państwa Kościelnego Rotria oraz jego obywateli, dbając i szanując interes państwa i jego mieszkańców a w chwilach najwyższej potrzeby być podporą i fundamentem sprawiedliwości, praworządności i oddania Patriarsze, Państwu Kościelnemu Rotria i jego mieszkańcom". Rotę przysięgi należy zakończyć formułą religijną "Tak mi dopomóż Bóg!".

Artykuł 6
1. Każdy obywatel zobowiązany jest do dochowania przysięgi obywatelskiej.
2. Wszyscy obywatele Państwa Kościelnego mają obowiązek do dochowania wierności wobec prawowitego Patriarchy oraz przestrzegania prawa.
ROZDZIAŁ III
Patriarcha i Kolegium Kardynalskie

Artykuł 7
1. Pełnia władzy w Państwie Kościelnym należy do osoby Patriarchy, który niniejszą władzą może dowolnie rozporządzać w granicach obowiązującego prawa.
2. Patriarcha jest suwerenem Państwa Kościelnego i gwarantem jego suwerenności.
3. Patriarcha jest zwierzchnikiem Kościoła Rotryjskiego i głową Państwa Kościelnego, a także Biskupem Rotrii.
4. Patriarcha może scedować część swojej władzy na inne podmioty Państwa Kościelnego.
5. Patriarcha odpowiada jedynie przed Bogiem, historią i własnym sumieniem.

Artykuł 8
Patriarcha w szczególności:
1) reprezentuje Państwo Kościelne na zewnątrz;
2) wydaje bulle, konstytucje apostolskie, brewe i dekrety motu proprio;
3) ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe;
4) określa kształt i kompetencje organów państwowych oraz kościelnych;
5) powołuje i odwołuje urzędników państwowych oraz kościelnych;
6) mianuje i odwołuje pełnomocnych przedstawicieli Państwa Kościelnego w innych państwach;
7) ustanawia i znosi organy terenowe Kościoła Rotryjskiego;
8) ustanawia i znosi funkcje kościelne oraz tytuły honorowe;
9) ustanawia i znosi ordery i odznaczenia;
10) nadaje, obniża i odbiera funkcje kościelne oraz tytuły honorowe;
11) nadaje i odbiera ordery oraz odznaczenia;
12) nadaje i odbiera obywatelstwo rotryjskie;
13) stosuje prawo łaski;
14) mianuje i odwołuje Kamerlinga.

Artykuł 9
1. Opróżnienie tronu Patriarszego następuje wskutek:
1) upływu sześciomiesięcznej kadencji;
2) zrzeczenia się tronu przez Patriarchę;
3) śmierci realnej lub wirtualnej;
4) uznania niemożności sprawowania urzędu przez Patriarchę Rotrii, potwierdzonego rozstrzygnięciem Kongregacji Świętej i Powszechnej Inkwizycji.
2. Opróżnienie tronu Patriarszego obwieszcza Kamerling niezwłocznie po zaistnieniu jednej z przesłanek ujętych w ust. 1.

Artykuł 10
1. Z chwilą opróżnienia tronu Patriarszego następuje okres wakatu Stolicy Apostolskiej, zwany dalej sediswakancją.
2. W okresie sediswakancji władzę patriarszą sprawuje Kamerling.
3. W przypadku niemożności sprawowania władzy przez Kamerlinga, jego obowiązki i uprawnienia przejmuje Wicekanclerz, a w razie jego braku najstarszy stażem kardynał.
4. Kamerling ma obowiązek w terminie trzech dni zwołać konklawe w celu wyboru nowego Patriarchy.
5. Jeżeli Kamerling nie dopełni obowiązku określonego w ust. 4, obowiązek ten przechodzi kolejno na kardynałów w hierarchii starszeństwa.

Artykuł 11
1. Konklawe zwoływane jest w celu wybrania nowego Patriarchy.
2. Konklawe musi zakończyć się wyborem nowego Patriarchy.
3. W konklawe mają prawo uczestniczyć tylko członkowie Kolegium Kardynalskiego.
4. Organizację i sposób obrad konklawe określają przepisy szczególne.

Artykuł 12
1. Tytuł kardynalski jest oznaką najwyższej godności w Państwie i Kościele Rotryjskim.
2. Kardynałem może zostać każdy członek Kościoła Rotryjskiego.
3. Kardynałów w sposób nieskrępowany kreuje i znosi Patriarcha.
ROZDZIAŁ IV
Kuria Rotryjska

Artykuł 13
1. Kuria Rotryjska, zwana dalej Kurią, wspomaga Patriarchę w administrowaniu Państwem Kościelnym oraz Kościołem Rotryjskim.
2. Kuria Rotryjska prowadzi politykę wewnętrzną i zewnętrzną z zakresie niezastrzeżonym dla innych organów.

Artykuł 14
1. Na czele Kurii Rotryjskiej stoi Wicekanclerz.
2. Kuria Rotryjska składa się z trzech dykasterii: Kancelarii Apostolskiej, Datarii Apostolskiej i Sekretariatu Stanu.
3. Kompetencje Wicekanclerza oraz dykasterii określają przepisy szczególne.

Artykuł 15
1. Członków Kurii powołuje i odwołuje Patriarcha na wniosek Wicekanclerza.
2. Urzędnicy państwowi nie mogą prowadzić żadnej działalności, która stałaby w sprzeczności z pełnionymi przez nich obowiązkami.
3. W przypadku, gdy na danym stanowisku w Kurii Rotryjskiej panuje wakat, Wicekanclerz uprawniony jest do pełnienia obowiązków właściwych dla danego stanowiska.
4. Kadencja Kurii trwa od momentu powołania Wicekanclerza przez Patriarchę, aż do momentu wprowadzenia sediswakancji, odwołania lub rezygnacji Wicekanclerza Kurii.

