Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[IP] Cennik Heraldyczny
#1
Cytat:
[Obrazek: 116px-Escudo_inquisicion.gif]


P O S T A N O W I E N I E
o wszczęciu postępowania inkwizycyjnego ws. oceny zgodności z prawem Obwieszczenia Herolda Wielkiego z dnia 25.08.2017 r. - Cennika Heraldycznego
z dn. 28 sierpnia 2017 AD.
[Obrazek: 2wvax.png]


WIELKI INKWIZYTOR


na podst. kan. 67 § 1 w zw. z kan. 65 § 1,  5 , CA. Mater Nostra Ecclesia: Codex Iuris Canonici, a także art. 17 ust. 2 i 3 Bulli Super Uniwersas, art. 4 pkt. 2 i 12 Bulli Iustitia et pax


p o s t a n a w i a

I. Wszcząć postępowanie inkwizycyjne mające na celu sprawdzenie
zgodności z prawem rotryjskim Obwieszczenia Herolda Wielkiego z dnia 25.08.2017 r. - Cennika Heraldycznego;
II. Wezwać przed Trybunał Świętej i Powszechnej Inkwizycji Jego Eminencję Wilhelma Orańskiego - Herolda Wielkiego celem złożenia zeznań jako Świadka w sprawie;
III. Zobowiązać wspomnianego powyżej Świadka
do możliwie najszybszego stawiennictwa, celem przeprowadzenia właściwego postępowania inkwizycyjnego.
IV. Rozpoznać sprawę, nie wyłączając jej jawności.
U Z A S A D N I E N I E


Zadaniem Kongregacji Świętej i Powszechnej Inkwizycji jest sprawowanie władzy sądowniczej na terytorium Państwa Kościelnego Rotria m.in. przez badanie horyzontalnej i wertykalnej zgodności aktów w hierarchii, a także sprawy ich zgodności z moralnością oraz doktryną Kościoła. Kongregacja nabrała wątpliwości dotyczących zgodności z prawem Obwieszczenia Herolda Wielkiego z dnia 25.08.2017 r. - Cennika Heraldycznego, który wprowadza opłaty za wykonywanie herbów przez Herolda Wielkiego - urzędnika rotryjskiego, członka Domu Patriarszego. Wzorzec kontroli stanowić będzie Bulla Super Universas oraz Bulla Domus Patriarchalis Aleksandra IV, a także prawo zwyczajowe.


P O U C Z E N I E

Litera A. Trybunał Inkwizycyjny rozpozna sprawę w możliwie najszybszym terminie, po przeprowadzeniu dowodów z zeznań Stron wezwanych niniejszym postanowieniem, a także po zapoznaniu się ze stanem faktycznym.
Litera B. Trybunał Inkwizycyjny rozpozna sprawę z udziałem Stron, wezwanych podłóg powyższego przepisu.
Litera C. Trybunał Inkwizycyjny zobowiązuje Strony, by zgłaszając swoje uczestnictwo w postępowaniu, z należytą starannością i niczego nie ukrywając - przedstawiły jednocześnie wyczerpujący opis zdarzeń mających miejsce w ostatnich dniach pomiędzy oskarżonym a oskarżycielami. Tak złożony opis stanowić będzie stanowisko Stron w postępowaniu. Uchybienie wskazanym przez Trybunał terminom może skutkować nieuwzględnieniem stanowiska w postępowaniu.
Litera D. Trybunał Inkwizycyjny zobowiązuje Strony, aby wraz z potwierdzeniem obecności połączonym z prezentacją stanowiska Strony w postępowaniu - złożyły wszelką wymaganą dokumentację i materiał dowodowy, mogące przyczynić się do sprawiedliwego rozwiązania sprawy.
Litera E. Trybunał Inkwizycyjny poucza, że każdej ze Stron ujętych niniejszym postanowieniem przysługuje możliwość jednokrotnego wystąpienia przed Trybunałem. Wówczas winna nastąpić prezentacja stanu faktycznego i materiału dowodowego, zgromadzonego przez stronę. Chęć ponownego wypowiedzenia się w sprawie wymaga każdorazowej zgody Trybuna Patriarszego, przewodniczącego sprawie.
Litera F. Trybunał Inkwizycyjny zastrzega, że każdy, kogo expressis verbis nie wezwano przed Trybunał, zająć stanowisko może w postępowaniu jedynie za każdorazowo udzieloną zgodą Wielkiego Inkwizytora.
Litera G. Gwardia Apostolska, obecna podczas posiedzenia Trybunału, czuwać będzie nad bezpieczeństwem i poprawnym przebiegiem postępowania.
Litera H. A kto by działalność Świętego Oficjum utrudniał lub uniemożliwiał, chociażby nieskutecznie albo w zamiarze, naruszając właściwe obyczaje lub prawa, szczególnie Kodeks Prawa Kanonicznego, spotka go surowa kara.[Obrazek: 2wCEE.png]

