Ocena wątku:
 • 0 głosów - średnia: 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Ludwik IKonkordat z Wielkim Księstwem Toskanii
#1
KONKORDAT

pomiędzy

Państwem Kościelnym Rotria
a
Wielkim Księstwem Toskanii

Wysokie Układające się Strony:

Jego Świątobliwość Piotr,
Patriarcha Rotrii, w imieniu własnym i Państwa Kościelnego Rotria

oraz

Jego Wielkoksiążęca i Arcykatolicka Mość Aurelio I Lorenzo Carlo de Medici y Zep 
Wielki Książę Toskanii, w imieniu własnym i Wielkiego Księstwa Toskanii

zawierają w najlepszej wierze następujący Konkordat, traktujący również o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych:

Art. 1.
1. Wysokie Układające się Strony uznają się niniejszym wzajemnie za suwerenne państwa i podmioty prawa międzynarodowego.
2. Wysokie Układające się Strony wyrzekają się we wzajemnych stosunkach używania jakiejkolwiek przemocy i przymusu.

Art. 2.
1. Wysokie Układające się Strony nawiązują niniejszym stosunki dyplomatyczne.
2. Wysokie Układające się Strony dopuszczają ustanowienie przedstawicielstwa Państwa Kościelnego w Wielkim Księstwie Toskanii oraz przedstawicielstwa Wielkiego Księstwa Toskanii w Państwie Kościelnym, a także wzajemne mianowanie przedstawicieli dyplomatycznych. 
3. Przedstawicielem Państwa Kościelnego w Wielkim Księstwie Toskanii może być duchowny, który posiadał będzie rangę nuncjusza.
4. Przedstawicielem Wielkiego Księstwa Toskanii w Państwie Kościelnym może być wysłannik, który posiadał będzie rangę ambasadora.
5. Jeśli Wysokie Układające się Strony wyrażą wolę mianowania ambasadora i nuncjusza, winny zawrzeć dodatkową umowę, która regulowała będzie prawa, obowiązki i przywileje przedstawicieli dyplomatycznych.

Art. 3.
 1. Państwo Kościelne Rotria zobowiązuje się do udostępniania Wielkiemu Księstwu Toskanii miejsca na swoim forum państwowym wg postanowień bulli Patriarchy Jana III Domus Ecclesiae.

 2. Wielkie Księstwo Toskanii zobowiązuje się respektować zasadę, iż osoba obłożona przez Państwo Kościelne Rotria banicją lub cenzurą, podlega wyżej wymienionym również w działach należnych Wielkiemu Księstwu Toskanii.

 3. Państwo Kościelne Rotria zobowiązuje się przyznać osobie wyznaczonej przez kompetentne władze Wielkiego Księstwa Toskanii uprawnienia moderatora w działach Wielkiego Księstwa Toskanii.
4. Państwo Kościelne Rotria zobowiązuje się, iż bez zgody lub prośby władz Wielkiego Księstwa Florencji nie będzie naruszać nietykalności działów Wielkiego Księstwa Toskanii, tj. usuwać postów i wątków, poddawać ich edycji, przenosić, ukrywać, przenosić poza dział Wielkiego Księstwa Toskanii, zamykać wątków, edytować układu poddziałów, zmieniać, mianować i odwoływać moderatorów, chyba że:
 1. powyższe działania zaszły lub były niezbędne z usprawiedliwionych przyczyn technicznych

 2. treści zawarte w działach Wielkiego Księstwa Toskanii narażały właściciela witryny zajmowanej przez Państwo Kościelne Rotria na realną odpowiedzialność prawną lub cywilną

 3. w działach Wielkiego Księstwa Florencji zamieszczono treści gorszące, nawołujące do nienawiści na jakimkolwiek tle lub budzące podejrzenia co do tego, treści pornograficzne lub rażąco nadużyto w nieuzasadniony sposób słów wulgarnych

 4. powyższe działania były niezbędne z powodu uzasadnionej i niecierpiącej zwłoki walki z niebudzącym wątpliwości kloningiem. 
4. Przestępstwa i wykroczenia popełnione w działach Wielkiego Księstwa Toskanii będą sądzone i ścigane według jego prawa. 

Art. 4.
Święty Kościół Rotryjski oraz Wielkie Księstwo Toskanii potwierdzają wzajemną niezależność i autonomiczność oraz zobowiązują się do poszanowania tej zasady we wzajemnych stosunkach.

Art. 5.
Wielkie Księstwo Toskanii ma obowiązek zagwarantować Świętemu Kościołowi Rotryjskiemu oraz jego osobom prawnym i fizycznym swobodę utrzymywania stosunków i komunikowania się z Państwem Kościelnym, z Konferencjami Episkopatów, z Kościołami partykularnymi, a także między sobą i z innymi wspólnotami, instytucjami, organizacjami i osobami w kraju i za granicą.

