Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Propozycje zmian na Uniwersytecie Rotryjskim
#1
Wasza Magnificencjo!

Zgodnie z zapowiedzią przedstawiam swoje propozycje zmian. Czynię to publicznie, bo dla każdego Rotryjczyka Uniwersytet winien stanowić przedmiot troski.  Na początek zmiany w Statucie. Ich dokonanie wymaga zwołania Senatu (chociażby z udziałem naszym i Jego Świątobliwości lub legata).

Zmiany są niewielkie - usunięte zostanie stanowisko adiunkta, a wprowadzone na jego miejsce profesora nadzwyczajnego. Dotychczasowe stanowisko profesora zostaje przekształcone w profesora zwyczajnego. Nazwy te są bardziej klimatyczne i zachęcające do pracy naukowej.

Ponadto dodane zostaną tytuły i stopień w zakresie nauki historii, bowiem pragnę, aby nauka ta (nauczycielka życia) zagościła na naszej Alma Mater.

Dodatkowo uchwała nadaje Waszej Magnificencji tytuł naukowy profesora net., ażeby nie było konieczności posługiwania się nieistniejącym już obecnie w naszym systemie prawnym stopniem naukowym doktora habilitowanego net. Zgodnie z wymogami naszego systemu prawa, tytuł naukowy nadaje Biskup Rotrii. Dlatego w tym przypadku brak sprzeciwu z jego strony uznany jest jako zgoda na uzyskanie tego zaszczytu.


Cytat:
Uchwała Senatu Uniwersytetu Rotryjskiego
z .............
w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Rotryjskiego

Art. 1.
Poniższe przepisy Statutu Uniwersytetu Rotryjskiego zyskują brzmienie:


Cytat:Art. 12.
1. W skład Senatu wchodzą:
a) Patriarcha Rotrii lub wyznaczony przezeń legat;
b) Rektor;
c) Prorektorzy;
d) profesorowie;
e) po jednym przedstawicielu pracowników naukowych zatrudnionych na stanowisku asystenta, docenta i profesora nadzwyczajnego.
2. Skład Senatu ustala Rektor przed każdorazowym zwołaniem posiedzenia.Cytat:Art. 19.
1. Poprzez Katedrę rozumie się niesamodzielną jednostkę naukową, na której wykłada i którą prowadzi pracownik naukowy zatrudniony co najmniej na stanowisku docenta lub profesora nadzwyczajnego.
2. Katedra prowadzi kształcenie studentów oraz badania naukowe wewnątrz i pod kierownictwem jednostki naukowej wyższego szczebla.
3. Na czele Katedry stoi kierownik powoływany i odwoływany przez Rektora.
Cytat:Art. 20.
1. Poprzez Instytut rozumie się samodzielną jednostkę naukową, na której wykłada i którą prowadzi pracownik naukowy zatrudniony co najmniej na stanowisku docenta lub profesora nadzwyczajnego.
2. Na czele Instytutu stoi dyrektor powoływany i odwoływany przez Rektora.
3. Instytut organizuje i koordynuje kształcenie studentów oraz kadry naukowej i dydaktycznej, a także badania naukowe.
4. Dyrektor ma prawo wydawać postanowienia jako akty wykonawcze.
5. Dyrektor określa wymagania edukacyjne oraz przebieg studiów na kierunkach dostępnych w danym Instytucie.
Cytat:Art. 21.
1. Poprzez Wydział rozumie się samodzielną jednostkę naukową w skład której wchodzą co najmniej dwa Instytuty lub jednostki naukowe niesamodzielne, na której wykłada i którą prowadzi pracownik naukowy zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego.
2. Na czele Wydziału stoi dziekan powoływany i odwoływany przez Rektora.
3. Wydział organizuje i koordynuje kształcenie studentów oraz kadry naukowej i dydaktycznej, a także badania naukowe.
4. Dziekan ma prawo wydawać postanowienia jako akty wykonawcze.
5. Dziekan określa wymagania edukacyjne oraz przebieg studiów na kierunkach dostępnych na danym wydziale.Cytat:Art. 22.
1. Studentem i pracownikiem Uniwersytetu może zostać każdy.
2. Wniosek dotyczący rozpoczęcia studiów musi zostać złożony w Rektoracie, a następnie podlega rozpatrzeniu przez Rektora.
3. Szczegółowe wymagania edukacyjne, przebieg studiów oraz systemy egzaminowania określą dziekani poszczególnych wydziałów, dyrektorzy poszczególnych instytutów oraz kierownicy katedr w drodze postanowień.
4. Na poszczególnych wydziałach, instytutach i katedrach swoje prace mogą prezentować wszyscy zainteresowani niezależnie od tego czy są studentami lub pracownikami Uniwersytetu. Nad tymi badaniami może być prowadzona akademicka debata, a ich wyniki stanowić podstawę do nadania tytułu lub stopnia.