#2
Cytat:
[Obrazek: 2wtey.png]

Wysoki Trybunale,
Heroldia Patriarsza prężnie i intensywnie wykonuje każde zamówienie, jakie zostanie złożone w kancelarii, wcześniej również drogą prywatną. Prowadzimy wykaz herbów duchowieństwa oraz archiwum. Pół roku temu przeprowadziliśmy renowację herbów patriarszych, zmieniliśmy ich zazwyczaj nieprofesjonalny i złej jakości wygląd na rzecz - mam nadzieję - nieco bardziej prekursorskich, by mogły cieszyć nasze oczy i oczy przyszłych pokoleń. Przedsięwzięcia, które podejmujemy i które mamy w planach, mimo tego że są poniekąd lekcją historii, mają również za zadanie uatrakcyjnić wizerunek Państwa Kościelnego jak i osobisty.
Rozumiem, że mogą pojawić się wątpliwości w związku z tym, iż panuje powszechny obowiązek posiadania herbu przez duchownego, a niektórzy mogą nie posiadać wystarczającej ilości rotryjskich pieniędzy, by złożyć zamówienie w kancelarii Herolda. Ten fakt jednak zachęca do podjęcia pracy w Rotrii, a co za tym idzie zostania trochę na dłużej i zaangażowania się w codzienne życie Patrymonium św. Pawła. W przeszłości niejednokrotnie zdarzało się, że młodzi mieszkańcy opuszczali nasze państwo, bo nie znajdowali dla siebie zajęcia.
Takie rozwiązania panują również w innych, dobrze rozwiniętych i wciąż rozwijających się państwach mikroświata. Warto dodać, że pieniądze z wykonanej pracy Herolda nie idą na jego prywatne konto, a na konto Domeny Patriarszej, co też zamieściłem (a nawet wytłuściłem) w obwieszczeniu Herolda z dn. 25.08.17r. Herold nigdy nie miał i nie ma żadnych korzyści z racji wykonywanych prac; te korzyści mamy my wszyscy. Dlatego uważam, że ww. obwieszczenie jest zgodne z prawem i powinno zostać podtrzymane.

/-/ Guilhelmus Ioannes card. Auriaco-Nassovia
Herold Patriarszy
/-/ Jego Eminencja
Wilhelm Jan Oranje-Nassau
[Obrazek: 2URap.png]

#3
Cytat:
[Obrazek: 116px-Escudo_inquisicion.gif]


WYROK

KONGREGACJI ŚWIĘTEJ I POWSZECHNEJ INKWIZYCJIApostolskie Miasto Rotria
29 sierpnia 2017 AD.[Obrazek: 2wvax.png]

PREFEKT KONGREGACJI
ŚWIĘTEJ I POWSZECHNEJ INKWIZYCJI


po rozpoznaniu, z udziałem Świadka, na rozprawach w dniach 28 i 29 sierpnia 2017 r. z inicjatywy własnej, w trybie sądu nad prawem w związku z podejrzeniem niezgodności z prawem rotryjskim Obwieszczenia Herolda Wielkiego z dnia 25.08.2017 r. - Cennika Heraldycznego


o r z e k a:


I. o częściowej niezgodności Obwieszczenia Herolda Wielkiego z dnia 25.08.2017 r. - Cennika Heraldycznego z prawem rotryjskim w zakresie, w którym nie przewiduje on zwolnień od opłat za wykonanie prac heraldycznych
;