Art. 6.
1. Wielkie Księstwo Toskanii uznaje osobowość prawną Świętego Kościoła Rotryjskiego jako całości, a także wszystkich organizacji kościelnych na terytorium Wielkiego Księstwa Toskanii.
2. Inne organizacje i jednostki Świętego Kościoła Rotryjskiego mogą starać się o uzyskanie osobowości prawnej w myśl przepisów prawa neapolitańskiego za pośrednictwem kompetentnej władzy kościelnej.

Art. 7.
Przestrzegając prawa do wolności religijnej, Państwo zapewnia Kościołowi bez względu na obrządek, prawo do swobodnego i publicznego pełnienia jego misji, łącznie z wykonywaniem jurysdykcji oraz zarządzaniem i administrowaniem jego sprawami na podstawie prawa kanonicznego z zastrzeżeniem, że nie może godzić to w przepisy prawne Wielkiego Księstwa Toskanii.
Jednocześnie Kościół Rotryjski zobowiązuje się szanować i strzec prawa do wolności religijnej, nigdy nie zmuszając nikogo, kto dobrowolnie by tego nie uczynił, ani użyciem siły, ani groźby, ani poprzez jakiekolwiek inne wymuszenie lub stosowanie przemocy, do uczestnictwa w swych praktykach religijnych i do v-wyznawania v-religii głoszonej przez Kościół Rotryjski oraz do członkostwa w nim. 

Art. 8.
Całe terytorium Wielkiego Księstwa Toskanii włącza się w skład diecezji rotryjskiej. Nie wyklucza się utworzenia w przyszłości osobnej prowincji kościelnej na terytorium Wielkiego Księstwa Toskanii za zgodą obu stron.

Art. 9.
1. Wielkie Księstwo Toskanii zobowiązuje się respektować małżeństwa zawarte przed kompetentną władzą kościelną.
2. Małżeństwo zawarte w ośrodku kultu religijnego wywiera skutki cywilnoprawne, jeżeli:
a) między nupturientami nie istnieją przeszkody wynikające z prawa brodryjskiego,
b) złożą oni przy zawieraniu małżeństwa zgodne oświadczenie woli dotyczące wywarcia takich skutków i
c) o fakcie zawarcia małżeństwa został powiadomiony odpowiedni w myśl przepisów dotyczących zawarcia małżeństwa organ w terminie pięciu dni od zawarcia małżeństwa; termin ten ulega przedłużeniu, jeżeli nie został dotrzymany z powodu siły wyższej, do czasu ustania tej przyczyny.

Art. 10.
Wszystkim, którzy z jakiejkolwiek przyczyny przebywają przymusowo w danym miejscu bez możliwości opuszczenia go w celu uczestnictwa w praktykach religijnych, Wielkie Księstwo Toskanii zobowiązuje się, w miarę swych możliwości, umożliwić uczestnictwo w tych praktykach.

Art. 11.
Kościelne osoby prawne, jak również Święty Kościół Rotryjski jako całość, mogą zgodnie z przepisami prawa neapolitańskiego nabywać, posiadać, użytkować i zbywać mienie nieruchome i ruchome oraz nabywać i zbywać prawa majątkowe.

Art. 12.
Wysokie Układające się Strony nawiązują niniejszym sojusz militarny. Arma dei Carabinieri Wielkiego Księstwa Toskanii bronić będzie integralności Państwa Kościelnego Rotria, Jego Świątobliwości i pozostałych reprezentantów najwyższych władz Patrymonium oraz Stolicy Apostolskiej.

Art. 13.
Wysokie Układające się Strony zobowiązują się wzajemnie do podejmowania działań zmierzających do rozwoju wzajemnych stosunków.

Art. 14.
1. Każda z Wysokich Układających się Stron może wypowiedzieć niniejszy Konkordat.
2. W przypadku wypowiedzenia niniejszego Konkordatu traci on swoją moc z upływem trzeciego dnia następującego po dniu notyfikacji wypowiedzenia Konkordatu drugiej stronie.

Art. 15.
Konkordat wchodzi w życie z dniem ratyfikowania go przez Wysokie Układające się Strony.

W imieniu Państwa Kościelnego Rotria oraz Jego Świątobliwości
Piotra, Patriarchy i Biskupa Rotrii, etc., etc., etc.
(-) Giovanni III,
Patriarcha Emeryt i Sekretarz Stanu, Regent Stolicy Apostolskiej

W imieniu Wielkiego Księstwa Toskanii oraz Jego Wielkoksiążęcej i Arcykatolickiej Mości,
Aureliusza Wawrzyńca Karola Medyceusza Zepa, Wielkiego Księcia Toskanii
(-) Piotr Pawłowicz,
Minister Dyplomacji
† PIO DE MEDICI
OdpowiedzSkocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek:
1 gości


Silnik forum © MyBB 2002-2023 Polskie tłumaczenie © MyBB PL 2007-2023 Styl © iAndrew 2016-2023 Edit © Axwell 2017-2023