Cytat:Art. 23.
1. Uniwersytet prowadzi studia bakalaureatu, magisterskie, licencjackie i doktorskie.
a) Studia bakalaureatu kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego internetowego bakałarza (bkl. net.)
b) Studia magisterskie kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego internetowego magistra (mgr net.)
c) Studia licencjackie kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego internetowego licencjata (mgr lic. net.)
d) Studia doktorskie kończą się uzyskaniem stopnia naukowego internetowego doktora (dr net.)
2. Dla tytułów zawodowych i stopni naukowych, zamiennie stosuje się transkrypcję łacińską:
a) Studia bakalaureatu kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego sacrae* [theologiae*/legis/historiae] baccalaureatus (S.T.B./L.B./H.B.)
b) Studia magisterskie kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego sacrae* [theologiae*/legis/historiae] magister (S.T.M./L.M./H.M.)
c) Studia licencjackie kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego sacrae* [theologiae*/legis/historiae] licenciatus (S.T.L./L.L./H.L)
d) Studia doktorskie kończą się uzyskaniem stopnia naukowego sacrae* [theologiae*/legis/historiae] doctor (S.T.D./L.D./H.D.)
3. Tytuły zawodowe oprócz Rektora może nadać również dziekan wydziału, dyrektor instytutu lub kierownik katedry.
4. Patriarcha Rotrii może z własnej inicjatywy lub na wniosek Rektora w drodze dekretu nadać doktorowi, posiadającemu bogaty dorobek naukowy - tytuł naukowy profesora.

Cytat:Art. 24.
1. Wyróżnia się następujące stanowiska, na które powołuje i z których odwołuje Rektor:
a) Asystentem może być osoba posiadająca tytuł zawodowy bakałarza, magistra lub licencjata. Zajmuje się wyłącznie dalszym zdobywaniem wiedzy, przygotowywaniem wykładów oraz świadczeniem pomocy adiunktom i profesorom.
b) Profesorem nadzwyczajnym (professor extraordinarius) jest osoba zatrudniona na uczelni, posiadająca stopień naukowy doktora, która prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną. Zajmuje się przygotowywaniem i głoszeniem wykładów, prowadzeniem badań naukowych oraz pełni rolę promotora dla tytułów zawodowych.
c) Docentem jest osoba zatrudniona na uczelni, legitymująca się stopniem naukowym doktora. Nie prowadzi dalszych badań naukowych, lecz może pełnić funkcje dydaktyczne w roli promotora dla tytułów zawodowych.
d) Profesorem zwyczajnym (professor ordinarius) jest osoba legitymująca się tytułem naukowym profesora oraz posiadająca bogaty dorobek naukowy. Zajmuje się przygotowywaniem wykładów, prowadzeniem badań naukowych i sympozjów oraz pełni rolę promotora we wszystkich postępowaniach o nadanie tytułu zawodowego lub stopnia naukowego. Do nauczyciela akademickiego z tytułem naukowym profesora stosuje się art. 23 ust. 3 niniejszego Statutu.
2. Pracownik naukowy posiadający tytuł naukowy profesora nie może zostać relegowany z Uniwersytetu inaczej, niż za zgodą Senatu, chyba że wynika to z prawomocnego orzeczenia sądu.
a) Relegowanie z Uniwersytetu oznacza pozbawienie możliwości prowadzenia wszelkich czynności związanych z pracą akademicką, w szczególności wymienionych w ust. 1d.
b) Relegowany pracownik naukowy z tytułem profesora, mimo utraty uprawnień merytorycznych, zachowuje tytuł naukowy, który pozostaje niezbywalny.

Art. 2.
Naukowcy legitymujący się uzyskanym dawniej stopniem naukowym doktora habilitowanego net. uzyskują tytuł naukowy profesora net., chyba że Patriarcha Rotrii wyrazi sprzeciw. Brak sprzeciwu ze strony Biskupa Rotrii niesie ze sobą skutki takie jak dekret z art. 23 ust. 3 Statutu.

Art. 3.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podpisania przez Rektora i momentem jego zatwierdzenia przez Patriarchę Rotrii.

Poza zmianami w Statucie wnoszę o utworzenie Zakładu Historii Rotrii, na którym jako asystent mógłbym dalej prowadzić badania. Jako pracę do uzyskania tytułu bakalaureatu z historii mógłbym przedstawić Traktat. Jest on niedokończony, ale wydaje mi się, że poziom dokonanych badań wystarcza na zdobycie pierwszego tytułu. Kolejnymi pracami zdobywałbym dalsze i z chwilą uzyskania stopnia doktora net. historii zakład można byłoby przekształcić w katedrę bądź instytut, gdzie wykładałbym jako profesor nadzwyczajny. Pragnę pozostać zatrudniony również na Wydziale Prawa, ale w zmienionej formie - po zmianie Statutu jako profesor nadzwyczajny, czyli aktywny pracownik naukowy, a nie tylko dydaktyczny.