II. o nakazaniu zmiany ww. obwieszczenia w zakresie, w którym narusza ono prawo.
U Z A S A D N I E N I EZgodnie z Bullą Jego Świątobliwości Piusa V Domus Patriarchalis z 28 stycznia 2016 r. Herold Wielki należy do Rodziny Patriarszej i jest urzędnikiem odpowiadającym za heraldykę świecką i kościelną. Do jego podstawowych kompetencji należy ustalanie zasad heraldycznych, tworzenie herbów, katalogowanie herbów. Bulla nie określa czy może on dokonywać tych czynności odpłatnie, ale nie zaznacza również, że wprowadzenie cennika jest zabronione. Tak samo należy stwierdzić odnośnie możliwości wydawania aktów prawnych przez Herolda. Katalog kompetencji Herolda Wielkiego jest bowiem otwarty, na co wskazuje zwrot "podstawowych".

Żaden inny akt prawny nie reguluje kwestii związanych z herbami zarówno świeckich, jak i duchownych. Kwestia ta pozostawiona jest prawu zwyczajowemu. Prawo to ustanawia obowiązek posiadania herbu przez duchownego - jest to widoczne w sformułowaniu zawartym w każdorazowym dekrecie nominacyjnym (Liście Apostolskim Motu Proprio), w którym Patriarcha zwraca się do nominata ze słowami: "Zobowiązujemy Cię do prezentacji herbu..."

Tworzenie herbów jest obowiązkiem Herolda Wielkiego. Nie można oczekiwać od nominata czy innej chętnej osoby własnoręcznego wykreowania herbu. Nie każdy bowiem posiada takie zdolności. Nie można również, co sugeruje Herold w swoim zeznaniu, wymagać aby osoba prosząca o herb podjęła pracę celem uzyskania wymaganej (niemałej) sumy 100 lirów. W ten sposób nie zachęci się nowicjusza do pozostania w kraju, ale spowoduje efekt odwrotny.

Z drugiej strony zrozumiała jest chęć docenienia pracy Herolda Wielkiego, gdyż godzien jest robotnik swojej zapłaty. Tym bardziej szlachetna jest chęć przekazywania z jego strony opłaty na rzecz domeny patriarszej. Wartym podkreślenia jest fakt, że Jego Eminencja Wilhelm Orański jako Herold Wielki wykonał olbrzymią pracę przy restauracji Heroldii, a swoje obowiązki sprawuje bez zarzutu.

Dlatego właśnie Wielki Inkwizytor uznał, że ww. obwieszczenie jest tylko częściowo niezgodne z prawem rotryjskim i poczuciem słuszności. Wystarczy bowiem wprowadzić przepis, który pozwoli na zwolnienie (uznaniowe) przez Herolda Wielkiego z konieczności wniesienia opłaty w uzasadnionych przypadkach. Tym samym biedny duchowny, ubogi, który nie chce zdobywać zaszczytów pieniężnych będzie mógł uzyskać herb i zadośćuczynić wymogom stawianym przez normy prawa zwyczajowego.

Kongregacja Świętej i Powszechnej Inkwizycji zwraca również uwagę, iż na kanwie tej sprawy zrodziła się potrzeba uregulowania kwestii dotyczącej heraldyki aktem prawnym rangi bulli. Oficjum niniejszym rozpoczyna prace nad projektem takiego aktu prawnego, który przekaże Jego Świątobliwości Piusowi VI. Częściowo wzorować się będzie na Bulli Signum Magnum Antypatriarchy Aleksandra IV.Zważywszy na przedstawione wyżej uzasadnienie, Wielki Inkwizytor orzekł jak w sentencji.P O U C Z E N I EOdwołanie w niniejszej sprawie przysługuje Heroldowi Wielkiemu w ciągu 7 dni do Patriarchy Rotrii. Pismo z odwołaniem proszę umieścić w niniejszym wątku postępowania./-/ Paolo Carlo kardynał de Medici y Zep
Wielki Inkwizytor

[Obrazek: 2wCEE.png]

#4
Cytat:Wilhelm Jan Orański-Nassau


[Obrazek: 2wtey.png]

APELACJA
od wyroku Kongregacji Świętej i Powszechnej Inkwizycji z dnia 29.08.2017 AD.


