Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Statut Uniwersytetu Rotryjskiego
#1
Cytat:
[Obrazek: ur.png]


Statut Uniwersytetu Rotryjskiego
z dnia 9 miesiąca czerwca, Roku Pańskiego 2017Rozdział I - Uniwersytet

Art. 1.
Uniwersytet Rotryjski, zwany dalej Uniwersytetem kształci studentów ze wszystkich krajów, a także prowadzi badania naukowe z różnych dziedzin nauki.

Art. 2.
Uniwersytet opiera swoje działania na niniejszym Statucie oraz Bulli Jego Świątobliwości Aleksandra IV Alma Mater Rotriae z XXIX XII MMXV.

Art. 3.
Nadzór nad Uniwersytetem sprawuje Patriarcha Rotrii.

Art. 4.
1. Siedzibą Uniwersytetu jest Apostolskie Miasto Rotria.
2. Symbolami Uniwersytetu są logo oraz hymn, określone w załącznikach.
3. Dewiza Uniwersytetu Rotryjskiego brzmi: "Homines, dum docent, discunt"

Art. 5.
Uniwersytet kształci w zakresie studiów bakalaureatu, magisterskich, licencjackich oraz doktorskich.

Art. 6.
1. Rektor oraz Dziekani są uprawnieni do noszenia tóg akademickich z gronostajowym futrem.
2. Kolorem tóg władz rektorskich jest czerwony, władz dziekańskich - kolor odpowiadających barwom ich wydziałów.
3. Profesorowie są uprawnieni do noszenia czarnych tóg akademickich z obszyciami w barwach wydziałów.
4. Rektor określi, w drodze zarządzenia, insygnia władzy uniwersyteckiej oraz barwy tóg poszczególnych wydziałów.


Rozdział II - Władze Uniwersytetu

Art. 7.
1. Uniwersytetem kieruje Rektor powoływany przez Patriarchę w drodze brewe na nieokreśloną kadencję.
2. Rektorowi przysługuje tytuł Jego Magnificencji.
3. Rektorem może zostać pracownik naukowy posiadający stopień naukowy doktora lub tytuł naukowy profesora.

Art. 8.
1. Rektor ma w szczególności prawo do:
a) powołania i odwołania dziekanów;
b) powołania, zmiany i zniesienia jednostek naukowych;
c) decydowania o przyjęciu w poczet studentów;
d) decydowania o skreśleniu z listy studentów;
e) nadawania i odbierania tytułów zawodowych, stopni i tytułów naukowych;
2. Rektor sprawuje wszelkie inne kompetencje związane z zarządzaniem Uniwersytetem, niewymienione w niniejszym Statucie i niezastrzeżone dla innych organów.
3. Obszar terytorialny w obrębie kampusu uniwersyteckiego pozostaje pod wyłącznym zarządem władz Uniwersytetu. Wszelka ingerencja zewnętrzna bez zgody Rektora jest niedopuszczalna.

Art. 9.
Rektor na podstawie Statutu wydaje zarządzenia i decyzje jako akty wykonawcze.

Art. 10.
Senat Uniwersytetu jest kolegialnym organem doradczym Rektora.

Art. 11.
1. W skład Senatu wchodzą:
a) Patriarcha Rotrii lub wyznaczony przezeń legat;
b) Rektor;
c) profesorowie;
e) po jednym przedstawicielu pracowników naukowych zatrudnionych na stanowisku asystenta i profesora nadzwyczajnego.
2. Skład Senatu ustala Rektor przed każdorazowym zwołaniem posiedzenia.

Art. 12.
1. Senat ma prawo do:
a) inicjowania tworzenia nowych jednostek naukowych;
b) wyrażania opinii w imieniu społeczności akademickiej oraz opinii w sprawach przedłożonych przez Rektora;
c) zmiany Statutu Uniwersytetu.
2. Senat:
a) może dokonać oceny działalności Uniwersytetu poprzez zatwierdzenie rocznego sprawozdania z jego działalności przygotowanego przez Rektora;
b) dba o wysoki poziom etyczny pracowników i studentów oraz wypowiada się w sprawach etyki zawodowej;
c) pełni funkcję sądu dyscyplinarnego w stosunku do pracowników i studentów.