Trzecia propozycja to chęć przeniesienia na UR starych wykładów z czasów I i II PKR oraz Wielkiej Schizmy Październikowej. Znajdują się one w Muzeum Imperium Skarlandu. Mógłbym się tym zająć. Zyskamy wtedy bazę do nauczania. Niektóre z nich wymagają pewnie korekty, której z czasem mogę się podjąć odnośnie prawa.

Warto zastanowić się nad spisaniem wymagań np. na Wydziale Prawa. Uczynić je elastyczne, żeby nie odstraszały studentów. 

Powinniśmy również otworzyć się na współpracę zagraniczną np. wzajemne międzynarodowe sympozja, wykłady gościnne. 

Z rewerencją
doc. dr net. Paolo biskup della Chiesa OSSPE
Odpowiedz

#2
Wasza Ekscelencjo,

przyjmuję przesłany projekt nowelizacji Statutu. Od niego także rozpoczniemy posiedzenie Senatu, jeżeli Jego Świątobliwość nie wyrazi woli przedyskutowania innej kwestii in principe.


Dziękuję serdecznie Waszej Ekscelencji za aktywność i przedłożone propozycje zmian.Z serca błogosławię,

/-/ dr hab. X. card. van Berden
Rektor
(-) Ksawery kardynał van Berden †

kardynał biskup Ostii
Dziekan Kolegium Kardynalskiego

[Obrazek: 2JDwt.png]
Odpowiedz

#3
Magnificencjo proszę pozwolić, że naniosę jeszcze pewne zmiany!!
Odpowiedz

#4
Na spokojnie proszę je sobie nanieść, Ekscelencjo, zaś o gotowości projektu jedynie szepnąć słowo Smile
(-) Ksawery kardynał van Berden †

kardynał biskup Ostii
Dziekan Kolegium Kardynalskiego

[Obrazek: 2JDwt.png]
Odpowiedz

#5
Cytat:
Art. 22.
1. Studentem i pracownikiem Uniwersytetu może zostać każdy.
2. Wniosek dotyczący rozpoczęcia studiów musi zostać złożony w Rektoracie, a następnie podlega rozpatrzeniu przez Rektora.
3. Szczegółowe wymagania edukacyjne, przebieg studiów oraz systemy egzaminowania określą dziekani poszczególnych wydziałów, dyrektorzy poszczególnych instytutów oraz kierownicy katedr w drodze postanowień.
4. Na poszczególnych wydziałach, instytutach i katedrach swoje prace mogą prezentować wszyscy zainteresowani niezależnie od tego czy są studentami lub pracownikami Uniwersytetu. Nad tymi badaniami może być prowadzona akademicka debata, a ich wyniki stanowić podstawę do nadania tytułu lub stopnia.Cytat:Art. 23.
1. Uniwersytet prowadzi studia bakalaureatu, magisterskie, licencjackie i doktorskie.
a) Studia bakalaureatu kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego internetowego bakałarza (bkl. net.)
b) Studia magisterskie kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego internetowego magistra (mgr net.)
c) Studia licencjackie kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego internetowego licencjata (mgr lic. net.)
d) Studia doktorskie kończą się uzyskaniem stopnia naukowego internetowego doktora (dr net.)
2. Dla tytułów zawodowych i stopni naukowych, zamiennie stosuje się transkrypcję łacińską:
a) Studia bakalaureatu kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego sacrae* [theologiae*/legis/historiae] baccalaureatus (S.T.B./L.B./H.B.)
b) Studia magisterskie kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego sacrae* [theologiae*/legis/historiae] magister (S.T.M./L.M./H.M.)
c) Studia licencjackie kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego sacrae* [theologiae*/legis/historiae] licenciatus (S.T.L./L.L./H.L)
d) Studia doktorskie kończą się uzyskaniem stopnia naukowego sacrae* [theologiae*/legis/historiae] doctor (S.T.D./L.D./H.D.)
3. Tytuły zawodowe oprócz Rektora może nadać również dziekan wydziału, dyrektor instytutu lub kierownik katedry.
4. Patriarcha Rotrii może z własnej inicjatywy lub na wniosek Rektora w drodze dekretu nadać doktorowi, posiadającemu bogaty dorobek naukowy - tytuł naukowy profesora.


Ustęp 4 nowego art. 22 realizuje to, co chce wprowadzić JE Albert Orański. Ustęp 3 nowego art. 23 zmniejsza biurokrację. Naniosłem też te uwagi na tekst powyżej. Dzięki temu wilk będzie syty i owca cała. Mam nadzieję.
OdpowiedzSkocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek:
1 gości


Silnik forum © MyBB 2002-2019 Polskie tłumaczenie © MyBB PL 2007-2019 Styl © iAndrew 2016-2019 Edit © Axwell 2017-2019