Artykuł 16
1. Kierownicy centralnych urzędów państwowych na podstawie powszechnie obowiązujących aktów prawnych w celu wykonywania swoich obowiązków mają prawo wydawać mandatamenta.
2. Patriarcha może uchylić mandatamentum wydane przez Kurię.
ROZDZIAŁ V
Kongregacja Świętej i Powszechnej Inkwizycji

Artykuł 17
1. Kongregacja Świętej i Powszechnej Inkwizycji, zwana dalej Kongregacją, sprawuje władzę sądowniczą na terenie Państwa Kościelnego Rotria oraz wszystkich podległych jednostek diecezjalnych, na zasadach przyjętych dla sądownictwa powszechnego i kościelnego.
2. Na czele Kongregacji stoi Prefekt, zwany Wielkim Inkwizytorem.

Artykuł 18
1. Kongregacja dokonuje powszechnie obowiązującej wykładni prawa.
2. Od wyroków Kongregacji przysługuje prawo odwołania, określone w odrębnych przepisach.
3. Kardynałowie mają przywilej sądzenia jedynie przez Patriarchę, jednak jego wyroki są dla nich nieodwołalne.
ROZDZIAŁ VI
Przepisy końcowe

Artykuł 19
1. Zmiany niniejszego aktu może dokonać jedynie Patriarcha.
2. Nie można dokonywać zmian niniejszego aktu w trakcie trwania okresu sediswakancji.

Artykuł 20
Moc prawną traci Bulla Exsurge Domine z dnia 26 lutego 2012 roku.

Artykuł 21
Niniejszy akt wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
Odpowiedz

#2
Ojcze Święty,
Wielebni Bracia!


Pozwoliłem sobie dokonać stylistycznej korekty projektu Bulli, dołączając do art. 9 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu zapis: "niezwłocznie po zaistnieniu przesłanek ujętych w ust. 1.".


W pozostałym zakresie nie zgłaszam przeciwwskazań.
Jednocześnie pragnę poinformować, że w zakresie zainteresowań naukowych na Wydziale Prawa UR, przepisy uchwalonej ustawy zasadniczej poddane zostaną dogmatycznej analizie prawnej, po których sformułowany zostanie kanon wykładni doktrynalnej przepisów ustawy zasadniczej  Big Grin

Cum debita reverentia,
Odpowiedz

#3
(31.12.2015, 15:37:21)Ksawery van Berden link napisał(a): Ojcze Święty,
Wielebni Bracia!


Pozwoliłem sobie dokonać stylistycznej korekty projektu Bulli, dołączając do art. 9 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu zapis: "niezwłocznie po zaistnieniu przesłanek ujętych w ust. 1.".


W pozostałym zakresie nie zgłaszam przeciwwskazań.
Jednocześnie pragnę poinformować, że w zakresie zainteresowań naukowych na Wydziale Prawa UR, przepisy uchwalonej ustawy zasadniczej poddane zostaną dogmatycznej analizie prawnej, po których sformułowany zostanie kanon wykładni doktrynalnej przepisów ustawy zasadniczej  Big Grin

Cum debita reverentia,

Dziękuję za uwagę legislacyjną. Oprócz badań uniwersyteckich (a sam planuje analizę prawnoporównawczą ustaw zasadniczych kilku państw), należy pamiętać, że Kongregacja Świętej Inkwizycji ma prawo dokonywać wiążącej wykładni aktów prawnych.
Odpowiedz

#4
Cytat:Pozwoliłem sobie dokonać stylistycznej korekty projektu Bulli, dołączając do art. 9 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu zapis: "niezwłocznie po zaistnieniu przesłanek ujętych w ust. 1.".

Tak sformułowany przepis oznaczałby, iż do jego skuteczności potrzebne jest zaistnienie wszystkich przesłanek ujętych w art. 9 ust. 1 jednocześnie. Proponuję zatem drobną, aczkolwiek istotną korektę na: "niezwłocznie po zaistnieniu jednej z przesłanek ujętych w ust. 1" - tym bardziej, iż niemożliwym jest, by którekolwiek z tych przesłanek mogły zaistnieć równocześnie.

Co do reszty nie mam zastrzeżeń. Cieszę się, że ujęte zostały moje postulaty co do sądowego orzeczenia o niemożności sprawowania urzędu przez patriarchę. Tuszę, iż w dalszej kolejności władze Państwa Kościelnego zajmą się kwestią ustroju terytorialnego i księstw rotryjskich. A jest to kwestia niewątpliwie pilna. Stąd też moja obecność w Rotrii.
Carlo Giovanni de' Medici e Zep
Odpowiedz

#5
Czcigodni Bracia!

Dziś wieczorem mamy zamiar promulgować Bullę Super Universas, dlatego obecnie mają Bracia ostatnią okazję, by zaproponować poprawki do naszego fundamentalnego aktu prawnego.
Odpowiedz

#6
Dla mnie bulla jest idealna. Nie mam zastrzeżeń. Podoba mi się jej prostota i mała złożoność materii, nieduża szczegółowość. Jest elastyczna i umożliwia głębsze regulacje aktami niższego rzędu, które można zmieniać w łatwiejszy sposób. Co odpowiada dynamicznym czasom, w których znalazło się Państwo Kościelne.
Odpowiedz

#7
Również popieram - bulla bardzo jasna, klarowna i -jak widać w tym wątku - bezsporna. Dobrze się stało, że Jego Światobliwość ją we własnie tej formie promulgował.
OdpowiedzSkocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek:
1 gości


Silnik forum © MyBB 2002-2020 Polskie tłumaczenie © MyBB PL 2007-2020 Styl © iAndrew 2016-2020 Edit © Axwell 2017-2020