Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Bulla Super Universas (nieobowiązująca)
#1
Cytat:
[Obrazek: aleksanderiv.png]

BULLA


Super Universas


z dnia II I AD MMXVI ze zm.

PREAMBUŁA

W trosce o przyszłość naszą i naszej Ojczyzny,
na powrót się jednocząc w posłuszeństwie wobec prawowitego Patriarchy,
my - obywatele Rotrii,
wierząc w Boga Wszechmocnego,
Pana Naszego,
który jest dla nas źródłem wiary, nadziei i miłości,
postanawiamy, iż stać będziemy na straży jedności i suwerenności Naszej Ojczyzny,
i w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem oraz przed własnym sumieniem,
ustanawiamy ten akt normatywny
jako podstawowe źródło praw dla naszego państwa.ROZDZIAŁ I
Państwo Kościelne Rotria

Artykuł 1
1. Państwo Kościelne Rotria, zwane dalej Państwem Kościelnym, jest teokratyczną monarchią elekcyjną.
2. Państwo Kościelne jest nierozerwalnie związane z Kościołem Rotryjskim.
3. Organy Państwa Kościelnego Rotria są także organami Kościoła Rotryjskiego.

Artykuł 2
1. Językami urzędowymi w Państwie Kościelnym są język polski i język łaciński, które mogą być używane wymiennie.
2. Stolicą Państwa Kościelnego jest Apostolskie Miasto Rotria.
3. Walutą Państwa Kościelnego jest lir rotryjski.
4. Jeden lir rotryjski równy jest 100 centesimom rotryjskim.

Artykuł 3
1. Godłem Państwa Kościelnego w trakcie trwania pontyfikatu Patriarchy są klucze św. Piotra przewiązane sznurem i zwieńczone tiarą.
2. Godło Państwa Kościelnego w trakcie sediswakancji stanowią klucze św. Piotra przwiązane sznurem pod ombrellino.
3. Flagę Państwa Kościelnego stanowią dwa pasy w kolorach białym i złotym.
4. Hymnem Państwa Kościelnego jest marsz "Hymnus Pontificalis".

Artykuł 4
1. W Państwie Kościelnym obowiązuje następująca hierarchia aktów prawnych:
1) Bulla Super Universas;
2) bulle i konstytucje apostolskie;
3) ratyfikowane umowy międzynarodowe;
4) dekrety Motu Proprio;
5) brewe;
6) mandatamenta dykasterii Kurii Rotryjskiej;
7) akty prawa wewnętrznego;
8) akty prawa miejscowego;
9) normy prawa zwyczajowego.
2. Akt niższego rzędu w hierarchii aktów prawnych nie może pozostawać w sprzeczności z aktem prawnym wyższego rzędu.
3. Wszystkie akty prawne wymagają publikacji w Dzienniku Praw Państwa Kościelnego "Acta Apostolicae Sedis" pod rygorem ich nieważności.
ROZDZIAŁ II
Obywatele


Rozdział uchylony bullą Leona III Summus PontifexROZDZIAŁ III
Patriarcha i Kolegium Kardynalskie

Artykuł 7
1. Pełnia władzy w Państwie Kościelnym należy do osoby Patriarchy, który niniejszą władzą może dowolnie rozporządzać w granicach obowiązującego prawa.
2. Patriarcha jest suwerenem Państwa Kościelnego i gwarantem jego suwerenności.
3. Patriarcha jest zwierzchnikiem Kościoła Rotryjskiego i głową Państwa Kościelnego, a także Biskupem Rotrii.
4. Patriarcha może scedować część swojej władzy na inne podmioty Państwa Kościelnego.
5. Patriarcha odpowiada jedynie przed Bogiem, historią i własnym sumieniem.

Artykuł 8
Patriarcha w szczególności:
1) reprezentuje Państwo Kościelne na zewnątrz;
2) wydaje bulle, konstytucje apostolskie, brewe i dekrety motu proprio;
3) ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe;
4) określa kształt i kompetencje organów państwowych oraz kościelnych;
5) powołuje i odwołuje urzędników państwowych oraz kościelnych;
6) mianuje i odwołuje pełnomocnych przedstawicieli Państwa Kościelnego w innych państwach;
7) ustanawia i znosi organy terenowe Kościoła Rotryjskiego;
8) ustanawia i znosi funkcje kościelne oraz tytuły honorowe;
9) ustanawia i znosi ordery i odznaczenia;
10) nadaje, obniża i odbiera funkcje kościelne oraz tytuły honorowe;
11) nadaje i odbiera ordery oraz odznaczenia;
12) nadaje i odbiera obywatelstwo rotryjskie;
13) stosuje prawo łaski;
14) mianuje i odwołuje Kamerlinga.