Art. 13.
1. Posiedzenia Senatu zwołuje Rektor w miarę potrzeb.
2. Posiedzeniom Senatu przewodniczy Rektor lub wyznaczony przez niego zastępca.

Art. 14.
1. Senat wydaje uchwały jako akty wykonawcze.
2. Senat podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
3. Podjęta uchwała wchodzi w życie po podpisaniu i ogłoszeniu przez Rektora.


Rozdział III - Jednostki naukowe

Art. 15.
Poprzez jednostkę naukową rozumie się każdą komórkę organizacyjną wchodzącą w skład Uniwersytetu.

Art. 16.
Obowiązującą na Uniwersytecie jednostką naukową jest Wydział.

Art. 17.
1. Poprzez Wydział rozumie się samodzielną jednostkę naukową, na której wykłada i którą prowadzi pracownik naukowy zatrudniony co najmniej na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
2. Na czele Wydziału stoi dziekan powoływany i odwoływany przez Rektora.
3. Wydział organizuje i koordynuje kształcenie studentów oraz kadry naukowej i dydaktycznej, a także badania naukowe.
4. Dziekan ma prawo wydawać postanowienia jako akty wykonawcze.


Rozdział IV - Organizacja studiów

Art. 18.
1. Studentem i pracownikiem kadry naukowej Uniwersytetu może zostać każdy obywatel lub mieszkaniec mikroświata.
2. Wniosek dotyczący rozpoczęcia studiów zostaje przedłożony Rektorowi. Student jest zobligowany podać nazwę Wydziału, na którym zamierza aktywnie działać.
3. Po złożeniu wniosku, o którym mowa w ust. 2, Rektor ma prawo wpisać kandydata na listę studentów.

Art. 19.
1. Tytuły zawodowe oraz stopnie naukowe przyznaje i odbiera Dziekan danego Wydziału w drodze postanowienia, wedle uznania, za aktywność naukową na forum Uczelni.
2. Poprzez aktywność naukową na forum Uczelni rozumie się:
a) publikację prac naukowych;
b) wygłoszenie referatu;
c) udział w dyskusjach;
d) inną aktywność, która odbywa się w ramach działalności naukowej, ma charakter naukowy i jest dostępna publicznie.

Art. 20.
1. Temat pracy naukowej lub referatu może być uzgodniony z Dziekanem danego Wydziału.
2. Publikacja prac naukowych oraz referatów ma miejsce na obszarze danego Wydziału.
3. Nad zaprezentowaną pracą naukową lub referatem mogą dyskutować, kontrargumentować, obradować wszyscy pracownicy Uniwersytetu oraz studenci.
4. Referaty publikują w sposób niekrępowany studenci, asystenci, profesorowie nadzwyczajni oraz profesorowie zwyczajni.
5. Prace naukowe oraz referaty publikują w sposób nieskrępowany profesorowie nadzwyczajni oraz profesorowie zwyczajni. Asystenci mogą publikować prace naukowe za zgodą Dziekana.

Art. 21.
1. Uniwersytet prowadzi studia bakalaureatu, magisterskie, licencjackie i doktorskie.
a) Studia bakalaureatu kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego internetowego bakałarza (bkl. net.)
b) Studia magisterskie kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego internetowego magistra (mgr net.)
c) Studia licencjackie kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego internetowego licencjata (mgr lic. net.)
d) Studia doktorskie kończą się uzyskaniem stopnia naukowego internetowego doktora (dr net.)
2. Dla tytułów zawodowych i stopni naukowych, zamiennie stosuje się transkrypcję łacińską:
a) Studia bakalaureatu kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego sacrae* [theologiae*/iuris/historiae] baccalaureatus (S.T.B./I.B./H.B.)
b) Studia magisterskie kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego sacrae* [theologiae*/iuris/historiae] magister (S.T.M./I.M./H.M.)
c) Studia licencjackie kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego sacrae* [theologiae*/iuris/historiae] licenciatus (S.T.L./I.L./H.L)
d) Studia doktorskie kończą się uzyskaniem stopnia naukowego sacrae* [theologiae*/iuris/historiae] doctor (S.T.D./I.D./H.D.)
3. Patriarcha Rotrii może z własnej inicjatywy lub na wniosek Rektora w drodze dekretu nadać doktorowi, posiadającemu bogaty dorobek naukowy - tytuł naukowy profesora.