Działając w imieniu własnym na podstawie art. 17 ust. 3 Bulli Super Universas, zaskarżam wyrok Kongregacji Świętej i Powszechnej Inkwizycji z dnia 29 sierpnia 2017 AD i wnoszę o unieważnienie wyroku w całości.

UZASADNIENIE

1. Trybunał stanął na stanowisku, że bulla nie określa, czy Herold może wykonywać swe obowiązki odpłatnie, a mimo to uznał, że obwieszczenie jest częściowo niezgodne z prawem rotryjskim i poczuciem słuszności, podczas gdy prawo takich regulacji nie zawiera.
2. Trybunał opacznie wywnioskował z zeznań Świadka, iż wprowadzenie Cennika Heraldycznego zmusza nowych mieszkańców do podjęcia pracy oraz że podjęcie takowej zniechęci nowicjuszy do pozostania w Państwie Kościelnym Rotria. Świadek zeznał, że Cennik Heraldyczny może jedynie zachęcić nowych mieszkańców do zatrudnienia się. Nadto, nowicjusz winien mieć na uwadze, że przybywając do Państwa Kościelnego Rotria powinien w nim działać i dbać o jego rozwój, do czego konieczne jest posiadanie pracy lub skromnego majątku.
3. Mimo, że w Cenniku Heraldycznym umieszczono promocję dla nowych mieszkańców, Trybunał stanął na stanowisku, że stosownym będzie jeśli w uzasadnionych przypadkach Herold zwolni klientów Heroldii Patriarszej z konieczności wniesienia opłat. Może to prowadzić do wyjęcia spod prawa tych, którzy wybrali inną drogę, niż przytłaczająca większość, a co za tym idzie, faworyzowanie określonej grupy mieszkańców, których w Rotrii obecnie nie ma lub jest niewielka ilość.

W związku z powyższym, wnoszę jak na wstępie.


/-/ Wilhelm Jan Oranje-Nassau
/-/ Jego Eminencja
Wilhelm Jan Oranje-Nassau
[Obrazek: 2URap.png]

#5
Cytat:
[Obrazek: 2tTGt.png]

PIUS·PP·VI
ad perpetuam rei memoriam


Kierując się najlepiej rozumianym dobrem ludu Bożego, w związku ze sprawą rozpatrywaną przez Kongregację Świętej i Powszechnej Inkwizycji, a także w obliczu apelacji Jego Eminencji Wilhelma Orańskiego, mocą najwyższego urzędu apostolskiego posługiwania, uznajemy wyrok z dnia 29 sierpnia Roku Pańskiego 2017 za nieobowiązujący i uznajemy za w pełni prawomocne ogłoszenie przez Herolda Wielkiego opłat za świadczone usługi. Każda praca bowiem wymaga zapłaty. Stąd też uznajemy za właściwe, aby Domena Patriarsza pobierała za świadczone usługi opłaty, które zasilą Skarbiec Apostolski. Uznajemy ponadto za dozwolone żeby inne czynności podejmowane przez naszych urzędników względem kleru i świeckich były obłożone stosowną opłatą, która pomoże Domenie udźwignąć finansowe zobowiązania wobec urzędników, których utrzymuje. Zalecamy jednak, by wprowadzanie opłat lub też zmiana ich wysokości były każdorazowo konsultowane i ustalane z Kamerlingiem Stolicy Świętej, który w imieniu Patriarchy decyduje o kwestiach gospodarczych i finansowych Domeny.


Datum Rotriae, apud S. Paulum, die X, mensis Septembris, anno Domini MMXVII, Pontificatus Nostri primo.Pius PP. VI

[Obrazek: 2vLE1.png]Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek:
1 gości


Silnik forum © MyBB 2002-2020 Polskie tłumaczenie © MyBB PL 2007-2020 Styl © iAndrew 2016-2020 Edit © Axwell 2017-2020