Artykuł 9
1. Opróżnienie tronu Patriarszego następuje wskutek:
1) upływu sześciomiesięcznej kadencji;
2) zrzeczenia się tronu przez Patriarchę;
3) śmierci realnej lub wirtualnej;
4) uznania niemożności sprawowania urzędu przez Patriarchę Rotrii, potwierdzonego rozstrzygnięciem Kongregacji Świętej i Powszechnej Inkwizycji.
2. Opróżnienie tronu Patriarszego obwieszcza Kamerling niezwłocznie po zaistnieniu jednej z przesłanek ujętych w ust. 1.

Artykuł 10
1. Z chwilą opróżnienia tronu Patriarszego następuje okres wakatu Stolicy Apostolskiej, zwany dalej sediswakancją.
2. W okresie sediswakancji władzę patriarszą sprawuje Kamerling.
3. W przypadku niemożności sprawowania władzy przez Kamerlinga, jego obowiązki i uprawnienia przejmuje Wicekanclerz, a w razie jego braku najstarszy stażem kardynał.
4. Kamerling ma obowiązek w terminie trzech dni zwołać konklawe w celu wyboru nowego Patriarchy.
5. Jeżeli Kamerling nie dopełni obowiązku określonego w ust. 4, obowiązek ten przechodzi kolejno na kardynałów w hierarchii starszeństwa.

Artykuł 11
1. Konklawe zwoływane jest w celu wybrania nowego Patriarchy.
2. Konklawe musi zakończyć się wyborem nowego Patriarchy.
3. W konklawe mają prawo uczestniczyć tylko członkowie Kolegium Kardynalskiego.
4. Organizację i sposób obrad konklawe określają przepisy szczególne.

Artykuł 12
1. Tytuł kardynalski jest oznaką najwyższej godności w Państwie i Kościele Rotryjskim.
2. Kardynałem może zostać każdy członek Kościoła Rotryjskiego.
3. Kardynałów w sposób nieskrępowany kreuje i znosi Patriarcha.ROZDZIAŁ IV
Kuria Rotryjska


Rozdział IV uchylony bullą Sykstusa IV Messis quidem multa, operarii autem pauci


ROZDZIAŁ V
Kongregacja Świętej i Powszechnej Inkwizycji

Artykuł 17 
1. Kongregacja Świętej i Powszechnej Inkwizycji, zwana dalej Kongregacją, sprawuje władzę sądowniczą na terenie Państwa Kościelnego Rotria oraz wszystkich podległych jednostek diecezjalnych, na zasadach przyjętych dla sądownictwa powszechnego i kościelnego.
2. Kongregacja sprawuje jedyny i właściwy sąd nad prawem i moralnością Kościoła, jego jednostek organizacyjnych oraz wszystkich podmiotów mu podporządkowanych.
3. Do wyłącznej właściwości Kongregacji należą sprawy horyzontalnej i wertykalnej zgodności aktów w hierarchii, a także sprawy ich zgodności z moralnością oraz doktryną Kościoła. Odwołanie od spraw tych przysługuje jedynie stronom sporu, najpóźniej 7. dnia po publikacji rozstrzygnięcia w sprawie, bezpośrednio do Patriarchy.
4. Na czele Kongregacji stoi Prefekt, zwany Wielkim Inkwizytorem.


Artykuł 17 w brzmieniu ustalonym bullą Sykstusa IV
Parva domus

Artykuł 18
1. Kongregacja dokonuje powszechnie obowiązującej wykładni prawa.
2. Od wyroków Kongregacji przysługuje prawo odwołania, określone w odrębnych przepisach.
3. Kardynałowie mają przywilej sądzenia jedynie przez Patriarchę, jednak jego wyroki są dla nich nieodwołalne.

ROZDZIAŁ VI
Przepisy końcowe

Artykuł 19
1. Zmiany niniejszego aktu może dokonać jedynie Patriarcha.
2. Nie można dokonywać zmian niniejszego aktu w trakcie trwania okresu sediswakancji.

Artykuł 20
Moc prawną traci Bulla Exsurge Domine z dnia 26 lutego 2012 roku.

Artykuł 21
Niniejszy akt wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.


/-/ Sanctitas Vestra Alexander IV
Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.


[Obrazek: pieczec_aleksanderiv.png]Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek:
1 gości


Silnik forum © MyBB 2002-2020 Polskie tłumaczenie © MyBB PL 2007-2020 Styl © iAndrew 2016-2020 Edit © Axwell 2017-2020