Art. 22.
1. Wyróżnia się następujące stanowiska, na które powołuje i z których odwołuje Rektor:
a) Asystentem może być osoba posiadająca tytuł zawodowy bakałarza internetowego, magistra internetowego lub licencjata internetowego. Zajmuje się głoszeniem referatów, prezentacją prac naukowych.
b) Profesorem nadzwyczajnym (professor extraordinarius) jest osoba zatrudniona na uczelni, posiadająca stopień naukowy doktora internetowego, która prowadzi działalność naukową. Zajmuje się głoszeniem referatów, prezentacją prac naukowych oraz prowadzeniem badań naukowych.
c) Profesorem zwyczajnym (professor ordinarius) jest osoba legitymująca się tytułem naukowym profesora internetowego. Zajmuje się głoszeniem referatów, prezentacją prac naukowych oraz prowadzeniem badań naukowych.
2. Pracownik naukowy posiadający tytuł naukowy profesora może zostać relegowany z Uniwersytetu w drodze postanowienia Rektora.
a) Relegowanie z Uniwersytetu oznacza pozbawienie możliwości prowadzenia wszelkich czynności związanych z pracą akademicką, w szczególności wymienionych w ust. 1.
b) Relegowany pracownik naukowy z tytułem profesora, mimo utraty uprawnień merytorycznych, zachowuje tytuł naukowy, który pozostaje niezbywalny.
3. Pracownik naukowy posiadający tytuł naukowy profesora zobligowany jest do publikacji co najmniej jednego referatu lub jednej pracy naukowej w ciągu roku. W przypadku niedopełnienia tego warunku, Rektor jest zobowiązany relegować danego pracownika naukowego na zasadach opisanych w ust. 2.


Art. 23.
1. Najwyższą honorową godnością naukową jest tytuł "Doctor Honoris Causa" przyznawany uczonym, którzy szczególnie zasłużyły się nauce, kulturze i życiu społecznemu.
2. Tytuł Doctor Honoris Causa Uniwersytetu Rotryjskiego przyznaje Patriarcha Rotrii na wniosek Rektora uczonym uczelni i instytucji naukowych, mężom stanu, wybitnym twórcom i artystom.Rozdział V - Przepisy derogacyjne i postanowienia końcowe

Art. 24.
1. Statut posiada sankcję patriarszą w postaci bulli.
2. Tracą moc wszelkie regulacje dotyczące organizacji i procedowania Uniwersytetu, sprzeczne z niniejszym Statutem.

Art. 25.
Zmian w niniejszym Statucie dokonuje Senat w drodze uchwały.

Art. 26.
Niniejszy statut wchodzi w życie z chwilą podpisania przez Rektora i momentem jego zatwierdzenia przez Patriarchę Rotrii.

/-/ dr net. Paulus episcopus della Chiesa
Universitatis Rotriensis Rector

Załącznik numer 1. Logo UR.
[Obrazek: ur.png]

Załącznik numer 2. Hymn UR.

/-/ Jego Wielkoksiążęca Mość i Eminencja
Wilhelm Jan Oranje-Nassau
[Obrazek: 2URap.png]Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek:
1 gości


Silnik forum © MyBB 2002-2019 Polskie tłumaczenie © MyBB PL 2007-2019 Styl © iAndrew 2016-2019 Edit © Axwell 2017-2019